Totalita genderizmu valiaca sa na Slovensko je tak ako každá totalita podceňovaná na začiatku

Totalita genderizmu valiaca sa na Slovensko je tak ako každá totalita podceňovaná na začiatku

"Je potrebné, aby politici vedeli, že ich prvou úlohou a poslaním je chrániť najzraniteľnejších"

Milí bratia a sestry v Kristovi.

Majme v úcte Bohom ustanovených pastierov Svätej rímskej Cirkvi. Túto Cirkev nám Boh dal nie preto, že sme dokonalí, ale preto, že sme hriešni. Ani Ježiš Kristus, ani Panna Mária na zemi pre seba Cirkev nepotrebovali. Ježiš je Boh a Panna Mária bola svätá od momentu počatia a na zemi nikdy nezhrešila.

Cirkev potrebujeme my hriešnici, aby sme mali prístup k sviatostiam, bez ktorých pokrstený veriaci človek nevie tento svet opustiť zmierený s Bohom. Boh je nekonečne milosrdný do momentu kedy žijeme a nekonečne spravodlivý po smrti. Diabol do ľudských sŕdc zasial obrátenú ideu. Hovoríme, že keby Boh bol spravodlivý, neboli by vojny, ktoré zabúdame, že sú následkom konania hriešného človeka a taktiež radi hovoríme, že Božie milosrdenstvo je tak nekonečné, že je jedno v akom stave opustíme tento svet. Verme radšej Bohu a toto nám Boh nezvestuje.

Veľa útokov sa dostáva Cirkvi v dnešnom svete. Diabol proti nej obracia aj hriechy a skutky tých, čo slúžia jemu. Sú to predpovedaní vlci v baránkovom rúchu. Prosím Vás, zostaňte Cirkvi verní za každých okolností, pretože ona je tou loďkou, ktorú v zjaveniach svätého Dona Bosca nebesia zjavili ako istotu na rozbúrenom mori. Chráňte ju ako svoju matku. Tí ju zneužívajú na svoje ciele, ktorí nazývajú jej autority bludármi len preto, že nezdieľajú nimi naordinovanú personálnu politiku. Beda kňazovi, ktorý by mlčal, keď treba hovoriť. Dobrý pastier nie je ten, ktorý dobre pasie, keď sa ovce samy pasú. Dobrý pastier je ten, ktorý ovce chráni, keď sa blížia vlci a aj biskup Orosch je týmto dobrým pastierom.

Veľa sa hovorí o politickom boji proti zlu a z tohto hesla sa stal aj politický slogan. Každý vidí zlo inde. Inde videl zlo Sovietsky zväz, inde ho vidí dnešný predstaviteľ Severnej Kórei. Kresťan vie, čo je a kde je zlo. Je to prekročenie proti Desatoru Božích prikázaní. V Božom pláne je hierarchia hodnôt a hierarchia autority. Aj Desatoro Božích prikázaní je zoradených hierarchicky, kedy od porušovania vyššieho zákonite prerážame nižšie. V Božích prikázaniach nám Boh chcel povedať, že človek a spoločnosť, ktorá sa od Neho odvráti, zákonite sa postaví proti matkám a otcom, životu a majetku blížneho. Prečo totiž mať v úcte majetok blížneho, keď ani život blížneho nemá žiadnú hodnotu?

Nenechajte sa znechutiť a zastrašiť v snahe o dosiahnutie lepšej spoločnosti, ale ako Božie deti nenaleťme diablovej ponuke vybudovať spoločnosť a spravodlivosť bez Boha. Takáto spravodlivosť je totiž vždy nespravodlivosťou voči najslabším. Preto svätý Ján Pavol II. povedal, že buď bude Európa kresťanská alebo nebude. Ak Slovensko prestane byť kresťanské, tiež nebude.

Boh chce vidieť našu aktivitu, naše nasadenie. Opľúvaný, bičovaný, vysmievaný Kristus sa nachádza medzi nami aj dnes. On je Cirkev. Aj dnes tak ako to počul Šavol pred Damaškom platí, že kto ide proti Jeho Cirkvi, ide proti Nemu. Niet väčšieho útoku na biskupa ako nazvať ho bludárom, teda niekým, kto vykonáva svoj úrad v rozpore s učením Cirkvi. Aj dnes tak ako na ceste na Golgotu pozerá, kto mu podá šatku, kto mu pomôže niesť kríž. Nenarodili sme sa náhodou do tejto doby. Boh vie, prečo nechcel, aby sme žili počas Prvej alebo Druhej svetovej vojny, ale teraz. Už pri stvorení sveta Boh vedel, že Ty sa narodíš do tejto doby. Nie preto, aby sme si my dnes užívali blahobyt a zatvárali oči. V každej vojne sú aj takí, ktorých sa utrpenie netýka a majú sa dobre, pretože zavreli oči. Boh nás na tento svet povolal, aby sme mali oči otvorené a pretvárali jeho spoločnosť na jeho obraz.

Kristus je ten istý včera, dnes a zajtra. Taký je však aj najväčší nepriateľ ľudstva – diabol. Každá doba pociťuje jeho účinky a Boh ho trpí len preto, aby sa prejavilo zmýšľanie ľudí. Len na pokušení a v boji sa vie prejaviť udatnosť jemu verných. Aj dnešná doba má pred sebou nástrahy alebo biblicky tomu hovoríme znamenia doby, na ktoré musíme reagovať. Aj Boh očakával od vyvoleného židovského národa, že spozná znamenie doby a spásu, ktorú mu Boh v osobe Ježiša Krista priniesol.

Nič to nemení na tom, že tí, čo si mysleli, že sú dokonalí, poväčšine za Ježišom nešli. Aj preto sa Ježiš musel obklopiť verejnými hriešnikmi. Vtedajšia „elita“ na zanemenia doby nevedela reagovať a bola to vtedajšia elita, ktorá Ježiša ukrižovala. Vyhýbajme sa preto aj dnes označovaniu, že niekto z nás patrí medzi „súčasnú kresťanskú elitu.“ Kresťanstvo nie je náboženstvom elitárov, ale hriešneho ľudu. Keď sa Šavol stal Pavlom, zostúpil z trónu elitárstva. Ako predstaviteľ elity naháňal rannú Cirkev. Aj Krista dala ukrižovať vtedajšia elita židovského národa a vyhovel im elitár Pilát. Kristovi zostali k dispozícii hriešnici, ktorí však reagovali na Božie volanie. Aký pohľad elitárov to musel byť, keď pod ukrižovaným Ježišom kľačala pobehlica s Ježišovou Matkou? Aké reči a klebety o Ježišovi púšťali elitári, keď videli, že chodí za verejne známymi podvodníkmi a zločincami do ich domovov, nechá sa nimi hostiť a dokonca ich povoláva za svojich učeníkov teda tých, ktorí ho na zemi mali zastupovať? Koľkí z nás by dali plnú moc rôznym zlodejom a vrahom? Ježiš to urobil a urobil to preto, lebo videl, že u týchto ľudí prišlo k pravému obráteniu.

Pravé obrátenie je totiž spojené s horlivosťou slúžiť Bohu a za dobro v Božom pláne bojovať. Každý z Vás má v tomto pláne miesto. Ak nezabojujete, za Vás musí bojovať ešte väčšmi niekto druhý, pretože Vaša pomoc chýba.

Veľa ľudí si zamieňa obrátenie sa s ospravedlnením sa. Keby Boh považoval ospravedlnenie za skutočne potrebný akt nápravy, Duch Svätý by nám to zjavil vo Svätom písme. Faktom zostáva, že takéto slovo v evanjeliu sotva nájdeme. Pravé pokánie je totiž postojom a novým životným štýlom v súlade s Bohom. Nie ten sa obráti, kto sa ospravedlní, ale ten kto zmení správanie. Zachej vrátil štvornásobne to, čo nakradol. Neuspokojil sa s tým, že prestal kradnúť. Pavol začal hlásať evanjelium, ktoré ako Šavol prenasledoval a udúšal. Nemáme zmienku o tom, že by Pavol prišiel k rodičom sv. Štefana a ospravedlnil sa im, že im zabil syna. Nikde ani nenájdeme zmienku o tom, že by sv. Peter povedal sv. Pavlovi, že sa k ním môže pridať, ak sa predtým pôjde ospravedlniť. Takto ani ja ako kňaz nemôžem neprijať nikoho, kto mi povie, že chce bojovať za Božie veci. Môžem ho len povzbudiť. Aj politika, aj takého človeka, o ktorom elitári hovoria, že bol zlý.

Preto aj v tomto náročnom období posudzujme ľudí tak, že majú právo slúžiť Bohu bez ohľadu na to, ako žili a konali. Predpokladajme, že aj dnes môžu aj verejne známi ľudia konať pokánie tak, že obetujú svoju kariéru, svoju energiu, svoju povesť za Božie veci. Odmietnime Ducha elitarizmu, ktorý diabol chce vniesť do naších sŕdc, aby sme sa stali neprístupní druhým, aby sme pohŕdali kýmkoľvek, o kom máme pocit, že nedorástol na našu úroveň. Pestujme v sebe službu obety a ochoty obetovať sa.

V kontexte prezidentských volieb som sa vyjadril, že Slovensko potrebuje buldozér a tento výraz média zaujal. Presne v tomto pojme som obsiahol to, čo som napísal vyššie. Buldozér nie je vyvoňané elitárske autíčko, ktorým sa odvezieme do divadla. Buldozér je nepríťažlivý, častokrát neohrabaný, ale silný stroj. Totalita genderizmu, ktorá sa valí na Slovensko je tak ako každá totalita podceňovaná na začiatku. Aj totalita komunizmu vznikala vo vyvoňaných elitárskych salónikoch. Napriek tomu sú na Slovensku státisíce ľudí, ktorí sú ochotní sa jej postaviť na odpor. V cykle Zastavme zlo z Istanbulu vidím po slovenských mestečkách a dedinách plné kostoly oddaných a bohabojných ľudí.

Tí, ktorí útočia na Cirkev sú častokrát citliví na to, aby sa Cirkev nezaťahovala do politiky. Cirkev ste vy všetci veriaci a preto Cirkev je plne zatiahnutá do politiky cez kresťanov v politike. Problém nastáva, ak títo veriaci nehlásajú a nepresadzujú to, čo je učením Cirkvi.

Takýchto veriacich budeme v láske napomínať. Je potrebné, aby tí, čo sú vtiahnutí do systému korupcie si boli vedomí, že majú neplatné spovede ak vedia, že v momente rozhrešenia ich čaká o pár dní ďalší úplatok. Je potrebné, aby vedeli, že bez ohľadu na to, čo cez korupciu nakradli, stojí pred ich smrťou úloha nakradnuté vrátiť ako to urobil Zachej. Táto duchovná osveta je ten najsilnejší antikorupčný program, ktory Slovensko potrebuje. Spoločnosť, ktorá sa nebojí Boha, nebojí sa totiž ani zákonov.

Je potrebné, aby politici vedeli, že ich prvou úlohou a poslaním je chrániť najzraniteľnejších a mať odvahu sa postaviť za nenarodené deti. Žiadna recyklácia fliaš nemá pred touto úlohou prednosť.

Ak niekto hlása, že Boh stvoril muža, aby sa rozhodol byť ženou, stavia sa proti Božiemu stvoriteľskému plánu a teda priamo proti Bohu. Boh je trpezlivý, ale nenadŕža nikomu. Ani v odmene, ani v treste. Nikto nemá väčšie právo robiť si z Boha posmech a znevažovať ho. Boh si vyrovná chodníky. Dovtedy však chce vidieť, na akú stranu cesty sa postaví každý jeden z nás. Tak ako nie každý má poslanie byť futbalistom, spevákom či umelcom, nie každý má poslanie byť politikom. Kto to však ako poslanie cíti, bude sa zodpovedať aj za všetok chaos, ktorý vďaka nemu ako politikovi na národ doľahol.

Nedávno ma navštívili reportéri televízie a chceli vedieť, koho budem voliť vo voľbách v druhom kole. Pokúsil som sa Vám vysvetliť, ako rozmýšľa kňaz, keď rozmýšľa o politike. Ako kňaz nikdy nebránim a nebudem brániť žiadnému politikovi a politickej strane sa prihlásiť k tomu, čo Cirkev hlása. Žiaden veriaci človek nemôže podporovať politiku presadzujúcu potraty a spochybňujúcu Boží stvoriteľský plán, ktorý je postavený na stvorení muža a ženy. O tom je totalita genderizmu. Na Slovensku veľa zla narobili politici, čo sú liberálmi a tvária sa pred ľuďmi, že sú kresťanskí. Je dobré, že takýto politici strácajú v spoločnosti podporu. Na nich platia Kristové slová: beda ak si vlažný, vypľujem ťa z úst. Svoj nedostatok odhodlania a svoj morálny relativizmus dlhé roky predávali ľuďom ako snahu o dosiahnutí zmierenia a tolerancie.

Kristus samotný prišiel na zem a povedal, že v duchovne zásadných veciach sa otec postaví proti synovi a syn proti otcovi. Jednota sa nebuduje na názvoch, ale na spoločne vyznávanej Bohom danej morálke. Aj spájanie strán má zmysel len vtedy, ak je to na pevných hodnotách a vôli ich presadiť. Ak chýba jedno z toho, zjednotenie je falošné.

Ak som v televízii na otázku odpovedal, že pani Čaputovú voliť nebudem, neznamená to, že budem voliť pána Šefčoviča. Ak pán Šefčovič chce môj hlas, musí jasne povedať, že zruší Istanbulský dohovor, pretože to ako prezident má v právomoci. Očakávam, že to ako prezident urobí bezodkladne. Očakávam, že povie, že bude podporovať politiku ochrany života, pretože z pozície autority prezidenta dokáže na takúto politiku pozitívne vplývať. Ak toto nedokáže pán Šefčovič prehlásiť, voliť pôjdem, aby som vyslal odkaz, že mi na Slovenskú záleží, ale na volebnom lístku nezaškrtnem nikoho.

Majme na pamäti, že Boh je tak dobrotivý, že nám dáva istotu, že kto je na jeho strane, je vždy na víťaznej strane. Takúto istotu dáva iba Boh, nie svet.

Nech dobrotivý Boh požehná Vás, Vaše rodiny a celé Slovensko!


Autor / Zdroj

Marián Kuffa / svetlosveta.sk

V roku 1994 začal pôsobiť ako rímskokatolícky kňaz v Žakovciach. Na opravách fary začal v ťažkých podmienkach pracovať s ľuďmi z polepšovne, s navrátilcami z väzenia, vrátane tých, ktorí si odpykávali tresty za najťažšie zločiny. „Vedel som, že keď od týchto ľudí odídem, budem obyčajný teoretik,“ povedal Kuffa. Časom opravu fary dokončili a pristavali alebo opravili ďalšie objekty.

Čaputová na recepcii Globsecu ďakovala USA za to, ako pomáhajú Slovensku. Zbavovať nás suverenity.

NA DVERE KLOPE
LIBERÁLNA
TOTALITA

LIBERÁLNA
MAFIA
LINČUJE

NEOLIBERÁLNI
POLITRUKOVIA
ATAKUJÚ

PRERAZILI
DNO
PROTISLOVENSKOSTI

OHAVNÁ
SPOLUPRÁCA
NA VRAŽDE