Liberálna zberba,
ktorá hovorí o slušnosti
ale ponižuje, uráža, znevažuje a produkuje antislovakizmus
About Us
Vysoko postavené
osoby
z politiky
a médií si neodopierajú žiadne zvrhlosti a myslia si, že sú nepostihnuteľní
Matovič
chráni
zlodejov
Youtube video

Definícia pojmov

Absolútny despotizmus

Bez absolútneho despotizmu nemôže existovať žiadna civilizácia. Absolútny despotizmus je realizovaný nie masami, ale ich vodcom, nech je tou osobou ktokoľvek. Dav je barbarský a svoje barbarstvo prejavuje pri každej príležitosti. V momente, keď dav získa do svojich rúk slobodu, rýchlo ju obráti na anarchiu, ktorá je najvyšším stupňom barbarstva.

Abstinenčný syndróm

Abstinenčný syndróm je stav, kedy dochádza ku psychickej a fyzickej kríze pri nedostatku drogy, na ktorej je pacient závislý.

Abúzus

Abúzus - označuje spoločensky neakceptovateľné užívanie drog. Ide buď o nadmerné užívanie legálnych drog alebo o akékoľvek užívanie ilegálnych a nebezpečných drog.

Ad absurdum

Ad absurdum je latinský výraz, ktorý znamená „do nezmyselnosti“. Napríklad doviesť niečo ad absurdum môže znamenať: doviesť do extrému, krajnosti a spravidla to tým urobiť nepoužiteľným.

Administratíva supervlády

Jedným z cieľov novodobej tyranie je nahradenie dnešných vládcov dosadením strašiakov nazývaných administratívou supervlády, ktorá bude spadať pod jedinú celosvetovú vládu.

Aforizmus

Aforizmus - je stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku.

Aglomerácia

Aglomerácia - súvislá zastavaná mestská oblasť s periférnymi zónami nie nevyhnutne urbánneho charakteru, ktoré sú spojené s centrom.

Agresor

Agresor je ten kto robí agresiu, útočník. V transatlantickom ponímaní je agresor ten, kto napadne nejákú krajinu skôr ako ju napadne USA.

AIPAC

AIPAC - Americko-izraelský výbor pre verejné záležitosti je názov izraleskej judaistickej loby v USA s viac ako 100 000 členmi. Patrí medzi najsilnejšie nátlakové skupiny.

Alternatíva pre Slovensko

Alternatíva pre Slovensko - zmes neoliberálnych strán, pseudokresťanských strán, prezidentskej kancelárie a kaviarenských povaľačov, ktorá po prevzatí moci chce nastoliť primitivizmus, násilie, nenávisť a zlobu. Ich masochizmus budeme musieť zdieľať my všetci.

Alternatívny

Alternatívny - zástupný, iný, náhradný, s možnosťou voľby.

Amulet

V roku 1710 Martinus Fredericus Blumer v diele “História amuletov“ označuje za amulet všetko, čo si ľudia zavesia na krk alebo na inú časť tela, čo nosia na šatách, čo vystavia na nejakom určitom mieste, aby zamedzili chorobe, odohnali ju, aby posilnili svoje vlastnosti. V užšom zmysle je amulet chápaný ako nejaký predmet, ktorý má vďaka pôsobeniu nadprirodzených síl neobyčajné účinky

Anarchizmus

Anarchizmus je politický a filozofický smer. Je to učenie presadzujúce oslobodenie jednotlivca a spoločnosti od nátlaku rôznych spoločenských inštitúcií či ideológií. Cieľom tohto smeru je vytvoriť slobodnú anarchistickú spoločnosť – anarchiu.

Angažovaný intelektuál

Angažovaný intelektuál - intelektuál, ktorý presahuje svoj odbor činnosti a vstupuje do verejného priestoru.

Anihilácia

Anihilácia je proces vo fyzike elementárnych častíc, ktorý môže nastať, keď sa zrazí častica so svojou antičasticou. Pôvodné častice zanikajú a ich hmota sa premení na nejakú formu energie.

Anticivilizačné zlo

Islam je barbarské a anticivilizačné zlo postavené na halucináciách pomäteného beduína zo 7. storočia nášho letopočtu. Neoliberáli toto zlo vítajú s otvorenou náručou.

Anticivilizační extrémisti

Anticivilizační extrémisti sú politickí a masmediálni hlupáci propagujúci ďalšiu svetovú vojnu v mene šírenia liberálnej demokracie.

Anticivilizační islamisti

Anticivilizační islamisti vyzývajú k masívnemu vyvraždovaniu nemoslimského obyvateľstva.

Anticivilizačný postoj elít

Anticivilizačné elity sa šítia normálnych pracujúcich ľudí a pohŕdajú ich kultúrou a ich zvykmi. Neuvedomujú si pritom, že ich anticivilizačný postoj je sebevražedný.

Antifa

Ľavicový extrémizmus je reakčnou protiváhou pravicového extrémizmu, a zrejme má ochranu vládnej moci ako jej piata kolóna. Slovenská vláda mu nekladie prekážky v dobrej viere, že klin sa klinom vybíja a nová ľavica urobí svoju "prácu" a nadprácu. Antifa je ultra-ľavicová extrémistická organizácia. Keď jej členovia hovoria o slobode, myslia tým slobodu vymanenia sa zo zodpovednosti. K predstaviteľom ultra-ľavicovýho fašizmu na Slovensku patrí extrémista Michal Havran, ktorý rovnako ako hnutie Antifa, je karikatúrou boja proti fašizmu v maske "liberálneho demokrata". Podstata fašizmu je v antikomunizme (a vice versa podstata komunizmu je najmä v antifašizme), ďalšie prejavy a symptómy fašizmu sú napríklad nacionálne velikášstvo, expanzionizmus, militarizmus, rasizmus, antisemitizmus, kontrola a usmerňovanie médií, špehovanie a špicľovanie občanov.

Antihmota

Antihmota je časť hmoty, ktorá je zložená z antičastíc (napríklad antiprotónov a pozitrónov), namiesto častíc (protónov a elektrónov). Každá častica obyčajnej hmoty má svoju antičasticu. Preto hovoríme, že antihmota je zrkadlovým obrazom tzv. koinohmoty, čo je hmota, z ktorej sme tvorení my a veci okolo nás.

Antiliberál

Antiliberál je človek odmietajúci demagogické výplody neoliberálnych tyranov. Odmieta udavačstvo ako morálnu hodnotu, odmieta úžerníctvo a podvody pozemkovej mafie. Neklania sa diktátu Bruselu. Nevíta multi-kulti násilníkov a vrahov. Bojuje proti cenzúre a novodobej totalite.

Antinárodní idioti

Antinárodní idioti majú za cieľ presvedčiť všetkých občanov, že slovenský národ je len vetva českého národa.

Antislavistická diskriminácia

Antislavistická diskriminácia je odopieranie Slovanom možností alebo služieb dostupných iným osobám.

Antislovakizmus

Antislovakizmus je také vnímanie Slovákov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Slovákom. Rétorické a fyzické prejavy antislovakizmu sú namierené proti slovenským alebo neslovenským jednotlivcom a/alebo ich majetku, proti inštitúciám slovenskej komunity a náboženským ustanovizniam.

Antitradicionalizmus

Antitradicionalizmus - môžeme chápať ako protitradičnosť.

Antropofágia

Antropofágia v zoológii: jedenie ľudského mäsa; ľudožrútstvo.

Anunna

Anunna je pojem z najmä sumerskej a akkadskej mytológie, ktorý spravidla označoval skupinu najvýznamnejších bohov.

Anunnaki

Anunnaki sú skupinou sumerských a akkadských božstev. V preklade "tí, čo sú kráľovskej krvi". "Anu-na-ki" v sumerštine znamená "nebo a zem". Nájdeme ich v babylonskom mýte o stvorení sveta Enúma Eliš Podľa VI. tabuľky mýtu, Marduk po stvorení ľudstva rozdelí Anunnaki a pridelí im ich miesta: 300 v podzem9 a 300 v nebi. Ako výraz vďaky Anunnaki postavili Mardukovi chrám, známy ako Esagila.

Apartheid

Apartheid je výraz označujúci najmä rasistickú politiku takzvaného oddeleného spolužitia obyvateľov rôznych rás. Výraz pochádza z holandčiny a znamená oddelenie alebo odlúčenie.

Apokalypsa

Apokalypsa - koniec sveta, globálna katastrofa.

Apokalyptická sekta

Apokalyptickú sektu predstavuje islamský štát.

Arizácia

Arizácia - nútený prevod židovského majetku, odstraňovanie židov z verejného života.

Arizácia vlastných súkmeňovcov

Arizáciu vlastných súkmeňovcov neváhal realizovať filantrop svetových rozmerov, ktorého meno sa nevyslovuje. Či je takýto postoj správny a obdivuhodný si musí každý uvážiť sám.

Arkánum

Arkánum - tajomný liek; tajomstvo.

Armageddon

Armageddon vo väčšine kultúr a náboženstiev zakorenená viera o skaze, ktorá na Zemi už bola a ešte bude.

Arménska genocída

Arménska genocída je súhrnné označenie pre systematické vyvražďovanie približne 1,5 milióna etnických Arménov Turkami medzi rokmi 1915 až 1918, počas prvej svetovej vojny. Podľa niektorých názorov ide o prvú jednoznačne historicky zdokumentovanú genocídu v dejinách. Podobné genocídy Turci na miestnom obyvateľstve v tomto období spáchali i na území dnešného Grécka a Iránu. 24. apríl, teda deň, v ktorý sa odohrala prvá významná udalosť genocídy (Červená nedeľa), je vo viacerých krajinách sveta každoročne pripomínaný ako pamätný deň arménskej genocídy.

Arzén

Arzén - krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté.

Asketizmus

Asketizmus - odriekanie, zdržanlivý spôsob života; nábožensky alebo filozoficky motivované odmietanie niektorých pôžitkov; askéza.

Astrológia

Astrológia je paveda, ktorá hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme. Najčastejšie sa zaoberá určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ľudí alebo celých národov.

Ateizmus

Ateizmus je absencia viery v existenciu Boha alebo bohov. Zástanca ateizmu sa nazýva ateista.

Atmosféra strachu

Zárodky strachu z toho, aby sa človek nedopustil ideozločinu je nutné vštepovať už od mladosti. Prináša to výsledky, aj keď nie u všetkých, ale predsa len atmosféra strachu robí svoje.

Atrapa

Atrapa - klam, napodobenina; niečo bezobsažného; prázdny obal tovaru vo výkladnej skrini.

Atribút

Atribút - podstatný, základný, charakteristický znak.

Audit

Audit - znamená úradné preskúmanie a zhodnotenie dokumentov, najmä účtov, nezávislou osobou.

Augiášov chliev

Augiášov chliev - augiášovský chliev veľký neporiadok, veľká nečistota, zavinená nedbalosťou. Augiáš v gréckej mytológii kráľ, ktorého stajne pre 3000 kráv, nečistené po tridsať rokov, vyčistil Herkules za jeden deň.

Autorské dielo

Autorské dielo - definuje sa ako dielo literárne a iné umelecké a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä slovesné dielo a počítačový program.

Avionické systémy

Avionické systémy - všetky systémy na palube lietadla umožňujúce let na lietadle.

Azovský prapor

Azovský prapor je založený na neonacistickej ideológii a používa nacistické symboly. V súčasnosti je súčasťou Ukrajinské národní gardy a podieľa sa na výcviku a radikalizácii bielych rasistických organizacií v USA. Kým sa kongres USA pokúšal v roku 2015 zakázať akúkoľvek americkú pomoc Azovskému praporu, Obamova administratíva sa zbavil tohto ustanovenia v roku 2016.

Azylant

Azylant - uchádzač o azyl, spravidla politický.

Babylon

Babylon - hlavné mesto starovekej Babylónie; v prenesenom význame veľké mesto.

Bakelit

Bakelit - syntetická plastická látka používaná pri výrobe spotrebného tovaru, tvrdený plast zo skupiny fenoplastov.

Balkánska mäsiarka

Bývalá americká ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová vo svojej funkcii na jar 1999 presadila vojenskú agresiu USA a NATO proti Juhoslovanskej zväzovej republike, ktorá sa udiala bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Pri bombardovaní, ktoré malo byť trestom za to, že juhoslovanská vláda na čele so Slobodanom Miloševičom bránila odtrhnutiu Kosova od srbského územia, zahynuli tisícky civilných obetí. Počas útokov bola použitá aj medzinárodnými konvenciami zakázaná munícia (kazetové a grafitové bomby). Odvtedy má Albrightová vo svete nelichotivú prezývku “balkánska mäsiarka”.

Barbituráty

Barbituráty - uspávacie a narkotizujúce prípravky, hypnotiká a sedatíva, deriváty kyseliny barbiturovej.

Baryón

Baryóny sú skupina častíc. Spolu s mezónmi patria medzi hadróny. Je to skupina častíc, obsahujúcich protóny a neutróny, čiže „obyčajnú (žiarivú) hmotu“. Baryóny sú masívne častice s polocelým spinom (čiže sú to fermióny).

Behaviorizmus

Behaviorizmus je smer americkej psychológie 20. storočia, ktorý neuznáva vedomie ako predmet vedeckého výskumu a redukuje psychiku na rozličné formy správania, chápaného ako súhrn reakcií organizmu na stimuly vonkajšieho prostredia. Predmetom vedeckého skúmania by malo byť iba pozorovateľné, merateľné správanie organizmu.

Belzebub

Belzebub - diabol, čert; nepríjemný, nevrlý, zlý človek.

Beštialita

Beštialita - surovosť, zvieracie konanie.

Bezcitné monštrá

Bezcitné monštrá - revolucionári, hrdí bojovníci za slobodu a európske hodnoty. V skutočnosti sú to krvaví vojnoví zločinci, ktorí bezcitne vraždia nevinných ľudí v rámci šírenia neoliberálnej slobody, demokracie a transatlantických hodnôt.

Bezpečnosť občanov EÚ

Európska únia by mala prednostne chrániť najmä svoje vonkajšie hranice a vnútornú bezpečnosť svojich občanov. Nemala by oslabovať Sýriu, Irak či Afriku volaním ich občanov do Európy a tým brániť ich ekonomickému rozvoju a nedovoliť im postaviť sa na vlastné nohy v ich prirodzenom kultúrnom, náboženskom a politickom prostredí.

Bezúročná ekonomika

Bezúročná ekonomika je alternatíva k súčasnému finančníctvu. Zavedeniu spravodlivej a rozvojaschopnej ekonomiky naozajnič nebráni - okrem ľudského egoizmu. Na jednej strane je to osobný egoizmus a korupcia a na druhej nevedomosť a ľahostajnosť obyvateľstva, ktoré sa radšej nechá ďalej okrádať, ako by malo pohnúť rozumom. Bezúročná ekonomika fungovala a ešte aj funguje napríklad v Japonsku, kde je 1%-ná diskontná sadzba, takže je to skoro ako bezúročná ekonomika.

Biela spodina (biely odpad)

Definícia podľa Arpáda Soltésza biela spodina je slovenský ekvivalent "white trash", ktorý nemá s rasou nič spoločné. Naopak označuje príslušníkov privilegovanej bielej majority, ktorí to v živote nedokázali dotiahnuť ďalej ako na socialne dno ale často sa cítia nadradení iba preto, že sú bieli. V praxi myslí všetkých ľudí, ktorí nemajú jeho názor, nestotožňujú sa s multi-kulti ubohosťami a nehlásajú vítačské frázy. V politickom ponímaní patrí do tejto skupiny aj sám Arpád Soltész ako samonenávidiaci sa beloch.

Biely heterosexuál

Biely heterosexuál - teľa určené na porážku.

Biely otroci

Beielych ľudí - Írov zotročovali ich najbližší susedia - Angličania. Z Írska si Angličania urobili svoju prvú kolóniu.

Big bang

Big bang - veľký tresk; jedna z teórií o vzniku vesmíru.

Bigotnosť

Bigotnosť je myslenie a jednanie osoby, ktorá tvrdošijne a malicherne až netolerantne lipne na svojich vlastných názoroch a presudkoch. Hlavne keď prejavuje netolerantnosť či nevraživosť voči členom nejakej inej skupiny.

Biharioizmus

Biharioizmus - na základe neustálych obviňovaní bieleho väčšinového obyvateľstva treba vytvoriť strach z bielych ľudí, treba na nich útočiť, pohŕdať nimi a znevažovať ich.

Bilaterálny

Bilaterálny - znamená dvojstranný, obojstranný.

Bilderberg

Bilderberg je klika najbohatších, ekonomicky a politicky najmocnejších a najvplyvnejších ľudí v západnom svete, ktorí sa stretávajú, aby plánovali udalosti, o ktorých sa neskoršie zdá, že sa prosto stali. Členovia Bilderbergu túžia po postnacionálnom svete, v ktorom nebudú štáty, ale skôr regióny.

Biofília

Biofília - pud sebazáchovy.

Bitcoin

Bitcoin je peňažná mena. Je navrhnutá tak, aby ju nikto nemohol falšovať, ovplyvňovať a kontrolovať. Ide o alternatívu ku konvenčným platidlám, využívajúcu informačné technológie.

Black Lives Matter

Black Lievs Matter je medzinárodné aktivistické hnutie, ktoré vzniklo v afroamerickom spoločenstve, a ktoré bojuje proti násiliu a systémovému rasizmu voči čiernym ľuďom.

Blamáž

Blamáž - hanba, verejné zlyhanie, zosmiešnenie.

Blog

Blog - ide o webové sídlo, kde užívatelia môžu publikovať svoje názory na určitú tému.

Bojovník za spravodlivosť

Peter Weisenbacher známy organizátor dúhoveho pochodu v Bratislave. Tento súdruženko, neomaxista síce kritizuje Slovensko, ale štátne dotácie mu vyhovujú. Jeden z jeho výrokov: "Slováci sú malý a úbohý národ, nezaslúžia si nič lepšie ako majú". Peniažky z rozpočtu týchto Slovákov, ktorí sa skladajú na tento rozpočet, to mu nesmrdelo.

Boľševik

Boľševici sú pôvodne frakcia Sociálnodemokratickej robotníckej strany Ruska a boľševizmus ich hnutie resp. učenie. Neskôr pojem boľševizmus označoval aj všeobecne podobný smer sociálnodemokratických resp. komunistických strán.

Boľševizácia

Okolo roku 1930 prebehla v zahraničí tzv. boľševizácia, čiže zmena politickej orientácie komunistických strán pod vplyvom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (teda boľševikov). Spustil ju 5. kongres Komunistickej internacionály v roku 1924. V Česko-Slovensku boľševické krídlo vedené Klementom Gottwaldom zvíťazilo v roku 1929 na 5. zjazde KSČ.

Boľševizmus

Boľševizmus sa zakladal na Leninovom učení o diktatúre proletariátu, imperializme a socialistickej revolúcii, ktoré chceli dosiahnuť ozbrojeným povstaním bez spolupráce s liberálnymi stranami. Viedol ich sám Lenin.

Boreálny

Boreálny - severný; ľadový, mrazivý.

Bozón

V časticovej fyzike tvoria bozóny jednu z dvoch základných skupín subatomárnych častíc. Druhou skupinou sú fermióny. Bozóny charakterizuje ich príslušnosť k Bose-Einsteinovmu rozdeleniu. Táto skupina zahŕňa fotóny a gluóny, Z bozón, W bozóny a tiež Higgsov bozón.

Bratislavská kaviareň

Tvrdé jadro "bratislavskej kaviarňe" tvoria niektorí herci a mnoho novinárov hlavného mediálneho prúdu. Snahou "bratislavskej kaviarňe" bolo nedemokratickým spôsobom a manipuláciou más dosiahnuť predčasné voľby. Hlavnými aktérmi "farebnej revolúcie" na Slovensku bola skupina hercov a inštruktormi nadopovaná postpubertálna mládež, ktorá sa na tribúnach dožadovala predčasných volieb. S ňou spriaznení novinári písali komentáre, ktoré skôr pripomínali protivládne pamflety. Rozbuškou napätej situácie na Slovensku bola vražda dvoch mladých ľudí. Túto tragédiu neváhali zneužiť pre svoj vlastný politický prospech individuá ako Matovič, Sulík, Nicholsonová, Kiska, Galko, Remišová. K tancu na hroboch obetí sa nebáli pridať herci a presstitúti ako Hríb, Havran, Mojžiš, Korda, Leško, Hvorecký, Stanke, Latinák, Fialová, Kemka či Zuzana Wienk (nefinancovaná Sorosom), v pozadí nechýbal Demeš či Štefunko.

Brexit

Ráno 24. júna 2016, výsledky volieb ukázali, že 52 % voličov bolo za vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie a 48% voličov bolo za zachovanie členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii.

Bruselský diktát

Bruselský diktát - likvidácia rozmanitosti ideí priviedla EÚ do bodu, keď zásadné rozhodnutia prijímajú tí, ktorých nikto nevolil. Posledné, čo zamestnanca Európskej komisie, Rady EÚ a ďalších únijných inštitúcií zaujíma, je osud konkrétneho človeka, občana EÚ.

Budúcnosť človeka (Antičlovek)

Liberofašisti sú presvedčení, že budúcnosťou človeka musí byť čipový antičlovek.

Bulvárny

Bulvárny - nehodnotný, nízkej úrovne, senzáciechtivý.

Buzerant

Buzerant - slangový výraz pre homosexuála alebo pre človeka, ktorý otravuje, zabŕda, obťažuje, sekíruje.

Byrokracia

Byrokracia - úradnícky aparát, súbor úradníkov; papierovanie, nepružné vybavovanie úradných záležitostí.

Byrokrat

Byrokrat - skostnatelý, obmedzený, moc zneužívajúci úradník.

B’nai B’rith

B’nai B’rith (synovia zmluvy) je medzinárodná židovská slobodomurárska organizácia založená v roku 1843. B’nai b’rith pôsobí vo viac než 50 štátoch sveta.

Čakry

Čakry sú predpokladané body spojenia medzi telom a astrálnym telom, energetické „centrá“, v tantrickom hinduizme, tantricko-budhistickej vadžrajáne, v joge, v tradičnej čínskej medicíne a niektorých ezoterických náukách.

Caligula

Gaius Caesar Caligula bol cisárom Rímskej ríše z júliovsko-klaudiovskej dynastie. Pri nástupe na trón bol medzi obyvateľmi dosť populárny, ale hýrivým životom čoskoro minul všetok Tibériov (čiže štátny) majetok. Sľubné začiatky netrvali príliš dlho, len niekoľko mesiacov. Po nich sa Caligula úplne nepochopiteľne zmenil. Začalo u neho šialenstvo, ktoré nemalo obdoby. Dnes sa vedci domnievajú, že jeho šialenstvo bolo následkom encefalitídy. Svojmu milovanému koňovi postavil mramorové stajne so žľabom zo slonoviny a urobil z neho konzula čo bola pocta na jeden rok bez nejakých väčších právomocí.

Centralizmus

Centralizmus - výkon moci, riadenia a kontroly z jedného ústredného miesta, sústredenie moci.

Cenzor

Cenzor - v starovekom Ríme úradník prevádzajúci cenzus; úradník prevádzajúci dozor nad obsahom médií, dozor nad médiami, kontrolou ich obsahu.

Cenzúra

Cenzúra - kontrola, dozor, dohľad, najmä nad tlačou a inými masovokomunikačnými prostriedkami; v antickom Ríme odhad majetku občanov; úrad cenzora.

Cenzurovať

Cenzurovať - vykonávať kontrolu obsahu kníh, tlače, programu rozhlasu alebo televízie, listov väznených osôb a pod.

Chamtivosť

Chamtivosť je založená na nesprávnom chápaní spájania bohatstva so šťastím.

Charakter

Charakter - osobná povaha; súhrn typických vlastností a znakov bytostí alebo vecí; ráz, povaha, osobnosť.

Charita

Charita - dobročinnosť, praktická láska k blížnemu v kresťanskom zmysle.

Charizma

Charizma - v prenesenom zmysle mimoriadna schopnosť pôsobiť na iných ľudí.

Charta

Charta - listina dôležitého obsahu; dekrét.

Charta 77

Charta 77 - opozičná petícia v komunistickom Československu, zoskupenie disidentov, ktorí chceli viesť konštruktívny dialóg s politickou a so štátnou mocou.

Chazari

V 9. storočí n.l prijali judaizmus Chazari, ktorí nie sú semiti a v novom veku začali súperiť s etnickými židmi – teraz sa oni cítia byť "vyvoleným" pravým 13-tym kmeňom Izraela.

Che Guevara

Dr. Ernesto Guevara všeobecne známy ako Che Guevara bol argentínsko-kubánsky lekár a marxistický revolucionár, jeden z hlavných veliteľov partizánskych jednotiek počas Kubánskej revolúcie.

Cheops

Cheops bol druhý faraón 4. dynastie starovekého Egypta. Vládol približne v rokoch 2589 – 2566 pred Kr. Vo všeobecnosti je považovaný za staviteľa Veľkej pyramídy v Gíze, jediného zo Siedmich divov sveta, ktorý dosiaľ stojí.

Chiméra

Chiméra - bájna príšera, obluda, prelud, predstava, neuskutočniteľná túžba; jedinec zložený z geneticky rozdielnych buniek; druh paryby s bizarným tvarom tela.

Chorál

Chorál - stredoveký jednohlasý spev; slávnostná skladba, najčastejšie na cirkevný námet.

Čierna totalita

Politické kreatúry bažiace po moci, neváhajú zneužiť čokoľvek, dokážu sa skrývať za kresťanstvo a kolaboráciou s neoliberálnymi tyranmi sa hrabú ku korytu. Správanie a skutky týchto osôb z povolania je výsmechom kresťanskej morálky aj ľudskej dôstojnosti. Ak sa však títo bezcharakterní tyrani dostanú k moci, hrozí nám skutočná "Čierna totalita".

Činorodosť

Činorodosť je jedna zo sedem cností. Znamená úsilie, pracovitosť, iniciatívu. Je to primeraná a dôkladná prirodzenosť v konaní. Znamená tiež energickú pracovnú morálku, hospodáriť dobre s časom, sledovať vlastnú činnosť a vyvarovať sa lenivosti. Ide o dôsledné využitie svojich možností a schopností, tak vo fyzickom, ako aj psychickom svete. Prílišná činorodosť sa stáva nie príliš pozitívnou vlastnosťou – horlivosťou. Opakom činorodosti je lenivosť.

Cirkev

Cirkev je náboženské spoločenstvo všetkých kresťanov.

Cistercián (cistercita)

Cistercián je člen mníšskeho rádu reformovanej vetvy benediktínov.

Civilizácia

Civilizácia - stupeň rozvoja spoločnosti, najmä jej materiálnej kultúry v daných podmienkach ekonomicko-spoločenskej formácie.

Čo "neziskovky" vlastne robia?

Pomáhajú šíriť americké reformy a propagandu na Slovensku. Sú napojené na firmy, školy, starostov, primátorov, robia prieskumy, platia reklamy politikom, riadia periodiká a televízie, organizujú diskusie v TV, organizujú farebné demonštrácie, podporujú inak orientovaných, najímajú platených diskutérov, spolupracujú s Domino fórom, Týždňom, SME, Pravdou a píšu články do časopisov a novín.

Čo musí liberálny neofašista?

Liberálny neofašista musí byť liberálko, musí nenávidieť Rusko, musí prisluhovať Spojeným štátom a ich zahraničním záujom a musí milovať NATO.

Cross-dressing

Cross-dressing - nosenie odevov určených pre opačné pohlavie. Cross-dresser - človek (muž), ktorý nosí dámske šaty, make-up, šperky.

Cui bono

Cui bono - v čí prospech, komu to poslúži (ústredná otázka pri vyšetrovaní zločinu).

D-brány

D-brány v teórii strún predstavujú triedu objektov, na ktoré sa viažu konce otvorených strún. Väzba sa riadi Dirichletovými okrajovými podmienkami, na základe ktorých je odvodený názov týchto objektov, brána naopak pochádza zo slova membrána. D-brány boli objavené Daiom, Leighom a Polchinskim, nezávisle Hořavom v roku 1989.

Dalajláma

Dalajláma - dalaj = more, láma = duchovný vodca, celý preklad je - nekonečný ako more. Dalajláma je politická a náboženská hlava Tibeťanov a tibetského budhizmu.

Daňový raj

Daňový raj je štát alebo oblasť s nízkym zdanením, ktorý umožnuje podnikateľom a osobám možnosti vyhýbať sa daňovej povinnosti. Iná definícia: oblasť alebo krajina v ktorej dôchodky a bohatstvo podliehajú nízkym, prípadne vôbec žiadnym daniam a ktoré majú rozvinuté antitrastové zákonodarstvo, takže disponovanie aktívami jÿtaᅌȵmimoriadne výhodné.

Darwinizmus

Darwinizmus je viac zbožným želaním, než faktom. Darwinizmus nie je ani tak vedecká teória, ako ohromná filozofia – filozofia, ktorá sa pokúša vysvetliť svet v prísne prírodovedeckých termínoch. Profesor Phillip Johnson hovorí: Celým zámerom darwinizmu je vysvetliť svet spôsobom, ktorý vylučuje akúkoľvek úlohu Stvoriteľa“. Johnson tiež vraví: „Čo sa predáva v mene vedy, je výlučne prírodovedecké poňatie skutočnosti.“

Defenestrácia

Defenestrácia - vyhodenie človeka z okna.

Defenzíva

Defenzíva - obrana, odrážanie útokov.

Deformita zo strany štátu

Deformita zo strany štátu predstavuje hlavne ochranu násilníkov a vrahov, namiesto podstivých občanov.

Defraudácia

Defraudácia - sprenevera, zneužitie zverených hodnôt. Defraudant je ten, kto spreneveril zverené hodnoty.

Dekadencia

Dekadencia - úpadok, zhoršenie, pokles; v umení označenie úpadkovosti; filozofický smer z prelomu 19. a 20.storočia orientovaný na nihilizmus, depresiu a individualizmus.

Delírium

Delírium je chorobný stav ohrozujúci život závislého pacienta. Jeho pôvod možno hľadať pri odňatí alkoholu, opiátov alebo po zneužití drogy či liekov. Postihnutý stráca spojenie s realitou, nastáva nezmyselné a nelogické konanie. Počas delíria môžu postihnutého sprevádzať rôzne halucinácie a bludné vnemy.

Delírium tremens

Delírium tremens alebo tiež alkoholové delírium je život ohrozujúci stav, ktorý vzniká u alkoholikov pri náhlom prerušení užívania alkoholu. Je nejťažším štádiom abstinenčného syndrómu, má 5–15% úmrtnosť. Toto delírium je tiež označované ako alkoholická psychóza.

Demagógia

Demagógia je spôsob manipulovania ľuďmi (najmä v politike), kedy je klamné a pôsobivé rečnícke vystupovanie využívané na získanie vplyvu, politickej podpory a moci.

Demencia

Demencia - získaná slaboduchosť, slabomyseľnosť, oslabenie rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive.

Demofóbia

Demofóbia - chorobný strach z ľudí.

Demokracia

Demokracia - politický systém alebo zriadenie, v ktorom ľud je zdrojom štátnej moci. Pôvodne politické zriadenie gréckých mestských štátov, v ktorom k ľudu nepatrili otroci, ale len slobodní občania a otrokári, preto presnejší názov je otrokárokracia.

Demokratický výber

Máme na demokratický výber - tvrdiť a obhajovať teóriu o 9/11, ako nás islamskí fanatici všetkých napadli a preto v rámci transatlantického spojenectva ich strestáme a budeme proti nim bojovať vo všetkých končinách sveta, alebo budeme čušať o tom, že súčasná vojna proti terorizmu je manipuláciou a podvodom, výtvorom syndrómu strachu na udržiavanie poslušnosti.

Demokratizácia vlastníctva

Demokratizácia vlastníctva - vytvorenie rôznych foriem kolektívneho vlastníctva. Populárnosť fondu akumulácie akciového kapitálu - trustu.

Démonofília (démonománia)

Démonofília je viera v možnosť sexuálneho styku s bytosťami ďiabolskej povahy.

Detičky a vnuci boľševickej elity

V politike, kultúre a mainstreamových médiách pôsobí nespočet detičiek a vnukov boľševickej elity, ktorá profitovala aj v minulom režime aj teraz. Jedni kradnú a druhí šíria ideológiu. Je paradoxné, že stále sú na výslní pretože sú oportunisti v tom, že sa vždy prispôsobia dobe, vtedy to bolo so Sovietskym zväzom, dnes so Spojenymi štátmi, vtedy to bolo plánované hospodárstvo, dnes liberálne reformy. Majú z toho profit, majú funkcie a prosperujú z toho.

Detronizácia

Detronizácia - zvrhnutie z trónu, pozbavenie trónu.

Deus ex machina

Deus ex machina - rýchly zásah niekoho alebo niečoho a následné vyriešenie zložitej situácie.

Deviácia

Deviácia - odklon od všeobecných noriem správania; odchýlka, úchylka. Deviant je osoba postihnutá deviáciou, úchylný človek.

Diabolský stroj Františka Čermana

Diabolský stroj spustili 9. júla 1976 skutoční a neskôr aj odsúdení páchatelia znásilnenia a beštiálnej vraždy Ľudmily Cervanovej. Niektorí z nich stále tlačia na gombík a kvôli svojmu nespútanému egocentrizmus naďalej klamú verejnosť. V roku 1976 sa celý príbeh začal chuťou na skazenú zábavu a skončil sa situačnou vraždou, keď sa muži zľakli, že ich dievča udá a oni pôjdu sedieť do basy. Noc sa preto skončila vraždou Ľudmily Cervanovej, prvej a hlavnej obete zločinu. Sú tu však aj ponovembrové obete nitrianskej partie: v prvom rade matka Ľudmily Cervanovej, pani Margaréta, ktorá už takmer 30 rokov musí bezmocne sledovať, ako sa usvedčení vrahovia jej milovanej dcéry vystavujú na verejnosti ako novodobí mučeníci. Vrahovia si z mediálnych presstitútov spravili užitočných idiotov, ktorí ich neustále glorifikovali.

Dieťa

Dieťa chápeme nedospelého človeka do 18 rokov. Ide o potomka rodičov.

Diferenciácia

Diferenciácia - ide o pojem, ktorý znamená rozlíšenie alebo odlíšenie.

Digitálni dementi

Digitálni dementi - stávajú sa nimi ľudia, ktorí nezriadenou formou používajú digitálne médiá, tablety, smartfóny. Časté používanie týchto médií podľa Spitzera vedie k rozkladu kognitívnych, teda poznávacích a hodnotiacich funkcií v mozgu, ktorý sa dá prirovnať k podobným prejavom duševne chorých pacientov. Najzraniteľnejšou skupinou sú mladí ľudia, ktorí digitálne médiá využívajú už od ranného veku, a neraz sú im iné spôsoby riešenia problémov, hľadania informácií, komunikácie a trávenia voľného času cudzie.

Diktatúra

Diktatúra je neobmedzená vláda jedného človeka alebo skupiny ľudí (armády, jedinej politickej strany). Čelný predstaviteľ diktatúry, teda neobmedzený vládca, ktorého slovo je "zákon", sa nazýva diktátor.

Diktatúra neoliberálov

Diktatúra neoliberálov je podstatne prefíkanejšia v štýle varenia žaby. Začalo to s nástupom proeurópskych, proamerických síl v roku 1998 s nástupom Dzurindizmu.

Diskusia

Diskusia je výmena názorov určitého počtu ľudí na tú istú tému na základe faktov.

Dlhová pasca (Dlhová špirála)

Dlhová pasca je situácia, keď je ekonomický subjekt z akýchkoľvek dôvodov (výpadok príjmu, neuvážené zadlžovanie) náhle neschopný splácať svoje dlhy. Ak neschopnosť splácať svoje dlhy vyplýva z toho, že sa subjekt prehnane zadĺžil, hovoríme aj o dlhovej špirále. Može to byť tiež situácia, keď ekonomický subjekt je na tom finančne tak zle, že na splácanie starých dlhov si berie nové dlhy.

Dlhový diktát

Dlhový diktát je vlastne úrokovým otroctvom. Sionistické bakovníctvo vytvorilo civilizáciu s najgigantickejším zadĺžením v dejinách.

DNA

DNA je nositeľkou genetickej informácie bunky, riadi rast, delenie a regeneráciu bunky. Väčšinou je DNA v bunke uložená ako dvojzávitnicová špirála, ktorej vlákna majú navzájom opačnú orientáciu fosfodiesterových väzieb (sú antiparalelné). Dvojzávitnica DNA je veľmi tenká, ale zároveň dosahuje veľkú dĺžku, ktorá mnohonásobne presahuje dĺžku celej bunky. Preto je v bunke veľmi poohýbaná a zvinutá.

Dopyt

Dopyt - želania sú neobmedzené, ale zdroje áno.

Dôstojný život

Iba v tomto storočí štáty uznali, že občan má právo na ľudský a dôstojný život. Nová kvalita je v tom, že namiesto definovania formy a obsahu povinnosti štátu sa vychádza z prirodzeného práva človeka, ktoré štát musí uspokojovať.

Druidizmus

Druidizmus je náboženský smer nadväzujúci a obnovujúci tradície keltského náboženstva. Pôvodným významom slova druid bol keltský kňaz.

Dublin 4

Dublin 4 nie je ničím iným, než pokusom zaplaviť Východnú Európu imigrantmi proti vôli občanov i politikov týchto krajín. Je to veľmi akútna hrozba nenávratne zmeniť demografiu Slovenska. Ak to dopustíme, krajinu, ktorú sme zdedili od našich dedov a ktorú by sme chceli zanechať našim vnukom, možno zdedia skôr vnuci dnešných Afričanov či Aziatov.

Duchár

Duchár - okultista, špiritista. Duchárstvo - špiritizmus, okultizmus.

Dúhový pochod

Dúhový pochod reprezentuje podporu biologickej i mentálnej úchylky a mnohokrát vedome amorálnej deviácie buzerantov-homosexuálov. Medzi podporovateľmi sú verejne činné osoby ako Dubovcová, Sulík, Ftáčník, Poljačik, Beňová, Havran, Gyarfášová, Drobný, Pietruchová.

Dve pravidlá presstitútov

Presstitúti v záujme vlastných pôzitkov, výhod a životnej úrovne dodržiavajú dve osvedčené pravidlá - "koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj" a "nehryz ruku, ktorá ťa kŕmi". Presstitút nepodlieha výčitkám svedomia a presvedčivým protiargumentom, ale usilovne vykonáva stanovenú úlohu. Niekedy možno aj zaváha, no len hlboko vo svojom vnútri a nikým nepozorovaný, aby znovu pokračoval v zavádzaní a šírení dezinformácií a vymazávani slobodného myslenia u divákov, poslucháčov a čitateľov.

Dynastia

Dynastia - rad panovníkov z jedného rodu (kniežat, kráľov alebo cisárov), z ktorých aspoň dve osoby pochádzajú z tej istej rodiny, panujúce bezprostredne po sebe, alebo s neveľkými prestávkami. Existovali ale tiež dynastie nepokrvných vládcov (napríklad dynastia Antoniov, alebo egyptských Mamelukov).

Džihád

Džihád - svätá vojna na šírenie islamu. Podľa koránu obranná vojna proti neveriacim, širenie viery mečom.

Dzurindizmus

Dzurindizmus je systém štátu v rokoch 2002-2006, vo svojej podstate sa jedná o kryptofašizmus a je charakteristický najmä:
- potieraním pluralizmu názorov – napr. kto nesúhlasil s Dzurindom, Zajacom, Miklošom, Kaníkom atď. bol automaticky označovaný za sprostého, nekompetentného, nešikovného, neúspešného či kryptokomunistu, jednoducho za triedneho nepriateľa
- poklesom občianskej angažovanosti, aj v porovnaní s mečiarizmom – výrazný pokles petícií, verejných protestov (obava verejne vyjadriť názor spochybňujúci "genialitu" predstaviteľov dzurindizmu)
- zneužívaním štátnej moci na mocenské potlačenie akýchkoľvek prejavov vzdoru
- masívnou manipuláciou médiami s takmer úplnou stratou nezávislosti novinárov, cenzúrou a absolútnou absenciou kritických názorov voči vláde, a úplným ovládnutím tzv. občianskeho sektora i vraj nezávislých inštitútov.

Ekologický extrémizmus

Ekologický extrémisti proklamujú ochranu životného prostredia, čo sa dá považovať za pozitívny cieľ. Avšak prostriedky, ktoré k tomu využívajú sú často neadekvátne a pre spoločnosť nebezpečné. Ekologický extrémizmus je vyhrotené jednanie, vedené ekologickými pohnútkami, na základe ktorého sa osoby dopúšťajú trestnej činnosti, najmä tým, že poškodzujú cudzí majetok a snažia sa zabrániť niektorým legálnym činnostiam, ktoré podľa ich hodnotenia škodia životnému prostrediu, ktoré chápu ako najvyššiu hodnotu. Ekologický extrémisti požadujú celkovú zmenu životného štýlu, zmenu prežívania existencie, niekedy i za cenu násilia (Vegrichtová, 2016).

Ekoterorizmus

Ekoterorizmus je násilie páchané s úmyslom podporiť ekologickú alebo environmentálnu činnosť či záležitosť v oblasti práv zvierat. Hranice medzi ekoterorizmom, poškodzovaním cudzieho majetku a spoločensky akceptovateľnou mierou protestu sú vnímané rozdielne. Ekoterorizmus možeme chápať ako násilie alebo vyhrážanie sa násilím, ktoré má povahu trestného činu.

Elitná pedofília

Elitná pedofília je vlastne achillovou pätou nového svetového poriadku a je mimoriadne rozšírena a siaha až do najvyšších úrovní. Nie sú to len ojedinelé prípady. Elitná pedofília je prepojená po celom svete vďaka tomu, že globálny obchod existuje aj s ľudmi a zahŕňa aj takých pasákov ako je miliardár Jeffrey Epstein, ktorý používa deti ako sexuálnych otrokov alebo Alan Dershowitz, to je ďalší takýto honosný zazobaný človek, ktorý je zástancom sionizmu a figuruje tam aj Bill Clinton a mnohí títo páchatelia pedofílie sú práve v tých najvyšších kruhoch a v tých slušných profesiách ako je právo, bankovníctvo alebo medicína.

Endogamia

Endogamia - pokrvné príbuzenstvo; príbuzenská plemenitba zvierat; historické spoločenské pravidlo, podľa ktorého je uzatváranie manželstiev prípustné iba v rámci vlastného kmeňa.

Enúma eliš

Enúma eliš (Keď na výšinách) je významná mezopotámska skladba (epos). Rozpráva o stvorení sveta a činoch Marduka. Cieľom jej napísania bol predovšetkým opis a zdôvodnenie vzostupu boha Marduka na post najvyššieho boha. Enúma eliš je hlavný zdroj poznania babylonského svetonázoru.

Enzým

Enzým je proteín, ktorý katalyzuje chemickú reakciu. Enzýmy zohrávajú kľúčovú rolu v metabolizme všetkých živých organizmov. Takmer všetky biochemické reakcie, od trávenia (napr. pepsín) až po kopírovanie genetickej informácie (DNA polymeráza), sú katalyzované enzýmami.

Ergonómia

Ergonómia je veda, ktorá sa zaoberá tvarom predmetov s cieľom, čo najviac prispôsobiť predmety tvaru ľudského tela a tak zabezpečiť jeho prirodzené držanie.

Esej

Esej je žáner náučnej literatúry, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika. Zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa.

Esencia

Esencia - výťažok, podstata; koncentrovaný výťažok so špecifickou vôňou alebo chuťou.

Esenciálny

Esenciálny - podstatný, základný, hlavný.

Etnický extrémizmus

Označovaný aj ako regionálny či etnicko-regionálny extrémizmus. Sú preň charakteristické tieto základné črty: hlásanie kultúrnej a politickej výlučnosti, používanie násilia na dosiahnutie proklamovaných cieľov (aj formou mediálneho teroru) a separatizmus. Nezriedka príčina týchto trestných činov má základ v štvavej kampani mainstreamových médií, založenej na narušených vzťahoch medzi etnikom a majoritným obyvateľstvom.

Etnocentrizmus

Etnocentrizmus - možno definovať pomerne jednoducho. Ide o vedomé alebo nevedomé presvedčenie, že vlastná kultúra, komunita alebo rasa je nadradená,, v spojení s tendenciou neuvedomovať si predpojatosť v tom obsiahnutú. Príslušníci každého etnika sa nemusia zrovna cítiť ako najlepší zo všetkých, ale pravidelne sa cítia byť lepší ako niekto iný, s kým sa porovnávajú.

Etnografia

Etnografia - národopis, náuka o chovaní živočíchov a ľudí.

Etnológia

Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou vysvetľuje, ako kultúra vznikla, ako sa formuje, a ako sa prostredníctvom nej človek prejavuje aj v súčasnosti. Študuje prejavy človeka, spôsob, akým si vysvetľuje svet, ako žije a komunikuje ako člen určitej spoločnosti.

Eugenika

Eugenika všeobecne je cielené kríženie ľudského druhu na posilnenie určitých vlastností. Dnes je to veda, ktorá sa zaoberá zlepšovaním ľudského genofondu. Eugenici verili, že prísnym výberom jedincov, ktorým sa dovolí mať deti, sa dá vytvoriť silná rasa.

Euroatlantici (Americkí pudlíci)

Euroatlantici tvrdia, že absolútnou prioritou a jedinou alternatívou by malo byť silnejšie transatlantické partnerstvo v rámci NATO. V preklade: so Spojenými štátmi americkými na večné časy.

Eurohujer

Eurohujer je občan, ktorý zbožňuje Európsku úniu a je fanaticky presvedčený o jej nenahraditeľnom význame. Bez Európskej únie by tu nebolo nič.

Eurokrat

Eurokrat - stúpenec Európskej únie, zjdenotenej Európy.

Europocentrizmus

Europocentrizmus - presvedčenie, že Európa bola a je centrom svetovej kultúry a myslenia, eurocentrizmus.

Europoid

Europoid - človek označovaný ako beloch, alebo ľudia typovo podobní pôvodnému obyvateľstvu Európy.

Európska únia

Európska únia je novodobý sofistikovaný diktát, ktorého cieľom je pomocou Bruselskej byrokracie oslabiť národné štáty. Tento subjekt nemá štátotvornú povahu, ani platnú ústavu, ani žiadne relevantné demokratické mechanizmy, akými by občania mohli navrhovať a odvolávať čelných predstaviteľov tohto spoločenstva.

Európske hodnoty

- Súhlas s tvrdením, že Rusko sa chystá obsadiť nielen pobaltské štáty, Poľsko, Ukrajinu, ale aj Slovensko.
- Súhlasiť s tým, aby sa informácie, ktoré vraj protirečia európskym hodnotám, zamlčovali a nemohli tak ovplyvňovať verejnú mienku.
- Rešpektovať označenie iných než oficiálnych názorov za prejav extrémizmu a boľševizmu.
- Sloboda zvoliť si vlastné pohlavie v ktoromkoľvek veku.
- Chápať korupciu ako výlučné dedičstvo komunizmu, ktorý zrejme staval osobný prospech, úspech a peniaze nad všetky ostatné hodnoty.
- Označovať za fašistov nie tých, čo v OSN hlasujú proti rezolúcii odsudzujúcej fašizmus a doma oslavujú svoju fašistickú minulosť, ale tých, čo majú iné názory.
- Nevymedzovať sa voči štátom, ktoré praktizujú mučenie väzňov, verejné popravy a podporujú terorizmus.

Európsky superštát

Predstava Nemecka a ďalších deviatich krajín únie, ktoré chcú vybudovať európsky superštát. Predstavu by mali zabezpečiť dve komory europarlamentu, priama voľba európskeho prezidenta aj premiéra či euro, od ktorého sa už nebude dať odísť. Európsky superštát sa nakoniec bude realizovať, a bude sa realizovať nepeknými prostriedkami: sprisahanie, vydieranie, vnucovanie.

Euroregión

Euroregión - subjekt územnej spolupráce zložený zo zástupcov sociálno-ekonomických partnerov, ktorí pôsobia na regionálnej a miestnej úrovni susediacich štátov, založený na účely cezhraničnej spolupráce.

Eurosodomia

Eurosodomia - v rámci šírenia európskych hodnôt enormne zvyšuje propagáciu neprirodzených princípov negatívne vplývajúcich na telesný, intelektuálny a mravný vývoj dieťaťa. Umelá homosexualizácia spoločnosti má viacero prejavov a u drvivej vačšiny občanov to vyvoláva odpor. Európska únia napriek tomu neváha financovať zvrátené pochody úchylákov či sodomitov. Masívna propagácia sodomie sa na nás valí tak ako z mainstreamových médií, tak aj z verejnoprávnej RTVS.

Eutanázia

Eutanázia sa neraz prezentuje mylne, ba dokonca propaguje, ako milosrdná pomoc ťažko trpiacemu človeku, pre ktorého už vraj niet nijakej nádeje, prípadne ako riešenie v zmysle voľby menšieho zla, ako právo pacienta, či ako ukončenie života, ktorý už akoby nemal zmysel ani hodnotu.

Evalvácia

Evalvácia - znamená zhodnotenie, ocenenie alebo určenie hodnoty.

Evanjelium

Evanjelium – radostná zvesť o spáse. Všade, kde sa spomína v Biblii ohlasovanie evanjelia, jedná sa o ohlasovanie tejto radostnej zvesti.

Ekvilibristika

Ekvilibristika - cirkusový žáner založený na udržiavaní rovnováhy tela; v prenesenom zmysle žonglovanie, balansovanie o slovami.

Exemplárni blbci

Exemplárni blbci - bezcharakterné kreatúry, ktoré po vzore agilných súdruhov chodia medzi neplnoleté deti agitovať anticivilizačné a protislovenské ideológie.

Extrém

Extrém všeobecne znamená krajnosť, výstrednosť, prepjatosť.

Extrémistická skupina

Extrémistická skupina je spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu.

Extrémizmus

Extrémista, extrémistická skupina, extrémistický materiál, trestný čin motivovaný extrémizmom. Všetky tieto pojmy sa objavujú v médiách, legislatíve, koncepciách a stratégiách, bez toho, aby existoval konsenzus v chápaní pojmu extrémizmus, z ktorého všetky vychádzajú a aby bol tento pojem jasne definovaný. Pre neoliberálov sa extrémistom stávate okamžite ak sa zistí, že nemilujete NATO, Európsku úniu alebo multikulti zvrátenosti.

Extrémna nerovnosť

Extrémna nerovnosť - jedno percento najbohatších ľudí vlastní 50% celkového globálneho bohatstva. Päť percent najbohatších vlastní takmer 78% z neho. Vyše 3,5 miliardy ľudí vlastnia spolu len 2,4 % svetového bohatstva.

Falošný humanizmus

Falošný humanizmus - nie je to vôbec humanizmus, jedná sa skôr o banditizmus na vlastnom národe.

Fanatici v redakciách túžiaci po vojne

Fanatici v redakciách si predstavujú, že Rusku zlomia väz blúzniaci fašisti na Ukrajine za pomoci západu. Odmietajú sa zamyslieť nad hypersonickými strelami a nad apokalyptickým torpédom Poseidón.

Faraón

Faraón - titul staroegyptského vládcu; druh mravca.

Farizej

Farizej - falošný človek, pokrytec; príslušník ortodoxnej judaistickej náboženskej skupiny, reprezentantky záujmov majetnejších mestských vrstiev.

Fašizmus

Fašizmus je výlučne kreáciou diktátora Benita Mussoliniho a za hranicami Talianska sa prakticky nešíril. Mocensky veľmi silné korporácie boli jedným z cieľov Mussoliniho politického programu. V prvej Mussoliniho vláde dokonca prevažovali nefašistickí ministri. Je nesprávne nazývať fašizmus ako pravicový alebo ľavicový. Je to oboje a zároveň ani jedno. Fašistický systém je taký: - v ktorom si vláda uzurpuje neobmedzené právomoci – totalitarizmus - v ktorom je štát organizovaný na riadenie kapitalistického systému a umožňuje jeho fungovanie len pod obrovskou byrokraciou - silové potláčania politickej (skutočnej) opozície - monopol na médiá - štátny monopol na zbrane

Fata morgana

Fata morgana - optický vzdušný prelud vznikajúci zrkadlením lúčov v rôzne hustých vrstvách vzduchu; klam, klamná predstava, vidina, prelud.

Fatwa

Fatwa - islamský trest srmti.

Federácia

Federácia - zväz, zväzok, združenie; zväz štátov s jednotnou vládou a štátnym občianstvom a niektorými vládnymi funkciami; spolkový štát.

Feminacistka

Feminacistka - žena, ktorá namiesto podporovania rodovej rovnosti podporuje sexizmus. Feminacistka podporuje nenávisť voči mužom, volá po nadprávach žien, preferuje utláčanie a vyhladzovanie mužov.

Feminista

Pojem feminista je ekvivalentný s pojmom genderový rasista.

Feminizmus

Feminizmus má ambície definovať mužskosť a ženskosť ako spoločnosťou a kultúrou vytvorenú. Po preštudovaní feministickej teórie je zrejmé, že tieto sú v rozpore s biológiou, psychológiou, bežnou realitou i ľudskou skúsenosťou. Odzrkadľujú viac názory istej skupiny žien ako realitu. Jedná sa napríklad o materiály o vzniku rodových stereotypov, o dôvodoch rozdielov medzi mužmi a ženami, rodovo citlivej výchove, rodovej demokracii, rodovej diskriminácii.

Fenomén vojny proti svetovému terorizmu

Fenomén vojny proti svetovému terorizmu má svoju históriu o tom, ako naštvaných islamských bojovníkov niekto podporoval, využíval ich služby a podnecoval v ich džiháde a teraz sa tvári ako obeť nevyspytateľných síl zla.

Fenotyp

Fenotyp - súbor pozorovateľných znakov a vlastností organizmu; výsledok interakcie jeho genotypu s prostredím; prejav jednotlivého génu, napr. v podobe farby očí.

Fermión

V časticovej fyzike sa za fermióny považujú všetky častice, ktoré sa správajú podľa Fermiho-Diracovho rozdelenia a platí pre ne Pauliho vylučovací princíp. Patria medzi ne všetky kvarky, leptóny a všetky častice zložené z nepárneho počtu leptónov/kvarkov a tiež aj všetky baryóny a množstvo atómov a jadier.

Fiat alternatíva

Fiat alternatíva znamená falošná alebo podvodná alternatíva. Väčšinou býva platená z neznámych zdrojov podobne ako väčšina NGO-čiek, prípadne zo zahraničia.

Filantrop

Filantrop je ľudomil, dobročinný človek či priateľ ľudí. Filantrop sa angažuje vo filantropii alebo ide o niekoho, kto daruje čas, peniaze a hmotné statky na charitatívne účely.

Filosemitizmus

Filosemitizmus je emocionálny a nekritický obdiv, priazeň, priateľstvo, náklonnosť k židom a židovstvu. Takýto obdivovateľ židov sa označuje ako filosemita.

Fluidum

Fluidum - domnelá neviditeľná látka, ktorá je nositeľkou fyzikálnych vlastností; esprit, kúzlo miesta alebo osobnosti.

Fotón

Fotón je vo fyzike elementárna častica, kvantum elektromagnetického poľa a základná "jednotka" svetla a všetkých ostatných foriem elektromagnetického žiarenia. Fotón je jedným z kalibračných bozónov. Má nulovú pokojovú hmotnosť a šíri sa rýchlosťou svetla. Má aj časticové, aj vlnové vlastnosti, ale nie je ani vlnou, ani časticou. Fotóny sa pôvodne nazývali "kvantá energie".

Fundamentalizmus

Fundamentalizmus je útekom k radikalizmu, často spojený s násilím, spolu s odmietaním dostatočnej vnímavosti k realite, racionálneho rovíjania slobody jednotlivca a spoločnosti.

Funkčnosť

Funkčnosť - ide o synonymum slova účelnosť; slúžiaci k nejakému účelu.

Fytológia

Fytológia - je náuka o rastlinách.

Fyzioterapia

Fyzioterapia - liečba fyzikálnymi metódami, napr. teplom, ultrazvukom.

Galeje

Galeje - ťažký trest odsúdencov, nútené trestanecké práce, pôvodne veslovanie na galejách; nepríjemná, ťažká, otrocká práca.

Gayizmus

Gayizmus - politické a lobistické prezentovanie gay hnutí s cieľom ovplyvniť spoločnosť, aby nepožadovala obmedzenie týchto zvráteností.

Gaynacista

Gaynacista je zvyčajne dobre platený dobrovoľník pôsobiaci v niektorej zo skorumpovaných NGO-čiek, slušne financovaných zo zahraničia. Za úlohu má agresívnym spôsobom pretláčať deviačné správanie, rodovú ideológiu, vnucovať LGBTI agendu, infikovať detské mysle už v čo najskoršom veku.

Gender ideológia

Gender ideológia je dôsledkom po celé desaťročia trvajúcich ideovo-kultúrnych premien, ktoré sú silne zakorenené v marxizme a neomarxizme. Propagujú ich feministické hnutia a sexuálna revolúcia. Genderizmus šíri princípy, ktoré sú v úplnom rozpore so skutočnosťou a celistvým chápaním ľudskej prirodzenosti. Nebezpečenstvo gender ideológie vyplýva v podstate z jej hlboko deštruktívneho charakteru, tak vo vzťahu k osobe ako aj k medziľudským vzťahom, a teda k celému spoločenskému životu. Človek s neistou pohlavnou identitou nie je v stave objaviť a naplniť úlohy, ktoré pred ním stoja, tak v manželsko-rodinnom živote ako aj v živote spoločensko-profesionálnom. Ideológia tvrdí, že biologické pohlavie nemá spoločenský význam a dôležité je iba kultúrne pohlavie, ktoré si môže človek ľubovoľne modelovať a definovať, nezávisle od biologických podmienok. Podľa tejto ideológie môže človek seba samého ľubovoľne definovať, či je muž alebo žena. Občania majú silné obavy, že Slovensko sa otvára novej neslobode gender ideológie.

Genetický kód

Genetický kód je sústava biologicky podmienených pravidiel (pozostáva zo 64 kodónov), podľa ktorých sa k jednotlivým kodónom priraďujú určité proteinogénne aminokyseliny. Poradie nukleotidov v nukleových kyselinách tak riadi poradie aminokyselín v molekule bielkoviny. Nukledotidy v RNA existujú 4, adenín (A), guanín (G), cytozín (C) a uracil (U). V prípade DNA je namiesto uracilu – tymín (T). V genetickom kóde kódujú tri bázy, tvoriace kodón, 1 aminokyselinu.

Genocída

Genocída je čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, niekedy aj kultúrnych či politických príčin. Pojem "genocída" zadefinoval muž menom Raphael Lemkin. Účelom bolo definovať násilné zločiny spáchané proti rôznym skupinám ľudí v našich spoločnostiach so zámerom spôsobiť zranenie tej konkrétnej skupine ľudí, keďže sa zvyšovala potreba sformulovať a definovať ľudské práva po udalostiach druhej svetovej vojny, a stal sa imperatívom na zaistenie práv jednotlivcov a takisto skupín.

Genocída belochov

Profesor politických a globálnych štúdií George Ciccariello-Maher si otvorene želá genocídu belochov.

George Orwell 1984

1984 je antiutopický (dystopický) román anglického spisovateľa Georgea Orwella z roku 1949. Patrí medzi najvýznamnejšie literárne diela 20. storočia a najvýznamnejšie diela anglickej literatúry. Román podáva príbeh Winstona Smitha, úradníka Ministerstva pravdy Oceánie, jednej z troch superštátov existujúcich na svete v roku 1984. Medzi politickými režimami týchto štátov fakticky neexistujú rozdiely – Oceánia je založená na ideológii ingsoc („anglický socializmus“), Eurázia na neoboľševizme a Východoázia na tzv. uctievaní smrti, pričom všetky sú absolútnymi totalitami.

George Soros

George Soros (Soros György, Schwartz György) je americký finančník židovského pôvodu. Preslávil sa svojimi finančnými menovými špekuláciami. Predsedá Soros Fund Management a Open Society Institute, ktoré založil, je tiež riaditeľom European Council on Foreign Relations. Ďalšia Sorosova tvár je filantropia. Tu pôsobí predovšetkým cez nadáciu Open society foundation (OSF). Nadácia sa venuje "resetovaniu" verejného povedomia a formovaniu spriatelených elít, schopných zabezpečiť ten najpriaznivejší režim pre západné nadnárodné korporácie a banky.

Gestapo

Gestapo alebo plným menom Geheime Staatspolizei (Tajná štátna polícia) bola nacistická inštitúcia vytvorená ako nástroj teroru, na prenasledovanie odporcov nacizmu. Založil ju Hermann Göring v Berlíne 26. apríla 1933. V rámci reorganizácií nacistických represných zložiek bola v roku 1939 postupne začlenená do Reichssicherheitshauptamtu (RSHA), kde tvorila jeho Úrad VI. V roku 1946 bola v Norimberskom procese uznaná za vinnú ako zločinecká organizácia.

Globalizácia

Globalizácia - je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach (ekonomika, politika, kultúra...) pozorovaný najmä v ostatných desaťročiach. Globalizáciu možeme označiť ako pokročilý kapitalizmus, ktorý stiera lokálne tradície a regionálne rozdiely a vytvára homogenizovanú svetovú kultúru.

Globálne elity

Globálne elity majú dlhé veky zaužívanú jednu veľmi nepeknú zábavku, a to satanistické rituálne zneužívanie detí, ich mučenie a obetovávanie temným božstvám.

Globálne otepľovanie

Globálne otepľovanie je v posledných rokoch klimaticko-politickou témou číslo jeden. Aktivisti aj politici ho vyhlasujú za historicky ojedinelý jav a ľudstvo sa podľa nich rúti do katastrofy. Podľa mainstreamových médií sa na zvýšení priemernej teploty atmosféry a oceánov výrazne podieľa človek svojou činnosťou, najmä nadmernou produkciou skleníkových plynov. Šíria sa pesimistické prognózy, že pre oxid uhličitý sa ročne rozpustí 100 miliárd ton polárneho ľadu, preto o 30 rokov nezostane po arktickom ľade ani stopy a hladina svetového oceánu preto stúpa každý rok o meter, takže štvrtinu sveta onedlho očakávajú ničivé záplavy. Zabúdajú na fakt, že v lete sa časť ľadu pravidelne rozpúšťa a v zime opäť zamŕza, čím sa ľadová pokrývka periodicky obnovuje. Vedci zo štokholmskej univerzity zverejnili štúdiu, ktorej závery tvrdia, že Arktída v súčasnosti nie je teplejšia ako pred niekoľkými storočiami. Politici za pomoci médií si z tejto témy urobili výhodný biznis.

Globálny trh

Medzi najväčších zástancov otvoreného svetového trhu patria samozrejme veľké nadnárodné spoločnosti a najvyspelejšie štáty, ktoré sú s nimi silno prepojené. Tu treba povedať, že nadnárodné spoločnosti nie sú nijaké organizácie reprezentujúce akýsi svetoobčiansky model a nebodaj zástupcov celej svetovej populácie. Pri bližšom skúmaní pôvodu ich vlastníkov a riadiacich pracovníkov zistíme, že viac ako dve tretiny krajín tam takmer vôbec nie sú zastúpené. V skutočnosti ide o spoločnosti vlastníkov kapitálu zo Spojených štátov, Japonska a Západnej Európy - teda najvyspelejších a najbohatších krajín. Ak presadzujú voľný globálny trh bez obmedzení, presadzujú to predovšetkým z vlastných záujmov a presvedčenia, že oni na tomto globálnom trhu uspejú.

GLOBSEC

GLOBSEC - lunapark fráz, propagandy a lacných atrakcií.

Gluón

Gluón je výmenná častica "tvoriaca" silnú interakciu. Inými slovami: Kvantum silového poľa častíc (kvarkov) v kvantovej chromodynamike. Existuje 8 rôznych gluónov. Sú elektricky neutrálne a nemajú hmotnosť.

Gój

Gój - slovo z kanaančiny, kde tento výraz znamenal národ; slovo má hanlivý podtext; abstraktné podstatné meno gojšnes - opilec na ulici zvracajúci do škarpy, nejahvista, nejudaista.

Grantoví humanisti

Grantoví humanisti - sú osoby, ktoré neváhajú zneužívať problematiku ľudských práv na osobné obohatenie sa. Sledujú svoje vlastné záujmy a záujmy ľudí, ktorí ich pomocou grantov platia, aby šírili propagandu a odvádzali pozornosť od podstaty problémov bežných ľudí.

Gýč

Gýč - naoko ľúbivé, ale z umeleckého hľadiska bezcenné dielo; nevkusný, paumelecký výtvor.

Hadrón

Hadrón je subatomárna častica zložená z kvarkov alebo antikvarkov. Hadróny sú zložené buď z troch kvarkov (qqq), alebo z kvarku a antikvarku. Napríklad protón je tvorený dvoma kvarkami u a jedným d (uud), zatiaľčo neutrón jedným kvarkom u a dvoma d (udd). V každom baryóne sú tri kvarky. Každý kvark vnútri baryónu si neustále vymieňa farebné náboje s ďalšími kvarkami v tomto baryóne. Baryón ako celok však má farebný náboj nula, pretože jednotlivé farebné náboje sa navzájom vyrušia.

Háfiz

Háfiz - titul moslima, ktorý pozná Korán spamäti.

Halucinácia

Halucinácia - pojem označujúci zmyslový klam, poruchové vnímanie bez vonkajšieho podnetu. Zapríčiňujú ju zmeny v látkovej premene. Halucinácie napádajú všetky zmyslové orgány. Najtypickejšie sú halucinácie sluchové, zrakové no bežne sa vyskytujú aj kombinované halucinácie. Môže počuť neexistujúce zvuky či hlasy, vidieť neskutočné veci, cítiť neprítomný zápach.

Hanobenie národa, rasy a presvedčenia § 423

Kto verejne hanobí:
a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
b) jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

Hate speech

Hate speech (nenávistný prejav) je verejný písomný, verbálny, grafický, zvukový alebo audiovizuálny prejav, ktorý podnecuje, rozširuje, propaguje, ospravedlňuje nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú obdobnú charakteristiku. Nenávistné prejavy sú podľa slovenskej legislatívy trestné.

Havloid (havlobot)

Havloid je človek, ktorý považuje Havla za najvyššiu morálnu autoritu a želá si jeho reinkarnáciu. Duševne chorý človek, ktorý nie je schopný zbaviť sa vplyvu Václava Havla a neustále sa na neho odvoláva ako na modlu.

Havranoid

Havranoid - osoba páchajúca protislovenskú činnosť v mene svojej nenávistnej obce.

Hedonizmus

Hedonizmus - poňatie slasti ako najvyššej hodnoty, dobra.

Hegemónia

Hegemónia - možno ju popísať ako usporiadanie síl skupín spôsobom, keď jedna skupina (či už priamo, alebo nepriamo) vládne ostatným bez potreby použitia hrubej sily. Vládnuca skupina či jedinec sa nazýva hegemón.

Heslo presstitútov

Radšej napíšem klamstvo ako prvý, ako pravdu ako druhý.

Higgsov bozón

Higgsov bozón - je hmotná skalárna elementárna častica vystupujúca zásadným spôsobom v opise Higgsovho mechanizmu, ktorý je integrálnou súčasťou štandardného modelu častíc. Higgsov mechanizmus teoreticky opisuje spôsob, akým elementárne častice nadobúdajú hmotnosť.

Hipológia

Hipológia je náuka o koňoch.

Hnutie Backlash

Existuje jedno hnutie v USA, ktoré sa nazýva Backlash. “To sú psychológovia, novinári, rodičia zneužitých detí, ktorí sčasti tiež zneužívajú svoje deti a ktorí vytvorili združenie, ktoré zjednodušene hovorí: deťom rituálne zneužívanie nahovorili psychológovia, to všetko neexistuje. Hnutie Backlash je veľmi aktívne a silné v USA. Toto sa dostalo aj do Európy do renomovaných novín, kde tvrdia, že toto všetko sa vôbec nedeje. A preto my, seriózni novinári musíme tieto prípady preskúmať, musíme za to bojovať.“

Hoax

Hoax - falošná a podvodná správa, upozorňujúca na neexistujúce nebezpečenstvá alebo sľubujúca rýchle zbohatnutie. Medzi hoaxy patria aj reťazové listy šťastia a falošné prosby o pomoc.

Homo solaris

Homo solaris (človek slnka) - bytosť žíjúca zo slnečnej energie, v úplnej harmónii s prírodou, nastoľuje jedno z utopických východísk zo súčasnej zložitej situácie plnej politických, ekonomických a medziľudských problémov.

Homofašizmus

Homofašizmus je spôsob organizovania spoločnosti, kedy sa presadzujú záujmy homosexuálov, s ktorými musí každý súhlasiť a nikto nemôže mať žiadne námietky, inak mu budú vyvodené vážne dôsledky ako: zosmiešňovanie, ohováranie, hanobenie, pokuty, verejne demonštrácie proti jeho osobe, odoprenie práva na slobodný prejav, strata zamestnania a spájanie dotyčného so slovom "nenávisť". Homofašizmus stále naberá na sile a jeho právomoci sa budú rozmáhať.

Homofília

Homofília je v základe nezriadená náklonnosť k rovnakému pohlaviu. Historicky od stredoveku spolu so zoofíliou spadala pod termín sodomia.

Homofóbia

Homofóbia v politickej korektnosti averzia majoritného heterosexuálneho obyvateľstva vočí úchylke homosexualizmu. Tento pojem robí z heterosexuálnej väčšiny defektnú väčšinu a anomálnu úchylnú mikroskopickú homosexuálnu menšinu chápe ako normálnu, nedefektnú.

Homosexualista

Homosexualista je priaznivec homosexualizmu.

Homosexualizmus

Homosexualizmus je novotvar, ktorý ako porvý použil Václav Klaus v spojení s festivalom Prague Pride. Homosexualizmus je ideológia. Hnutie vyznávajúce túto ideológiu sa vyznačuje nenávisťou, zastrašovaním a netoleranciou k tým, ktorí s ním nesúhlasia. Cudzie im nie je ani násilné, provokatívne verejné vystupovanie, výrazné prejavy neznášanlivosti voči inak zmýšľajúcim občanom, civilizačným hodnotám a vedomé skresľovanie reality.

Hriech

Hriech je všetko, čo je proti Božiemu zákonu.

Humanitárne bombardovanie

Humanitárne bombardovanie je pojem používaný pre bombardovanie Juhoslovanskej zväzovej republiky teroristickou organizáciou NATO v roku 1999 v priebehu vojny v Kosove. Pre “spojenecké záväzky“ sa 24. marca 1999 naša “krajina“ zapojila do vojenskej operácie, keď na utajenom zasadnutí vláda Mikuláša Dzurindu otvorila vzdušný priestor na prelet bojových lietadiel NATO. Napriek protestu proti bombardovaniu vtedajšej Juhoslávie 30. marca 1999 pred veľvyslanectvom USA s transparentom “NATO vraždí, vláda mu slúži“ lietali naďalej ponad naše hlavy avióny s cieľom zabíjať bezbranných Srbov. Podľa politológa Grigorija Mesežnikova sa Dzurindova vláda správala odvážne a zodpovedne. Navyše, náš súhlas s preletmi bol vstupenkou do NATO - aliancie, ktorá má na rukách krv nevinných obetí. Citát Václava Havla: "...nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární..."

HVRN

HVRN - Hanobenie, vulgárnosť, recidíva, nenávisť.

Hybridná vojna

Hybridná vojna je vo vojenskej stratégii zmes konvenčnej vojny, nekonvenčnej vojny a kybernetickej vojny. Hybridné hrozby môžu predstavovať kombináciu pravidelných, nepravidelných, teroristických a kriminálnych skupín, ktoré sú decentralizované ale vzájomne združené a smerujúce k jednotnému vojenskému cieľu, čím získavajú možnosti, ktorých boli v minulosti schopné len celé krajiny.

Hyenizmus

Hyenizmus - neúcta k mŕtvym, využívanie nešťastia iných, surovosť, bezcitnosť, beštialita.

Hyperliberál

Hyperliberál - liberálny extrémista. Je táky druh liberála, ktorý je úplne zblúdený. Väčšinou je to nahnevaný feminacista, ktorý páli slovenskú vlajku, útočí na kresťanov na internete, protestuje za najnepodstatnejšie veci. Hyperliberál je presvedčený o tom, že kritika jeho názorov a skutkov by mala byť nezákonná.

Hypertext

Hypertext je nelineárne (nesekvenčné) usporiadanie textu, v ktorom sú jednotlivé časti navzájom prepojené hypertextovými väzbami reprezentujúcimi najčastejšie krížové odkazy.

Hypotéza

Hypotéza je druh domnienky; je to veta, tvrdenie, ktoré vedci formulujú vtedy, keď na danom stupni poznania nevedia vysvetliť určité skupiny javov alebo udalostí a hypotéza sa ich pokúša vysvetliť. Hypotéza je tvrdenie alebo systém tvrdení, o ktorých v čase ich formulovania nemožno rozhodnúť, či je pravdivé alebo nepravdivé. Tvorenie vedeckých hypotéz nie je náhodný akt. Poznávanie stavia pred vedcov potrebu tvoriť vždy nové hypotézy. Overovanie hypotéz sa nazýva testovanie hypotéz.

Ideopolícia

Ideopolícia - spolok užitočných idiotov, dnes už nie v leninskom duchu, ale v bielodomovom rúchu.

Ideozločin

Ideozločin - zločin škodlivého myslenia. Je to hlavný zločin, ktoré v sebe obsahuje všetky ostatné.

Idiokracia

Idiokracia - vláda, ktorá je založená na abstraktnej teórii. Vláda, v ktorej vládli idioti.

Idiom

Idiom - svojrázny jazykový výraz, spravidla priamo nepreložiteľný, príslovie.

Idiot

Idiot - duševne zaostalý človek; hlupák.

Idiotizmus

Idiotizmus - idiotstvo, slabomyselnosť.

Idol

Idol - modla, predmet zbožňovania, kultový predmet, nepravý ideál.

Ilikvidita

Ilikvidita - platobná neschopnosť.

Ilúzia

Ilúzia - klamná predstava, prelud.

Iluzórny

Iluzórny - pochybný, klamný, neistý; zdanlivý.

Imamát

Imamát - územie spravované imámom.

Imatrikulácia

Imatrikulácia - ide o slávnostné prijatie nových študentov na univerzitu.

Imbecilita

Imbecilita - stredný stupeň slabomyseľnosti.

Impertinencia

Impertinencia - drzosť, opovážlivosť, nehanebnosť.

Individualizmus

Individualizmus je pojem viacerých politických doktrín s rôznym významom, ale vždy ide o opak kolektivizmu.

Indoktrinácia

Indoktrinácia je snaha o prijatie určitej doktríny, úsilie, aby boli bez kritického uvažovania prijaté názory, hodnoty, postoje.

Infanticída

Infanticída - zabíjanie detí z obavy, že ich nebude možné uživiť; zámerné vyvražďovanie detí.

Informačná pedofília

Informačná pedofília je modernou aktivitou protislovenských novinárov a zdegenerovaných presstitútov, ktorí chodia po školách a indoktrinujú deti odpornou proamerickou propagandou, rasistickou politikou štátu Izrael, ideológiou gender a multikulti zvrátenosťami. Na ich prednáškach zásadne nesmie zaznieť iný názor a už vôbec nie pravda.

Integrácia

Integrácia - scelenie, zjednotenie, spojenie, zmiešanie.

Internacionalizmus

Internacionalizmus je medzinárodná triedna jednota a solidarita proletárov a všetkých pracujúcich.

Internacionalizmy

Internacionalizmy sú medzinárodne používané slová s rovnakým významom.

Interpersonálny

Interpersonálny môžeme nazvať aj ako medziľudský napr. vzťah.

Intersexuál

Intersexuál je známy pod pojmom "ľudský hermafrodit" je to človek, ktorého vnútorné alebo vonkajšie pohlavné orgány sú odlišné od typicky mužských či ženských. Takýto jedinec môže mať navonok pohlavné orgány jedného pohlavia, avšak jeho vnútorné orgány môžu byť pohlavia opačného. Jedná sa teda o jedinca s biologickou kombinaciou mužských a ženských pohlavních orgánov.

Investigatívni dementi

Investigatívni dementi sú pseudonovinári a presstitúti pôsobiaci v mainstreamových médiách. Namiesto skutočnej investigatívy na objednávku oligarchov mediálne linčujú nepohodlné osoby, ktoré poukazujú na korupciu, daňové delikty, vlastizradu a protislovenské aktivity vysokých ústavných činiteľov. Ich aktivity sú väčšinou spojené s politickým udavačstvom, špicľovaním, šírením nenávisti, ničením rodinných prísľušníkov názorových oponentov. Tieto individuá nenávidia väčšinovú spoločnosť, tradičnú rodinu, bielu rasu a kresťanské tradície.

Ionizujúce žiarenie

Ionizujúce žiarenie - je žiarenie, ktoré vyžarujú rádionuklidy.

Iredenta

Iredenta - nacionalisticko-šovinistické hnutie usilujúce sa pripojiť územie obývané národnými menšinami k štátu, ktorý považujú tieto menšiny za svoj.

Islam

Islam je monoteistické, univerzálne náboženstvo, založené na učení proroka Mohameda, ktoré vyznáva viac, ako 1,5 miliardy ľudí.

Islamofašizmus

Označenie "islamofašizmus" sa prvý raz objavilo roku 1990 v anglických novinách Independent, kde ho použil škótsky spisovateľ Malise Ruthven, aby opísal tradičné arabské diktatúry, ktoré využívali náboženstvo, aby sa udržali pri moci.

Islamofóbia

Islamofóbia - propagandistický pojem, aby sa vytvoril fiktívny nepriateľ.

Istanbulský dohovor

Istanbulský dohovor je jedným z jedovatých chápadiel, ktorými je Slovensko postupne zbavované samostatnosti a práva na vlastný zdravý rozum. Zdanlivo nevinný text, ktorý však v sebe skrýva niekoľko nebezpečných zádrheľov. Ak vás niekto chce otráviť, najlepší spôsob ako to dosiahnuť je primiešať vám jed do niečoho dobrého. Tak aj Istanbulský dohovor je zdanlivo nevinný a pozitívny text – kto by už mohol namietať proti dohode o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu? Lenže, ako hovorí staré príslovie, diabol sa ukrýva v detailoch.

Jad vašem

Jad vašem - izraelský parlament Kneset vyhlásil pamätný deň šoa na výročie povstania vo varšavskom gete 19. apríla 1943. V Jeruzaleme vybudovali pomník Jad vašem.

Jóbova zvesť

Jóbova zvesť - zlá správa o ťažkej, osudovej udalosti.

Josef Mengele

Nebol to jediný lekár v tábore Auschwitz-Bierkenau a ani vrchý doktor tohto tábora. Stal sa však medzi väzňami najznámejším a najobávanejším lekárom spomedzi všetkých. Vyslúžil si prezývku “Anjel smrti”. Zúčastňoval sa selekcií na hlavnej rampe a tým priamo rozhodoval o tom, kto prežil a kto bol poslaný priamo do plynovej komory. Svoju “slávu” si vyslúžil aj vďaka tomu, že jeho experimenty sa prevažne orientovali na deti a ženy.

Judaistickí mamoniti

Judaistickí mamoniti - podľa I. Shamira sekta, zbožňujúca zlaté teľa a peniaze.

Judaizmus

Judaisti veria v jedného Boha, ktorý kedysi dávno uzavrel zmluvu s Abrahámom a vyvolil si židov za svoj ľud. Oni za to mali poslúchať jeho zákony. Pre judaizmus je charakteristické, že jeho prívrženci sa považujú za členov jedného židovského národa, zatiaľ čo prívrženci ostatných náboženstiev sú spravidla príslušníkmi rozličných národov.
TÓRA - tórou sa nazýva prvých päť kníh hebrejskej Biblie. Obsahuje náboženské predpisy judaizmu (zákon) a najstaršie dejiny židovského národa. Okrem toho sú v nej žalmy, prorocké a iné náboženské knihy. Tóra je najposvätnejšou židovskou knihou.
TALMUD - talmud obsahuje poučenia, ako má žiť veriaci žid a ako má správne chápať židovský zákon. Talmud a tóru študujú a vysvetľujú židovskí náboženskí učitelia - rabíni.

Judenrat

Judenrat - židovská poriadková služba (židovská polícia) bola pomocná policajná jednotka vytvorená v židovských getách počas druhej svetovej vojny a podliehajúca nacistickým rozkazom. Členovia poriadkovej služby nemali oficiálne uniformy, často nosili len identifikačnú pásku na rukáve a nemali povolené držať strelné zbrane. Primárne ich Nemci využívali na zabezpečenie deportácií ostatných Židov do koncentračných táborov. Do poriadkovej polície boli vyberaní jedinci, ktorí mali obvykle malé väzby s komunitami, na ktoré dohliadali a na ktorých teda bolo spoľahnutie, že budú poslúchať nemecké rozkazy. Poľsko-židovský historik a archivár varšavského geta Emanuel Ringelblum popísal krutosť polície ako: "...niekoľkonásobne väčšia, ako Nemcov, Ukrajincov, či Lotyšov".

Judeofília

Judeofília je náklonosť voči judaizmu a judaistom.

Judeofóbia

Judeofóbia je nenávisť, odpor voči judaizmu a judaistom.

Justičná vražda Alfieho Evansa

Spojené kráľovstvo, ktoré vytvorilo vražedný "zdravotnický systém", ktorý s oddobrením a podporou justície a polície vraždí postihnuté deti. Je to návrat na cestu nacistického zdravotníctva tretej ríše.

Justičné vraždy detí

S každou justičnou vraždou dieťaťa sa budú rozširovať rady odporcov neoliberalistov a ich zločineckého režimu.

Kalergiho plán

Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi bol rakúsky gróf, politik a sociológ, zakladateľ paneuropanizmu. V roku 1923 založil Paneurópsku úniu. Jeho koncepcia spojených európskych štátov získala v medzivojnovom období sympatie mnohých popredných osobností (A. Briand, G. Stresemann, E. Beneš, A. Einstein, T. Mann, O. von Habsburg či K. Adenauer). Kalergiho plán ponúka legálnu genocídu európskych národov pomocou miešania rás. Kalergi je považovaný za ideového otca Európskej únie. Založil Európsku parlamentnú úniu v roku 1947, a stal sa generálnym sekretárom tejto organizácie. Následne sa stal prezidentom Európskeho hnutia v roku 1953. Bol iniciátorom vytvorenia Rady Európy, ktorá vznikla dňa 5. mája 1949.

Kanonické právo

Právny systém latinskej cirkvi tvorí Kódex Kanonického práva. Východné katolícke cirkvi sa riadia vlastným kánonickým právom, ktorého základným prameňom je Kódex kánonov východných cirkví.

Katarzia

Katarzia je vnútorná očista, predovšetkým zážitkom. Výsledný povznášajúci a očisťujúci účinok, dosahovaný najmä prežívaním deja umeleckého diela. Katarziu možno chápať aj ako dianie alebo opatrenie, ktoré má viesť k dosiahnutiu stavu očisty.

Katechetika

Katechetika je náuka o vyučovaní náboženstva.

Katolibanec

Katolibanec - je hanlivé označenie z dielne neoliberálnych fašistov, pre človeka ktorý sa zasadzuje za ochranu života, pomáha tehotným osamelým ženám v núdzi, zastáva práva tradičnej rodiny.

Katolícka cirkev

Katolícka cirkev je cirkev, ktorá uznáva za svoju hlavu rímskeho pápeža, zástupcu Ježiša Krista na Zemi. Na Slovensku má Katolícka cirkev dva obrady, latinský obrad – Rímskokatolícka cirkev a byzantský obrad – Gréckokatolícka cirkev. Slovo katolícka v jej názve znamená všeobecná (v zmysle celá, úplná). Katolícka cirkev bola založená Ježišom Kristom ako ľud Novej zmluvy. Má nepretržitú dejinnú a apoštolskú postupnosť biskupským a kňazským svätením. Cirkev bola založená zoslaním Ducha Svätého na Turíce, pričom jej hlavou bol Peter.

Kauza Hedviga Malinová

Hedviga Malinová sa do povedomia verejnosti dostala po tom, čo ohlásila polícii, že ju 25. augusta 2006 v Nitre vraj napadli dvaja muži kvôli tomu, že hovorila po maďarsky. Malo sa tak stať pri jej ceste na Fakultu stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa. Policajné vyšetrovanie prípadu bolo zastavené 11. septembra 2006. 12. septembra Polícia SR zverejnila dôkazy, ktoré podľa nej, svedčia o tom, že Hedviga Malinová si celý čin vymyslela.

KGB

KGB - výbor štátnej bezpečnosti (tajná polícia v Sovietskom zväze).

Klérofašizmus

Klérofašizmus - je propagandistický pojem zavedený tendenčne na dehonestovanie určitých častí histórie. Samotný pojem "klérofašizmus" je silne anatagonistický. Kresťanské hodnoty sú absolútne nezlúčiteľné s fašizmom a fašizmus je silne antikresťanský. Liberálkovia veľmi radi nálepkujú oponentov, že sú klérofašistami. Táto nenávistná prax nesporne ukazuje na nevzdelanosť, nerozhľadenosť a oddanosť komunistickej indoktrinácii neoliberálnych boľševikov.

Kléronacionalista

Kléronacionalista je podľa neoliberálov (ktorí majú stále pocit nadradenosti a iné postoje považujú za podradné) každý, kto si chce zachovať svoju duchovnú, kultúrnu a národnú identitu. Skorumpovaní politológovia tvrdia, že za takéto postoje sa musíte hanbiť.

Klérus

Klérus - katolícke kňazstvo, duchovenstvo ako celok.

Klika

Klika - skupina osôb presadzujúcich svoje osobné alebo skupinové záujmy.

Klinická lykantropia

Klinická lykantropia (alebo lykantropia) je psychická choroba prejavujúca sa mylnou predstavou postihnutého človeka, že sa môže premeniť na zviera alebo bol premenený na zviera alebo je zviera. Najčastejšie sa identifikuje s vlkom, ale môže to byť aj krava, medveď alebo iné zvieratá.

Kľúčové politické strany

Kľúčové politické strany bežne uplatňujú fenomén podobný politickému manipulovaniu s využitím programov na vytvorenie obdobia sociálnej a ekonomickej nestability, ktoré zažívajú najmä ľudia v regiónoch. Je to hra s ohňom, ktorá ľudí tlačí k radikálnym riešeniam a absolútnej nedôvere k tradičným politikom.

Kódovanie

Kódovanie je proces, pri ktorom sa každému znaku alebo postupnosti znakov daného súboru znakov (vzorov) jednoznačne priradí znak alebo postupnosť znakov (obrazov) z iného súboru znakov.

Kognitívna disonancia

Kognitívna disonancia - je teória sociálnej psychológie. Disonanciou nazýva ľudskú reakciu na nepríjemné novozískané informácie alebo skúsenosti protirečiace predchádzajúcej predstave alebo znalosti. Tento nesúlad vyvoláva nepríjemný pocit napätia a následne túžbu po jeho znížení či odstránení. Je to nevedomá reakcia mysle na rozpory medzi postojmi (znalosťami, vierou, správaním) a skutočným stavom veci.

Kognitívna veda

Kognitívna veda je veda, ktorá skúma a modeluje princípy organizácie a fungovania prirodzených a umelých intelektuálnych systémov.

Kognitívny

Kognitívny - majúci poznávací význam.

Kompresia údajov

Kompresia údajov je séria metód ako prekódovať údaje tak, aby zaberali menší objem (ide teda o šetrenie miesta na disku) a aby sa dali opačným postupom opäť odkódovať.

Komunizmus

Spoločenský a hospodársky systém založený na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a na beztriednej spoločnosti (jestvujúci ako myšlienkový konštrukt). Politická ideológia vychádzajúca z teórie marxizmu-leninizmu.

Komsomolskaja Pravda

Komsomolskaja Pravda je denník ruských bulvárnych novín, ktorý bol založený 13. marca 1925.

Koncentračné tábory súčasnosti

Využívanie koncentračných táborov nie je ešte stále minulosťou, pretože mocenské systémy, bez ohľadu na uniformu alebo slušivé obleky a ideológiu, rátajú s akýmikoľvvek účinnými prostriedkami na udržanie moci a ovládanie ostatných.

Koncentračný tábor

Koncentračný tábor je miesto zadržiavania veľkého množsva osôb, zvyčajne bez rozhodnutia súdu, považovaných štátnou mocou alebo jej zástupcami na danom území z rôznych dôvodov za nebezpečných, nepohodlných, prípadne menejcenných. Ide predovšetkým o politických odporcov, príslušníkov etnických menšín, náboženských, prípadne národnostných skupín obyvateľstva. Prvotným účelom táborov nie je trest prácou, ale vytvorenie neslobody, obmedzenie pohybu a neustály dozor. V prípade vytvorenia koncentračných táborov sa o nelichotivé prvenstvo delia Španielsko a Veľká Británia. Faktom zostáva, že koncentračný tábor nie je vynálezom ani nacistov, ani komunistov, ale koloniálnych mocností, ktoré sa pýšia demokratickými tradíciami a pokračovali v tom i novodobé demokratické republiky.

Konglomerát

Konglomerát - všeobecne: zlepenina, nesúrodá zmes, zmiešanina. V ekonómii: veľký podnik, do ktorého patria podniky z rôznych nesúvisiacich odvetví.

Konšpirácia / Konšpiračná teória

Slovo konšpirácia pochádza z dielne CIA (1963), po zavraždení prezidenta Kennedyho. Každý kto bude spochybňovať výsledky vyšetrovania Warrenovej komisie musí byť označený za konšpirátora. Dodnes sa táto nálepka zachovala, komukoľvek kto si kladie otázky, tomu je táto nálepka narazená na čelo.

Konsternácia

Konsternácia - zmätok, rozpaky, ohromenie, nepríjemné prekvapenie.

Konvencia

Konvencia - môže ísť o dohovor, dohodu alebo zmluvu. Prípadne zvyklosť alebo obyčaj.

Korán

Korán je svätá kniha islamu. Obsahuje náboženské, etické, právne a kultové zásady a pravidlá konania.

Korporativizmus

(lat. corporatio - združenie) je od pluralizmu odlišná forma reprezentácie záujmov, založená na spolupráci jednotlivých spoločenských vrstiev či skupín, tiež organizácia štátu na profesijnom princípe. Vyskytuje sa tu obmedzený počet hierarchicky usporiadaných monopolných organizácií (korporácií), ktoré pri vyjednávaní so štátom pri dodržiavaní základnej idey ľudskej pracovnej spolupatričnosti zastupujú záujmy svojich členov a súčasne sa podieľajú aj na uskutočňovaní štátnej politiky.

Korporatokracia

Je neologizmus označujúci stav alebo štátne zriadenie, kedy prevažujúcimi držiteľmi moci sú korporácie a úloha štátu je značne obmedzená. Korporatokracia je významovo podobná plutokracii (vláde bohatých), oligarchii (vláde elity), ale niektorí historici nachádzajú podobné znaky aj s fašizmom v dobách Benita Mussoliniho.

Košér

Košér - (po kanaansky kašer) znamená čistý, vhodný, súci. Termín sa vzťahuje najmä na prípravu potravín pre judaistov.

Kozmopolitizmus

Kozmopolitizmus je jav bezobsažného a beztvarého svetoobčianstva. Ignoruje národný aspekt, kultúru a je prejavom rafinovaného barbarstva.

Kráľ despoty

Kráľ despoty - univerzálny vládca, ktorého liberálna mašinéria aj za cenu krvy pripravuje pre svet.

Kresťanstvo

Kresťanstvo je monoteistické náboženstvo. Za ústrednú osobu kresťanstvo považuje Ježiša Krista, jeho život, smrť, zmŕtvychvstanie a jeho učenie tak, ako boli zachytené v Novom zákone. S viac ako 2,5 miliardami veriacich je kresťanstvo najrozšírenejším náboženstvom vo svete. Hlavné vetvy dnešného kresťanstva sú katolíci (53%), protestanti (33%), pravoslávni (14%).

Kriminálny potrat

Kriminálny potrat je potrat, ktorý si vyvolá žena sama alebo ho vykoná iná neskúsená osoba, prípadne lekár bez zákonného oprávnenia.

Kríza

Kríza - ťažká situácia, zmätok, prechodný stav, úpadok, vrcholné obdobie prekonávajúce najväčšie ťažkosti. Súčasná kríza západnej spoločnosti je mimoriadna svojim rozsahom vo sfére politiky, ekonómie, ekonomiky, práva, etiky, filozofie, náboženstva, humanitných disciplín a umenia. Ide o rozpad základnej štruktúry západnej spločenskej organizácie.

Kryptoanarchizmus

Kryptoanarchizmus (ryptoanarchia) je filozofia objasňujúca použitie silnej kryptografie verejného kľúčana presadenie súkromnej a individuálnej slobody. Kryptoanarchisti sa snažia o vytvorenie virtuálnej komunity, v ktorej je každý absolútne anonymný. Vo vnútri kryptografických sietí je prakticky nemožné zistiť fyzickú identitu komunikujúceho, ak si to sám neželá.

KSČ

KSČ - Komunistická strana Československa.

Kto nám vládne?

To, kto ti vládne, zistíš podľa toho, koho nesmieš kritizovať.

Kto šíri strach?

Sú to rôzne americké spoločnosti, ktoré “gumujú“ zdravý úsudok ľudí svojimi thrillermi, horormi a katastrofickými filmami. Nimi navádzajú atmosféru strachu a neustáleho očakávania situácie, v ktorej je normálna ľudská psychika paralyzovaná. Podobne je to i s prezentáciou sexu, násilia, bezduchého kultu tela.

Kubánska revolúcia

Kubánska revolúcia bolo zvrhnutie vlády kubánskeho diktátora Fulgencia Batistu Hnutím 26. júla a založenie nového režimu vedeného Fidelom Castrom koncom 50. rokov 20. storočia. V 1952 sa uskutočnil vojenský prevrat na Kube, po ktorom nastúpil diktátor Fulgencio Batista, ktorý nastolil skorumpovaný a represívny režim.

Kukluxklan

Kukluxklan je rasistická organizácia v južných štátoch USA. Členovia Kukluxklanu zvyknú sami seba označovať ako "Rytieri s keltskou krvou". Klan bol založený v roku 1865 vojnovými veteránmi Armády Konfederácie, ktorí neboli spokojní s výsledkami občianskej vojny, v ktorej južné otrokárske štáty zoskupené do Konfederácie prehrali a zrušené bolo i otroctvo.

Kult smrti

Kult smrti - povolenie potratov až do narodenia dieťaťa. Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v stredu 23. januára 2019 podpísal zákon, ktorý v tomto štáte umožňuje vykonávať potraty až do dňa narodenia dieťaťa. Usvedčených kriminálnikov v štáte New York nepostihuje trest smrti, ale deťom až do deviateho mesiaca tehotenstva sa odteraz môžu podávať smrtiace injekcie. To nie je nič iné než infanticída.

Kultúra smrti

Pre ideológov „kultúry smrti“ je rodina hlavným terčom útoku a usilujú sa ju zničiť prostredníctvom rodovej ideológie. Odkiaľ pochádza táto iracionálna nenávisť namierená proti rodine a kresťanskej civilizácii? Odpoveď dáva sám tvorca marxizmu a predchodca rodovej ideológie Karol Marx, ktorý napísal: „Keď zistíme, že pozemská rodina odráža tajomstvo Svätej rodiny, treba ju zničiť – teoreticky aj prakticky“.

Kultúrna genocída

Kultúrna genocída je systematické ničenie kultúry národa alebo osobitnej skupiny ľudí, i keď ten národ či etnická skupina nevyhynie.

Kultúrny liberalizmus

Kultúrny liberalizmus - nie je klasickým liberalizmom. Dokonca je jeho popretím. Kultúrny liberalizmus presadzuje napríklad "právo na potrat", obhajuje rozvody, popiera nutnosť dodržiavania zmlúv a sľubov. Jeho stúpencami sú najmä udavači, extrémisti, úžerníci, benčík jugend, kiska jugend a mediálni paraziti.

Kulturológia

Kulturológia je výskumná orientácia, študijný odbor formujúci sa ako holistická, komparatívna a interdisciplinárna veda o kultúre. Je to spoločenská veda, ktorá skúma kultúru ako superorganickú vrstvu reality, ktorá zahrňuje naučené a zdieľané vzorce ľudského chovania, normy, ideje a materiálne produkty cieľavedomej ľudskej práce.

Kurtizána

Kurtizána - prostitútka; milenka vyššie postavených mužov; záletnica.

Kvark

Kvarky sú podľa štandardného modelu časticovej fyziky elementárne častice, z ktorých sa skladajú hadróny (teda napríklad protóny a neutróny). Majú spin 1/2, sú to teda fermióny. Podľa štandardného modelu časticovej fyziky nemajú vnútornú štruktúru a sú spolu s leptónmi a kalibračnými bozónmi "najmenšie" známe častice, z ktorých pozostáva hmota.

Kyanovodík

Kyanovodík (HCN) je bezfarebná prudko jedovatá tekutina, charakteristicky páchnuca po mandliach. Vo vodnom roztoku málo disociuje na veľmi slabú kyselinu, ktorú označujeme ako kyselina kyanovodíková a označujeme HCN, jej soli voláme kyanidy.Spôsobuje ochrnutie dýchacieho systému.

Kybernetika

Kybernetika je disciplína, ktorá skúma riadiace a regulačné procesy v biologickej sfére, v technike a v spoločnosti a navrhuje modely na znázornenie, transformáciu a spracovanie informácií.

Láma

Láma je tibetský výraz a znamená vrchný, teda nemajúci nad sebou vyššieho.

Laterálny

Laterálny - bočný, postranný.

Latria

Latria je modlárske uctievanie dačoho; modlárstvo, kult.

Ľavicový extrémizmus

Ľavicový extrémizmus sa vyznačuje predovšetkým sociálnymi, triednymi predsudkami, sympatizuje s historickým komunizmom a anarchizmom. Prívrženci chcú zaviesť sociálno-komunistický režim alebo anarchiu.

Lebensborn

Lebensborn bol v nacistickej tretej ríši vládou podporovaný spolok, ktorého cieľom bolo na základe nacistickej ideológie o rasovej hygiene zvýšiť počet árijských detí vrátane detí pochádzajúcich z mimomanželských zväzkov.

Legalizácia

Legalizácia - uzákonenie, zákonné schválenie; dodatočné uznanie; úradné overenie podpisu.

Legalizácia eutanázie u detí

V drvivej väčšine krajín sveta je eutanázia zakázaná, naproti tomu v Belgicku umožňujú zákony vpichnúť smrtiacu injekciu aj malým pacientom. Eutanáziu musí schváliť špeciálna komisia.

Leninizmus

Leninizmus je učenie a/alebo politická prax Lenina alebo vernosť Leninovým doktrínam a metódam. K hlavným črtám patrí podpora komunistickej revolúcie ako súčasti boja proti kapitalistickému imperializmu vo svetovom meradle a vernosť organizačným princípom strany nového typu.

Lepšoľudia

Lepšoľudia - pokrytci, ktorí sú presvedčení, že oni sú nositeľmi demokracie.

Leptón

Leptón je častica, na ktorú nepôsobí silná jadrová sila. Meno leptón pochádza z gréčtiny a znamená ľahký. Ale po zavedení tohto pojmu bol objavený tauón, ktorý je takmer dvakrát tak ťažký ako protón.

Lesbickí mamonári

Lesbickí mamonári sú agresívni presadzovatelia LGBTI, sodomie, rodovej ideológie, pedofílie a iných zvráteností, ktorí tieto absolútne amorálne princípy za slušnú peňažnú odmenu neváhajú šíriť akýmkoľvek spôsobom.

LGBTI loby / Homo loby

LGBTI loby sa snaží proti prirodzenosti a proti presvedčeniu ľudí na Slovensku presadiť nadpráva pre umelo vytvorenú skupinu na základe sexuálneho cítenia. Absurdnosť môže zájsť až takto ďaleko: "Ja som nebinárny, teda ani muž, ani žena a odmietam aby ma zaraďovali ako muža". Islam odsudzuje všetkých týchto ľudí na potupnú krutú smrť. Z nepochopiteľných dôvodov LGBTI aktivisti napriek tomu bľačia svoje vítačské frázy.

Liberalizmus

Liberalizmus by mal stáť v protiklade s totalitou. Liberalizmus chce oslobodiť spoločnosť od neslobody. Liberál je človek, ktorý je stúpenec slobody (nie cenzúry!). V slovenskej politike a mainstreamových médiách sa za posledné roky vyprofiloval nový prúd, takzvaná "liberálna zberba", ktorá hovorí o slušnosti ale ponižuje, uráža, znevažuje a produkuje antislovakizmus.

Liberálna cenzúra

Liberálna cenzúra - vždy je to porušinie kódexu diskutujúceho, váš diskusný príspevok bol zmazaný. Odporúčame vám aby ste si daný kódex ešte raz prečítali a dodržiavali ho.

Liberálna demokracia

O liberálnej demokracii sa nediskutuje, len pritakáva, prípadne poslušne čuší, pretože akákoľvek kritika a hľadanie iných spoločenských modelov, bez kurately U. S. Lektorov a poradcov, predstavuje hrozbu pre pozíciu špecializovanej triedy a jej prisluhovačov.

Liberálna pomoc dievčatám

Liberálna pomoc dievčatám spočíva vo vykonávaní potratov načierno. Veď zabiť nenarodené dieťa je predsa službou slobode a liberálnej demokracii.

Liberálni revolucionári

Liberálni revolucionári - môžu vtrhnúť do pravoslávneho kostola, môžu súložiť v knižnici, môžu robiť výtržnosti v obchodnom dome od pása dole. To je revolučná činnosť a slušná aktivita.

Liberálny extrémizmus

Liberálny extrémizmus je motivovaný programami a postojmi alebo ideológiami, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, ktoré obhajujú, podporujú alebo podnecujú nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k inému názorovému prúdu, národu, národnosti, pre ich pôvod, fyzické či psychické odlišnosti alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody. Typickým znakom liberálneho extrémizmu je popieranie rovnosti všetkých ľudí. Na jednej strane nadraďuje určitú skupinu spriaznených osôb, na strane druhej ponižuje názorových oponentov. Cieľom liberálnych extrémistov je vytvorenie politického systému na báze nerovnosti ľudí, založenej na spriaznenosti s ideologickou doktrínou otvorenej tyranskej spoločnosti.

Liberálny mediálny teror

Liberálny mediálny teror používajú mediálni hlupáci a duševní mrzáci na pošpiňovanie každého, kto sa proamerickým trolom nehodí do ich predstavy o svete.

Liberofašismus

Liberofašismus - doktrína, kedy "milovníci slobody" vnucujú túto bezbrehú slobodu svojim spoluobčanom násilnými prostriedkami. Jedným z nápadných spôsobov sú vysoko orgranizované pochody LGBTI. Liberofašista keď zavetrí, že niekto vychováva svoje dieťa v tradičnom duchu, je schopný zavolať sociálku. Bonzáctvo, udavačstvo, cenzúra, vymývanie detských mozgov, to sú účinné zbrane liberofašistov.

Liberokracia

Liberokracia - liberálna demokracia. Správnejšie diktatúra liberálnej demokracie - demokratúra.

Lobing

Lobing je protidemokratický prvok, lebo zákulisnými ťahmi môže zmeniť, mení a ruší to, čo občania vo voľbách či referendách podporili. Kde vládne lobing, tam končí demokracia.

Lobotómia

Lobotómia - bola neurochirurgickým zákrokom, pri ktorom sa operačne prerušilo nervové spojenie medzi kôrou čelových lalokov a zvyškom mozgu. Išlo teda o veľmi tvrdý zásah do mozgu, ktorý mal slúžiť na liečbu psychických ochorení ako schizofrénia, depresia, manická depresia, bipolárna porucha, či viacero iných.

Lovci konšpirátorov / Udavači / Pohrobkovia totality

Juraj Smatana, Ján Benčík, Martin Mojžiš, Ján Urbančík, Peter Jančarik, Pavol Hardoš, Oto Hudec, Michal Hvorecký, Marián Jaslovský, Martin Mác, Juraj Mýtny, Matúš Ritomský, Maroš Rudnay, Eduard Stloukal, Filip Struhárik, Dávid Tvrdoň, Marína Zavacká, Tomáš Zálešák, Alexej Fulmek, Vladimír Mužík, Marián Zima.

Luciferianizmus

Luciferianizmus je náboženstvo, ktorého ústrednou postavou je Lucifer. Podľa niektorých spolkov Lucifer nie je totožný so Satanom, kým podľa iných sú to len dve mená tej istej bytosti.

Majitelia pravdy

Andrej Kiska, Iveta Radičová, Fedor Gál, Ivan Mikloš, Mikuláš Dzurinda, Marek Maďarič, František Šebej, Eduard Kukan, Milan Kňažko, František Mikloško, Daniel Lipšic, Gábor Grendel, Martin Bútora, Pavol Demeš, Alexander Duleba, Ivo Samson, Grigorij Mesežnikov, Michal Vašečka, Martin Slosiarik, Pavol Havlík, Peter Osuský, Peter Zajac, Peter Tatár, Václav Mika, Andrej Bán, Martin Šimečka, Tom Nicholson, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Veronika Remišová, Katarína Cséfalvayová, Miroslava Kernová, Miroslav Kern, Štefan Hríb, Matúš Kostolný, Peter Schutz, Marián Leško, Ivan Kusý, Ján Štrasser, Peter Bárdy, Henrich Krejča, Michal Havran, Branislav Dobšinský, Martin Strižinec, Zuzana Petková, Arpád Soltész, Juraj Smatana, Ján Benčík, Peter Kalmus, Ľuboš Lorenz, Zuzana Wienk, Miroslav Beblavý, Emília Sičáková-Beblavá, Zuzana Piussi, Tereza Nvotová, Dorota Nvotová, Richard Stanke, Maroš Kramár, Zuzana Fialová, Zuzana Mistríková, Zuzana Kronerová, Jana Oľhová, Marián Geišberg, Táňa Pauhofová, Marián Miezga, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Petra Polnišová, Lujza Garajová-Schrameková, Elena Vacvalová, Boris Farkaš, Kristína Farkašová, Emília Vášáryová, Emil Horváth, Oliver Andrásy, Milan Lasica, Magda Vášáryová, Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková, Jana Plichtová, Zora Bútorová, Milan Markovič, Jakub Goda, Peter Hajdin, Adam Znášik, Ján Lunter, Ondrej Lunter, Karolína Farská, Juraj Šeliga, Katarína Nagyová Pázmányová, Táňa Sedláková, Dávid Straka.

Malefícium

Malefícium - skutok šamana, kúzelníka, diabla a nečistej sily.

Mameluk

Mameluk - stráže egyptských sultánov; egyptský feudál.

Mamlúk

Mamlúk - arabský názov bieleho otroka. Mamlúci boli zväčša tureckého, gréckeho alebo slovanského pôvodu.

Manipulácia s modlami

Manipulácia s modlami patrí do mediálneho arzenálu propagandy a masírovania poslušných más v mene pomýlenej predstavy o vnucovaní jednostranného pohľadu.

Mara Salvatrucha

Mara Salvatrucha alebo MS13 je medzinárodný zločinecký gang pôsobiaci hlavne v USA, Salvadore a Hondurase. Gang založili v 80. rokoch 20. storočia v americkom Los Angeles salvadorskí imigranti. Väčšina členov je etnicky hispánskeho alebo latinskoamerického pôvodu, predovšetkým zo Salvadoru. Sú znami extrémnou brutalitou (obete rozsekávajú mačetami) a subkultúrnym morálnym kódexom, ktorý je založený na idei nemilosrdnej pomsty. So skupinou sú spojované aj satanistické praktiky. Mottom gangu je heslo "Kill, rape, control" (Zabiť, znásilniť, ovládať).

Marazmus

Marazmus - schátralosť vekom, schátralosť duševná, morálna alebo telesná; zlé, nedôstojné pomery.

Marketing

Marketing - je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu.

Marxizmus

Marxizmus je v užšom zmysle filozofická, ekonomická a politická teória Karla Marxa (a prípadne aj Friedricha Engelsa), v širšom zmysle filozofický a ekonomický smer vychádzajúci z tejto teórie, či súhrnný názov rozličných interpretácií a ďalších aplikácií tejto teórie. Marxizmus je ucelená teória premeny reálnych pomerov v spoločnosti, predovšetkým zmena vlastníckych vzťahov pomocou revolučne vedeného triedneho boja. Cieľom je doviesť proletariát k revolúcii nastoľujúcej beztriednu spoločnosť, oslobodiť človeka od spoločenského útlaku a rozvíjať jeho schopnosti a silu.

Mäsiar z Lyonu

Klaus Barbie - počas vojny bol hlavným veliteľom SS a nacistickej polície Gestapo v oblasti mesta Lyon. Preslávil sa hlavne svojou brutalitou a sadizmom voči väzňom, ale aj voči ostatnému obyvateľstvu oblasti. Zodpovedný je za smrť približne 4 000 ľudí a rovnako aj za deportácie francúzskych židovských detí do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Bierkenau.

Mechatronika

Mechatronika je spojenie mechaniky, elektroniky a programovania, ktoré umožňuje vytvoriť jednoduché, ekonomickejšie, spoľahlivé a všestranné systémy.

Mediácia

Mediácia je alternatívna a neagresívna forma mimosúdneho riešenia sporu medzi obvineným a poškodeným s cieľom spoločne hľadať zhodné a uspokojivé riešenie, ktoré má vzájomnou komunikáciou zmierniť alebo odstrániť vzniknutý a existujúci konfliktný stav.

Mediálna gramotnosť

Mediálna gramotnosť spočíva v tom, že uveríte všetkému čo sa týka EÚ len pozitívnom zmysle, uveríte v dokonalosť liberálnej demokracie a otrocky budete veriť všetkému čo napíše mainstream.

Mediálna komunikácia

Mediálna komunikácia je komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom médií.

Mediálna pechota

Mediálna pechota tvorená mainstreamovými médiami kúpená za drobné sa zmenila na masmediálne zombie - zombifikujú obyvateľstvo zbavujúc ho pamäti, vedomia a vlastnej vôle. Vlády všade v euroatlantickom priestore ukázali, že nie sú schopné účelne využívať moc médií, ktoré padli do rúk sionistov.

Metóda

Metóda je uvedomelý a cieľavedomý postup, určitým spôsobom usporiadaná činnosť alebo usporiadanie operácií, pretvárajúcich východiskové danosti istej cieľavedomej činnosti na jej zamýšľaný cieľ. Metóda je poznaný zákon premenený na pravidlo, súbor pravidiel, systém regulatívnych princípov. Výskumom metód sa zaoberá metodológia.

Mezón

Mezón je farebne neutrálna elementárna častica tvorená párom kvark-antikvark. Tieto častice patria medzi hadróny.

Milosrdenstvo

Milosrdenstvo – zľutovanie sa Boha.

Minaret

Minaret - veža mešity, z ktorej sa veriaci zvolávali k modlitbe. V každej islamskej krajine mal minaret svoj charakteristický tvar.

Ministersvo pravdy

Ministerstve pravdy opisované v románe 1984 (George Orwell) sa zaoberá manipulovaním všetkých článkov a historických dokumentov. Dnešní tyrani politickej korektnosti sa snažia túto fikciu premeniť na realitu, preto používajú pseudohistorikov, ktorý nemajú problém zmanipulovať historické fakty v prospech vládnucej moci, zamlčiavať pravdu a odstraňovať skutočných historikov, ktorí hľadajú skutočnú pravdu.

Mizantrop

Mizantrop - človek strániaci sa ľudí, odľud.

Moc prostredníctvom tlače

Prostredníctvom tlače oligarchovia získali moc k ovplyvňovaniu, zatiaľ čo sami zostávajú v tieni. Vďaka tlači dostali do svojich rúk zlato, bez ohľadu na to, že ho získali za cenu potokov krvi a sĺz.

Moderný satanizmus

Moderný satanizmus vznikol v 60. rokoch v Kalifornii zásluhou Antona La Vey. La Vey bol obzvlášť excentrický Kaliforňan, ktorý rád zbieral mučenícke náradie, knihy a zošity s hororovými námetmi, divé zvieratá, predmety týkajúce sa filmov o násilí alebo o známych zločincoch, články a knihy o mádii a okultizme. 30. apríla 1966 La Vey založil "Satanovu cirkev" a rok 1966 prehlásil za "Satanov rok č. 1". V rokoch 1969 a 1972 La Vey publikoval svoje najznámejšie knihy: ""Satanova biblia Satanská čarodejnica" a "Satanistické rituály".

Modloslužba

Modloslužba je prejavovani náboženskej úcty modlám.

Modus operandi

Modus operandi je v kriminalistickom kontexte spôsob spáchania trestného činu s jeho špecifickými znakmi.

MOKOBUKO

MOKOBUKO - morálny kodex budovateľa komunizmu:
1. Oddanosť veci komunizmu, láska k socialistickej vlasti a k socialistickým krajinám.
2. Svedomitá práca pre spoločnosť - kto nepracuje, nech neje.
3. Starostlivosť každého o zachovanie a rozmnoženie spoločenských hodnôt.
4.Vysoké uvedomenie spoločenskej povinnosti. Nezmieriteľnosť voči porušovaniu záujmov socialistickej spoločnosti.
5. Kolektivizmus a súdružská vzájomná pomoc, jeden za všetkých - všetci za jedného.
6. Humánne vzťahy a vzájomná úcta medzi ľuďmi. Človek je človeku priateľom, súdruhom, bratom.
7. Poctivosť a pravdivosť, mravná čistota, prostota a skromnosť vo verejnom i súkromnom živote.
8. Vzájomná úcta v rodine, starostlivosť o výchovu detí.
9. Nezmieriteľnosť voči nespravodlivosti, prížibníctvu, nestatočnosti, karierizmu.
10. Priateľstvo a bratstvo k ZSSR, k všetkým národom socialistických krajín a nezmieriteľnosť voči voči národnostnej a rasovej nenávisti.
11. Nezmieriteľnosť voči nepriateľom komunizmu, mieru a slobody národov.
12. Bratská solidarita s pracujúcimi všetkých krajín, so všetkými národmi.

Monarchia

Monarchia je štátne zriadenie resp. štát, na čele ktorého stojí panovník - monarcha. Opakom monarchie je republika.

Monopol na holokaust

Izrael sa nedokáže vyrovnať s tým, že počas vojny bolo medzi židmi veľa kolaborantov a donášačov. Izrael si vytvoril monopol na holokaust a urobil z neho "symbolický štít, ktorý slúži k obrane Izraela pred akoukoľvek aj oprávnenou kritikou".

Monsterprocesy

Monsterprocesy boli veľké, vykonštruované procesy koncom 40. a začiatkom 50. rokov. Odporcov komunistického režimu v nich podľa vopred pripravených scenárov odsúdili na dlhé tresty. Výnimkou nebol ani trest smrti. Ľudia už neboli ľuďmi, len číslami. A bolo jedno, či ide o skutočných odporcov komunistov alebo o fiktívnych.

Moratórium

Moratórium - odklad splatnosti pohľadávok; dočasné obmedzenie nejakej činnosti, napr. poskytovania správ o udalosti.

Mossad

Mossad je izraelská štátna špionážna služba, vykonávajúca nielen spravodajskú službu, ale aj teroristické akcie a vraždy v zahraničí. Jej mottom je: "Lsťou a klamom urobíš svoj boj". V Mossade panujú pokrivené ideály s egocentristickým pragmatizmom, sprevádzaným kolektívnou chamtivosťou, posadnutosťou sexom, hromadným sexom a úplnou absenciou rešpektu k cene ľudského života.

Mudžahedíni

Mudžahedíni - moslimskí radikálni bojovníci.

Multi-kulti zvrátenosti

Multi-kulti zvrátenosti - sú jedným z nástrojov neoliberálnej totality (demokratúry) na presadenie demoralizácie a rozkladu tradičnej spoločnosti.

Multikulturalizmus

Multikulturalizmus - zmiešanie rôznych etník, kultúr a náboženstiev v jednu masu, pričom sa pôvodné národy majú rozleptať. Je to Damoklov meč nad Európou, hrozba ekonomického, národného a kultúrneho rozkladu.

Multilaterálny

Multilaterálny - mnohostranný, niekoľkostranný; zmluva medzi viacerými štátmi.

Multimédiá

Multimédiá sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácie, interaktivity a videa. Sú určené na informovanie publika. Multimédiá sú taktiež označované ako elektronické médiá na zálohovanie a predstavenie multimediálneho obsahu.

Mutácia

Mutácia - všeobecne obmena, premena, zmena, variácia. Mutácia je zmena genetického materiálu (môže ísť o zmenu DNA alebo RNA). Táto zmena sama osebe je neutrálna, jej pozitívny alebo negatívny účinok je vždy nutné chápať v danom biologickom kontexte.

Mutazila

Mutazila - racionalistické filozofické učenie, ktoré sa rozšírílo v 9. st. v abbásovskom kalifáte.

Muzealita

Muzealita je špecifický poznávací a hodnotiaci vzťah človeka k realite. Na základe tohto vzťahu človek vyberá predmety, ktoré chce uchovať a sprostredkovať spoločnosti.

Mýtus

Mýtus je legenda, ktorá sa má uchovávať v pamäti národa. Niekedy je potrebné mýtu trochu pomôcť na svet, trochu vylepšiť jeho podobu, aby sa do pamäti národa dostal hlbšie a posilnil napríklad národné sebavedomie a pocit identity s niečím.

Mýtus Masada

Mýtus Masada - podľa tohto mýtu došlo na kopci Masada k vzbure talmudistov proti Rímskej ríši v roku 66 až 73, ktorá skončila totálnou porážkou vzbúrencov.

Náboženstvo Wicca

Kult, ktorý v poslednej dobe priťahuje značné množstvo osôb a spadá do kategórie skupín očistenia, je kult "Dea Natura", iným slovom "Wicca". Vznikov v druhej polovici 30. rokov 20. storočia a uctieva postavu "Dea", ktorá predstavuje Lunu a prírodu. Členovia tejto skupiny sa označujú ako "neopohani" a schádzajú sa v noci, v otvorenom priestore, na takzvaných "silných" miestach a v špeciálnych dňoch roka, ako je slnovrat, spln a ďalšie dôležité prírodné udalosti z hľadiska "energického".

Nacionalizmus

Nacionalizmus je teória, ktorá tvrdí, že príslušníci jedného národa majú právo spojiť sa a vytvoriť si suverénny národný štát.

Nacizmus

Nemecký nacionálny socializmus. Slovo nacizmus vzniklo skrátením výrazu národný socializmus, je totalitná ideológia oficiálne uplatňovaná diktatúrou v Nemecku v rokoch 1933-1945 (tzv. Tretia ríša) prostredníctvom NSDAP. Nacizmus je krajne pravicová forma politiky. Nacizmus bol silne antikresťanský. Filozofická podstata nacizmu obsahuje prvky výrazného iracionalizmu, okultizmu a ezoterizmu.

Napalm

Napalm je bojová zápalná látka. Tvorí ju zmes bežne dostupného benzínu a niektorých ďalších látok, ktoré túto zmes zahusťujú. Zahusťovanie zvyšuje priľnavosť napalmu a znižuje vysokú rýchlosť horenia celej zmesi. Napalm nie je výbušnina, jeho explóziu zaisťuje vnútorná nálož. Bol vyvinutý v USA počas druhej svetovej vojny tímom chemikov Harvardovej univerzity pod vedením Luisa Fiesera. Používal sa ako munícia pre plameňomety aj ako náplň zápalných bômb. Prvýkrát bol použitý americkou armádou počas 2. svetovej vojny na západnom fronte aj v tichomorí.

Narkománia

Narkománia - chorobná túžba po omamných látkach a ich trvalé užívanie; závislosť na omamných látkach.

Národovectvo

Národovectvo je láska k národu.

Nebezpečné spoločenstvo

Nebezpečné spoločenstvo sa vyznačuje praktikami psychickej manipulácie, uctievaním vodcu alebo vedenia a ekonomickým, fyzickým, psychickým alebo sexuálnym zneužívaním svojich členov. Narúša integritu osobnosti, poškodzuje zdravie, ohrozuje život a nesie aspoň niektoré z nasledujúcich znakov: autoritatívne vedenie, selekcia informácií, uzavretosť fyzickú alebo ideovú, utajovanie štruktúr, náuky a konfliktnosť.

Nekorupčný dar

Nekorupčný dar je taký dar (v miliónových hodnotách), ktorý prímajú vysoko postavení politici vačšinou od daňových podvodníkov alebo kriminálnikov.

Nekrofília

Nekrofília - sexuálna deviácia, ktorá sa prejavuje erotickou náklonnosťou k mŕtvolám, nekrománia.

Nekromancia

Nekromancia - vyvolávanie duchov zosnulých, duchárstvo.

Nenásytnosť

Chudobný je ten, komu mnohé chýba. Z nenásytných spraví chamtivosť chudákov.

Neoconi

Neoconi (neokonzervatívci) - myšlienky tohto hnutia v oblasti zahraničnej politiky majú významný vplyv na americkú politiku. Mnohí ich považujú za radikálov, ktorí sa snažia svetu nanútiť americké hodnoty a ich spôsob myslenia, hoci aj násilnou cestou. Na druhej strane niektorí neoliberáli, ktorí si konzervatívnu nálepku strhávajú, tvrdia, že preventívnu vojnu podporujú iba ako poslednú možnosť, zatiaľ čo neoconi by svet najradšej premenili na bojisko. Neoconi veria, že USA sa nesmú ostýchať použiť svoju unikátnu moc, hoci aj vojenskú, ak si to vyžaduje situácia na presadzovanie svojich hodnôt po celom svete. Niektorí dokonca hovoria o kultivovaní "amerického impéria".

Neokonzervativizmus

Neokonzervativizmus je politický smer, ktorý vznikol v druhej polovici 20. storočia vo vyspelých hospodárskych krajinách v dôsledku tendencií liberálneho reformizmu šesťdesiatych rokov. Termín neokonzervativizmus zaznieval na verejnosti v posledných rokoch v súvislosti so zahraničnou politikou prezidenta USA Georgea W. Busha, najmä v súvislosti s vojnou v Iraku.

Neoliberalizmus

Neoliberalizmus je odrodou neomarxistického liberálneho fašizmu, ktorého existencia je nesporná a výraznou mierou polarizuje súčasnú spoločnosť, znemožňuje rozumnú diskusiu a v maximálnej miere vyhrocuje medziľudské vzťahy na Slovensku. Neoliberalizmus má výraznú podporu mainstreamových médií, NGO-čiek finacovaných zo zahraničia a roznych ultra-ľavicových extrémistických hnutí. Ich zástupná agenda sa skrýva za ochranu práv menšín pomocou gender ideolódie, homo loby, glorifikáciou potratov, eutanáziou, znevažovaním tradičnej rodiny, ponižovaním bielej rasy, nekompromisnými útokmi na kresťanské hodnoty, tradície a inštitúcie.

Neoliberálna ideológia

Neoliberálna ideológia velebí súťaž, podkopáva spoluprácu, podporuje ambicióznosť a hodnotu jedinca viaže na jeho profesijnú úspešnosť. Na seba orientovaný perfekcionizmus znamená upnúť sa k nerealisticky vysokému štandardu, kým perfekcionizmus orientovaný na druhých znamená mať nerealistické očakávania voči iným.

Neoliberálna lúza

Neoliberálna lúza - chápaná v protiklade s národnou elitou tvrdí, že by aj chcela mier, ale žiaľ, prebieha tu večná ideologická vojna a nedá sa inak, ako zničiť a zotročiť majoritné obyvateľstvo. Jediné čo na to potrebujú, je predrať sa k moci z boku nedemokratickou cetou aj za pomoci politických mimovládok pôsobiacich ako esenciálne zlo.

Neoliberálna meritokracia

Neoliberálna meritokracia vytvorila šibeničnú atmosféru, v ktorej je každý človek predajcom vlastnej značky, hovorcom vlastného produktu (seba samého) a obchodníkom s vlastnou prácou v nekonečnom horizonte súťaže.

Neoliberálna pedofília

V diskusiách slušných liberálov často zaznieva: "Pedofília je prirodzená sexuálna orientácia, rovnako ako heterosexualita. Pedofilov musíme rešpektovať." Tu sa ukazuje, o čo liberálom v skutočnosti ide. Salámovou metódou sa snažia ľuďom vštiepiť do hláv, že zvrátenosti od výmyslu sveta sú normálne. Už im nestačí homosexualita, transsexualita, gender ideológia, najnovšie sa snažia dosiahnuť, aby ľudia akceptovali aj pedofilov, zoofilov, nekrofilov a uznali im ich “práva.”

Neoliberálna zberba

Neoliberálna zberba - stúpenci neoboľševickej diktatúri. Tvrdia, že musia vykapať generácie aby tu nastal nejaký trhový raj.

Neoliberálne zločiny z ideologického presvedčenia

Predaj a užívanie drog, vandalizmus, zabíjanie zvierat, sexuálne zneužívanie, kriminálne potraty sú zločiny proti iným osobám a spoločnosti a sú páchané z dôvodu indoktrinácie mládeže neoliberálnymi zvrátenosťami už v útlom veku.

Neoliberálni diktátori

Neoliberálni diktátori podnikali pod tlakom Medzinárodného menového fondu deregulačné reformy systémov vzdelávania, zdravotníctva a dôchodkov a poľnohospodárstvo orientovali na pestovanie proexportných plodín nenáročných na pracovnú silu. Starostlivosť o žiakov, pacientov a starcov, ako aj o nezamestnaných poľnohospodárov, tak preberali od štátu náboženské charitatívne nadácie blízke Moslimským bratom a Salafistom.

Neoliberálni Khméri

Neoliberálni Khméri - spoločenstvo neoliberálov a neomarxistov. Neoliberálni Khméri sú štedro financovaní. Oni nepotrebujú zbrane, oni majú peniažky. Vyznávajú európske hodnoty, gay porno hercov, medzirasovú pedofíliu, bombardovanie civilistov a transatlantické spojenectvo.

Neoliberálny rámec

Neoliberálny rámec - priestor v ktorom fungujú neoliberáli, keď sú pri moci, ovplyvňuje prijímanie opatrení zhoršujúcich životné podmienky väčšiny občanov. Vláda akejkoľvek politickej farby práve v dôsledku štrukturálnych mantinelov, ktoré prináša ekonomický neoliberalizmus, nie je schopná podniknúť reálne kroky na zlepšenie životných podmienok chudobných ale ani strednej triedy.

Neologizmy

Neologizmy sú nové slová, ktoré do nášho jazyka preberáme z iných jazykov alebo ich utvárame domácimi jazykovými prostriedkami v súvislosti s istými spoločenskými potrebami.

Neomarxizmus

Neomarxizmus je súbor smerov a škôl súčasnej filozofie a politickej novej ľavice, ktorý sa značne rozšíril po roku 1960 a pokúšal sa spojiť marxizmus so sociológiou, novohegelovstvom, nietzscheovstvom, filozofiou života, psychoanalýzou, existencializmom, anarchizmom atď. Kým klasický marxizmus analyzuje ekonomickú stránku kritiky kapitalizmu, neomarxistické smery sú zamerané na kritiku kultúry a mediálnej manipulácie, ktorá je zdrojom odcudzenia.

Neškodný starček

Neoliberálne postavičky žijú v predstave, že George Soros je neškodný starček, ktorý ani nevie kde je Slovensko, hrá golf a nezištne pomáha chudobným a chorým ľudom po celom svete.

Neutríno

Neutríno je elementárna častica, patrí medzi leptóny s poločíselným spinom (je teda fermión). Jeho hmotnosť je veľmi malá v porovnaní s väčšinou elementárnych častíc, dlhú dobu sa predpokladala jeho nulová pokojová hmotnosť, posledné experimenty však ukazujú, že je nenulová.

New Age

Je zjavné, že tézy, ktoré vyplývajú z historických prameňov New Age, sú celkom protichodné so stáročnou tradíciou kresťanského myslenia a kultúry. Zdanlivá náklonnosť New Age na prijímanie všetkého, čo v svetových náboženstvách a kultúrach podporuje rozvoj civilizácie a ľudstva, sa netýka učenia Ježiša Krista o hriechu a spáse. Snahy ukázať Krista ako jedného z veľkých duchovných učiteľov alebo ako vtelenie Budhu alebo Krišnu sú nevydareným vtipom.

Nezávislé médiá

Nezávislé médiá sú platené dobrovolne občanmi, nepodliehajú totalitnej cenzúre ani oligarchickým tlakom. Takéto médiá sú pre mainstreamovú propagandu a jej presstitútov absolútnou pohromou, nakoľko demaskujú ich dezinformačné a zavádzajúce kampane. Preto sa ich za každu cenu snažia zdiskreditovať.

NGOizmus

NGOizmus je výraz označujúci spôsob presadzovania politického názoru nevládnymi organizáciami (NGO) mimo štandardnú demokratickú cestu, chápaný ako určitá forma nátlaku na spoločnosť.

Nihilizmus

Nihilizmus je filozofický pohľad ktorý má odmietavý postoj smerom k domnelo zmysluplným aspektom života. Nihilizmus je často prezentovaný vo forme existencionálneho nihilizmu, ktorý tvrdí že život je bez objektívneho zmyslu, účelu alebo skutočných hodnôt.

No-go zóna

No-go zóna je miesto kontrolované skupinou ľudí, ktorí používajú silu k zabráneniu vstupu ostatným ľuďom. V súčasnosti sa takéto zóny rozmohli v niektorých štátoch západnej Európy. Tieto oblasti obývajú neintegrovaní moslimovia, prisťahovalci z Afriky a arabských krajín.

Nohsled

Nohsled - přisluhovač, pätolízač ,oddaný stoupenec, přívrženec.

Nomokracia

Nomokracia je vláda zákona.

Nová totalita

Nová totalita - je návrat totality priamym i nepriamym spôsobom. Nepriame presadzovanie totality robia mainstreamové médiá svojou antihumánnou politickou korektnosťou, cenzúrou a ostrakizovaním, existenciou čiernych listín v ich redakciách. Priame presadzovanie totality robia zákonodarné a výkonné orgány štátnej moci pomocou legislatívy a jej realizácie, obdobne ako to začínalo v hitlerovskom Nemecku.

Novodobá história ľudstva

V novodobej histórii ľudstva najviac ľudského nešťastia a krvi priniesla Veľká francúzska revolúcia, v súbehu s ňou konštitúcia USA, červená, hnedá a čierna totalita a dnes, takzvaná svetová euro a transatlantická „demokratická elita“, ktorá, kde sa dá, totalizuje svoju moc zasahovaním do výsostných vnútorných záležitostí zvrchovaných a suverénnych štátov.

Novodobí tyrani

Novodobí tyrani - sú ľudia, ktorí môžu čokoľvek. Môžu kradnúť, môžu klamať, môžu šíriť lži, môžu urážať, môžu schvaľovať čokoľvek a nič sa im nestane.

Novodobý fašizmus

V situácii, keď je budúcnosť únie spätá s budúcnosťou ekonomického systému, ktorý sa ukazuje byť fatálne chybným a chorým. Systém stojí na bankách, ratingových agentúrach a zákulisných spolkoch finančníkov s politikmi. Takáto spätosť politickej moci s finančníkmi a veľkopodnikateľmi má svoje meno - je to fašizmus, presne podľa Mussoliniho definície.

Novoreč

Krásna novoreč v podmienkach demokratúry, ktorá síce pekne znie, len obsah slov zostáva nenaplnený. Diskutujte, ale odtiaľ - potiaľ, inak je všetko za stanovenými mantinelmi nezmysel, konšpirácia, paranoja, nehodné rozumného človeka, pretože vzdelaný a inteligentný jedinec vie, čo už netreba spomínať a o čom nemožno ani len zapochybovať, či klásť si otázku.

Nový svetový poriadok (New World Order)

Nový svetový poriadok je návrat k nevoľníctvu a nastolenie celosvetovej totality. Je postavený na najspiatočníckejšej odnoži klasického liberalizmu 20. storočia.

NSDAP

NSDAP - Národnosocialistická nemecká robotnícka strana, tiež označovaná ako nacistická strana, bola nemecká pravicová politická strana, ktorá vznikla 24. februára 1920 premenovaním Nemeckej robotníckej strany. NSDAP chcela odmietnutím mierových zmlúv (predovšetkým Versaillskej) napomôcť vzniku nacionalistickej reakcie v nemeckej spoločnosti.

Nukleárna medicína

Nukleárna medicína je medicínsky odbor, v ktorom pri diagnostike a liečbe ochorení sa využívajú rádionuklidy (rádiofarmaká).

Obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo sú všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom majúce skutočnú alebo potenciálnu materiálnu či nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

Občianska vojna

Občianska vojna je ozbrojený konflikt, ktorý medzi sebou vedú bojujúce strany, napr. politické, náboženské alebo národnostné skupiny tej istej krajiny, boj môžu viesť medzi sebou alebo proti vláde krajiny.

Objav

Objav - je vedecký poznatok kľúčového významu.

Obrátený rasizmus (Antirasizmus)

Predsudky alebo antagonizmus voči väčšinovej alebo dominantnej etnickej skupine. Diskriminácia väčšinovej rasy. Antirasizmus v politickej korektnosti znamená rasizmus proti bielym.

Obyčajný milionár

Obyčajný milionár - je osoba úplne odtrhnutá od reality, chorobne bažiaca po moci. Spoločnosti škodí vnucovaním islamofašizmu a na základe vonkajších prejavov je považovaná za agresívneho psychiatrického pacienta.

Ochranná známka

Ochranná známka - je právna ochrana výrobku, je to označenie, ktoré odlišuje výrobky od rôznych výrobkov.

Oikofóbia

Oikofóbia je niekedy diagnóza, niekedy úchylka, ale väčšinou je iba prejavom komplexu menejcennosti. Jedinec sa hanbí za to, že pochádza z malého "zaprdeného" Slovenska. A keď sa baví so svojimi kamarátmi zo zahraničia, tak neustále cíti potrebu deklarovať, že patrí k nim. Neustále sa dištancuje od všetkého slovenského.

Okazionalizmy

Okazionalizmy sú príležitostné expresívne slová, ktoré sa utvárajú domácimi jazykovými prostriedkami v istej situácii a s istým autorským zámerom.

Oktrojovať

Oktrojovať - vnucovať, vnútiť, prikázať, nariadiť.

Okultizmus

Okultizmus - paveda o skrytých, tajných, doteraz neprebádaných prírodných alebo duševných javoch.

Okupácia

Okupácia je násilný čin štátu alebo entity, ktorá proti vôli iného štátu alebo entity obsadí jeho/jej územie a priamo či nepriamo získa nad územím kontrolu a moc.

Oligarchia

Vláda finančnej elity. Oligarchia okrem politických strán financuje aj médiá a mimovládne organizácie, ktoré predstierajúc, že zastupujú vôľu ľudu, vyvíjajú nátlak na každého, kto stojí plánom finančnej elity v ceste.

Oniománia

Oniománia - chorobná túžba nakupovať.

Oportunista

Oportunista je človek prispôsobujúci svoje myslenie a konanie podľa očakávaných výhod.

Oportunistickí karieristi

Nafúkaní oportunistickí karieristi vždy bezstarostne vyplávajú nahor, ako špina na hladinu.

Organizovaný zločin

Organizovaný zločin - je taktické označenie špecifickej skupiny trestných činov, ktoré sú, alebo boli, spáchané členmi zločineckých skupín. Možno zaň tiež považovať páchanie obzvlášť závažného zločinu, alebo opakované páchanie viacerých úmyselných trestných činov po dlhšiu, či neurčitú dobu. V podmienkach prehnitej demokracie fungujú mafie, funguje organizovaný zločin a je šikovne poprepájaný.

Osobná moc

Osobnú moc si neoliberáli postavlili ako cieľ všetkých ambícií.

Osobnosť

Osobnosť ide o relatívne stálu štruktúru vlastností a schopností osobnosti človeka. Je to súbor kvalít ľudského indivídua ako názor, záujem, potreba a iné.

Osobný prospech liberálnych demokratov

V mnohých "demokraticky" orientovaných stranách sú politické proklamácie len zástierkou osobných záujmov. Je to test, v ktorom sa obnažujú charaktery, pevnosť vlastného názoru a osobnej politickej integrity. V našej národnej politike má tradíciu a trvalú konjunktúru obracanie kabátov, oportunizmus a politická prostitúcia. Tí, čo chcú získať prostredníctvom politiky osobný prospech, v nej plávajú ako polystyrénové figuríny: vždy na vlne momentálnej moci, blízko miesta, kde sa sypú verejné peniaze, vždy pripravení zmeniť názor, stranu a keby sa žiadalo hoci i farbu pleti.

Ostrakizácia

Ostrakizácia je metóda bez akéhokoľvek etického kódexu, je prostriedkom vedenia propagandistickej vojny. Prostredníctvom výmyslov a polprávd útočí na prapodstatu človeka, jeho morálku, schopnosti, vedomosť a charakter. Žurnalisti ako svorka vlkov naháňajú svoju obeť.

Osud

Osud - slovo, ktoré sa často používa, keď si ľudia nevedia rozumne vysvetliť javy, udalosti.

Otvorená spoločnosť

Otvorená spoločnosť je taká, ktorá je otvorená ľuďom všetkých vyznaní, “založená na uznávaní ľudí s rôznorodými názormi a záujmami, kde nikto nemá právo poslednej pravdy“ (George Soros).

Ovadia Yosef

Ovadia Yosef bol radikálny rabín (duchovný vodca strany Šas), ktorý verejne hlásal, že nežidia majú slúžiť židom. Jeho vyhlásenie: "Gójovia (pohania) sa narodili len preto, aby nám slúžili. Na svete nemajú iné poslanie – len slúžiť ľuďom Izraela. To je dôvod, prečo vznikli." Moderní Izraelčania považovali jeho myslenie skôr za spiatočnícke, slovenskí obhajcovia sionizmu a antislovakizmu sa však podľa týchto jeho vyjadrení dodnes riadia a najrôznejšími spôsobmi škodia gójom (slovenským občanom) ako len vládzu.

Oximoron

Oxymoron je spojenie slov protirečiaceho si významu, obyčajne podstatného mena a prídavného mena. Oxymoron sa niekedy chápe aj ako metaforický epiteton alebo ako adjektívna metafora.

Pakultúra v parlamente

Pakultúra v parlamente reprezentujú pajáci, ktorí nemajú vôbec čo v parlamente robiť. Hlavným predstaviteľom je tajtrlík Matovič vnímaný ako komediant na parlamentnej pôde alebo figúrka, ktorá si nosí papieriky. Ďalšim prínosom je kamarát Hlina, ktorý sa natriasa v tom svojom sačku a chce si to rozdávať na pästné súboje. Kde sú títo pajáci keď je znevažovaný národ, história a tradície predkov?

Pamflet

Pamflet alebo hanopis v užšom zmysle je kratšie literárne dielo s hanlivým, kritizujúcim obsahom. Najčastejšie namierené proti spoločnosti. V literárnych hanopisoch autor pritom zámerne zdôrazňuje alebo zveličuje záporné stránky kritizovaného predmetu. Často sa využívajú v politickom boji.

Panacea

Panacea - domnelý alchymistický všeliek; zázračný liek na všetky choroby.

Pančenláma

Pančenláma spolu s dalajlámom duchovná hlava Tibetu.

Pandorina skrinka

Pandorina skrinka - prameň všetkého zla a biedy, podľa starogréckej báje o skrinke, ktorú dostala Pandora od bohov a z ktorej vypustila na svet utrpenie a biedu.

Panika

Panika - zdesenie, zmätok, strata rozvahy; nekontrolovateľný a nezvládnuteľný zmätok veľkého davu ľudí.

Panoptikum

Panoptikum - zbierka zaujímavostí; múzeum voskových figúr slávnych osobností; divadlo rozmanitostí.

Panteizmus

Panteizmus alebo naturalizmus je nábožensko-filozofické učenie, stotožňujúce boha s prírodou a pokladajúce prírodu za stelesnenie božstva.

Paradigma

Paradigma - vzor, príklad; svet ideí v platónskej filozofii.

Paradox

Paradox - protizmyslové tvrdenie, také, čo odporuje zdravému rozumu, nepravdepodobnosť.

Paranoja

Paranoja je jedným z ťažkých druhov psychózy, vyznačujúci sa bludmi, chorobnými predstavami ohrozenia a stihomamom.

Parazit

Parazit - cudzopasník; rastlina alebo živočích využívajúci ako zdroj potravy iné organizmy.

Parazity zalezené v prostriedkoch vplyvu

Medzi parazity zalezené v prostriedkoch vplyvu patria mediálni pasáci, útlocitné mediálne krysy, americkí mopslíci, paviáni na tribúnach, osoby z povolania (slniečkári), notorickí klamári, intelektuálni invalidi, antislováci, protislovenskí zradcovia, digitálni dementi a protibelošskí aktivisti.

Paškvil

Paškvil - urážlivý písomný prejav, hanopis; výsmech, urážlivá a nepodarená napodobenina; umelecký brak, bezcenný výtvor.

Paveda

Paveda je názov pre nepravú, falošnú vedu; teda tvrdenia, znalosti alebo prax, ktoré sú prezentované ako vedecké, ale nedodržujú overiteľnú vedeckú metódu, nemajú dôkazy a nie je možné ich spoľahlivo testovať.

Pena okolo úst

Neoliberáli ak počujú slovo "štát" alebo "národ", tak majú penu okolo úst. Niektorým sa chce pri pohľade na slovenský znak zvracať.

Perfekcionizmus

Perfekcionizmus nás podporuje vo vzájomnom opovrhovaní, strachu a neistotou zo seba samého. Presekáva uzly solidarity a spoločnej akcie nevyhnutnej na prekonanie neoliberálneho kapitalizmu, systému, ktorý perfekcionizmus vytvára.

Persona non grata

Persona non grata - nežiaduca, nevítaná osoba, napr. diplomat z hľadiska prijímajúcej krajiny.

Piata kolóna

Piata kolóna je termín označujúci skupinu ľudí navonok vystupujúcu ako súčasť zriadenia alebo štátu, ale v skutočnosti jej aktivity zvyčajne smerujú k jeho oslabeniu alebo dokonca deštrukcii.

Ples v opere

Ples v opere je symbolom sociálnej nerovnosti a ukážkou najväčších snobov Slovenska. Jedná sa o prezentáciu elít a celebrít a je doslova výsmechom bežným občanom a ľuďom umierajúcim na uliciach. Ples v opere je najsnobskejšia udalosť roka predstierajúca, že je to vlastne dobročinná akcia. V skutočnosti je to elitárska, povýšenecká a milionárska akcia, ktorá má Slovensku ukázať, že toto sú tí nadľudia, čo si môžu dovoliť všetko.

Podvod

Podvod - trestný čin, spočívajúci v tom, že páchateľ uvedie niekoho do omylu a tým ho poškodí na majetku alebo na právach.

Pogromy

Pogromy - hromadná násilná akcia proti istej skupine osôb, prenasledovanie. To, že proti judaistom boli pogromy všade, kde sa usadili, nie je prejavom neznášanlivosti okolitého obyvateľstva, ale prejavom rovnakého antisociálneho správania sa judaistov.

Pohanstvo

Pohanstvo alebo paganizmus je označenie pre prírodné alebo polyteistické náboženstvá. Pohan je vyznávač prírodného náboženstva.

Poistná udalosť

Poistná udalosť - náhodná skutočnosť bližšie určená pri jednotlivom druhu poistenia v poistných podmienkach alebo

Poistné

Poistné - je odplatou za poistenie.

Poistné riziko

Poistné riziko - miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti.

Pokrok

Pokrok je prekračovanie predchádzajúcich štádií vývoja k vývojovo výšším stupňom.

Pokus (Experiment)

Pokus je zámerne vyvolaný proces v relatívne presne kontrolovaných podmienkach, ktorý slúži na získavanie alebo overovanie skúseností, poznatkov, vedeckých teórií a hypotéz.

Polčas rozpadu

Polčas rozpadu - je doba počas ktorej poklesne pôvodná rádioaktivita rádionuklidu na polovičnú hodnotu.

Policajná brutalita

Policajná brutalita je zneužitie autority tým, že osoby, ktoré sa podieľajú na presadzovaní práva pri vykonávaní svojich služobných povinností, neoprávnene používajú neprimeranú silu.

Policajný štát

Policajný štát je štát, v ktorom výkonná moc nadobudne dominantné postavenie, opak právneho štátu. Policajný štát sa opiera o políciu a iné represívne zložky (NAKA), pomocou ktorých si udržiava moc.

Politická korektnosť

Politická korektnosť, politická správnosť či spoločenská neškodnosť, je prekladom anglického termínu "political correctness". Jedná sa o úsilie zamerané na ovplyvňovanie jazyka odstránením niektorých označení alebo pojmov, ktoré sú previazané s nepriaznivými stereotypmi a preto môžu byť určitými ľudmi vnímané ako urážlivé. Politická korektnosť v praxi je pokusom zaviesť novodobú cenzúru, aby ľudia nemohli hovoriť čo si skutočne myslia a keď tak urobia, budú za to potrestaní. Politická korektnosť dramaticky obmedzuje slobodu slova.

Politická sloboda

Politická sloboda je idea, ale nie skutočnosť.

Politickí udavači

Politickí udavači boli v každom režime odpadom ľudskej spoločnosti.

Politický extrémizmus

Politický extrémizmus v zásade označuje akékoľvek aktivity smerujúce proti súčasnému systému s cieľom nahradiť tento systém celkom odlišným systémom. Politický extrémizmus je úmyselné konanie, ktoré sa výrazne odchyľuje od prijatých, všeobecne uznávaných a akceptovaných noriem spoločenského správania a verejno-politických aktivít, smerujúce k ohrozeniu, destabilizácii, prípadne až k zmene legitímneho štátneho zriadenia, ústavného poriadku alebo demokratických princípov zvrchovaného, právneho štátu alebo k ohrozeniu jeho suverenity a územnej celistvosti.

Politický primitív

Politický primitív - je občan, ktorý sa desaťročia pohybuje v politike, nenávidí väčšinovú spoločnosť a škodí jej ako len môže. Strieda jednu skrachovanú politickú stranu za druhou, ale vždy sa mu nejakým obskúrnym spôsobom podarí dostať do parlamentu a tam naďalej škodí slovenským občanom.

Politika a morálka

Politika nemá nič spoločné s morálkou. Vládca, ktorý je zväzovaný morálkou nie je obratný vládca, a preto nesedí pevne na svojom tróne. Ten, kto chce vládnuť, musí mať oporu v klamstvách a pokrytectve.

Polokaust

Polokaust - systematické vraždenie viac ako 3 milióny poľských kresťanov a zničenie poľských miest, umenia, architektúry, a kultúry v rokoch 1939 - 1945, keď bolo Poľsko obsadená Nemcami počas druhej svetovej vojny.

Popierači reality (strážcovia lži)

Popierači reality sa snažia pomocou klamstiev, prekrúcania faktov a zamlčiavania pravdy zmeniť skutočnoť na ich predstavy a blúznenia. Realita však popieraním nezmizne. Hrozí, že čím dlhšie ju budeme popierať, tým horšie následky môžu prísť v podobe sociálnych výbuchov. Hľadiac na fašizujúci charakter, aký v dnešnej Európe nadobúdajú reakcie na zlú ekonomickú a sociálnu situáciu množstva ľudí, je celkom možné, že potom bude ohrozená aj doterajšia demokracia a sloboda.

Postmoderna

Postmoderna likviduje všetky tradičné hodnotové systémy a nahrádza ich umelou rovnosťou všetkého a všetkých.

Potománia

Potománia - chorobná túžba po alkohole, pijanstvo.

Potratová turistika

Vďaka ľahostajnosti skorumpovaných poslancov, ktorí nie sú ochotní zahlasovať za ochranu života tých najbezbranejších, na Slovensku prosperuje potratová turistika a zbytočné zabíjanie nenarodených detí veselo pokračuje v tragickom meradle.

Povinné očkovanie

Každé povinné očkovanie je istý kšeft a bola by veľká škoda premrthať takúto príležitosť. Preto sa používa politický lobing na presadenie takýchto opatrení.

Pozitivizmus

Pozitivizmus ide o filozofický smer vychádza z toho čo je pozitívne, čiže dané a faktické. Všetko okrem pozitívne daného sa považuje za nevedecké a neužitočné.

Prach sprostí rasisti

Množstvo bielych prostitútov, ktorí sa štylizujú do pózy humanistov a liberálov sú prach sprostými rasistami, ktorí útočia na národný princíp alebo len a len na bielu rasu.

Pravda

Pravda nie je to čo sa nám páči, ale to čo skutočne existuje okolo nás. Vidieť veci také aké sú vedú k osobnej slobode. Mainstream vytvára svoju vlastnú realitu, na svoj obraz a nepripúšťa, že veci sú také aké sú.

Právo

Právo je pojem morálneho sveta, no de facto je to vôľa mocných pretavená do legislatívy. Aj Marx tvrdil, že zákon je vyjadrením vôle ľudí. Teória práva je náuka, ktorá nespĺňa princípy vedy.

Právo na život

Právo na život je jedno z osobnostných práv a morálna zásada, vychádzajúca z presvedčenia, že každá ľudská bytosť má právo na život a najmä, že by nemala byť nespravodlivo zabitá inou ľudskou bytosťou. Koncept práva na život je centrálny v debatách o problematike eutanázie, trestu smrti, potratov, sebaobrany a morálky vojny.

Právo Šaría

Šaría je islamské právo (islamský právny systém) univerzálne platné pre moslimov aj nemoslimov určujúce pravidlá ľudského správania. Šaría učí, že homosexualita je odporná forma smilstva, ktorá sa trestá smrťou.

Predsudok

Predsudok - ako postoj, obvykle s emocionálnym zafarbením, nepriateľský alebo priaznivý voči správaniu alebo objektom určitého druhu, voči určitým osobám alebo doktrínam. Ľudia spravidla majú o sebe priaznivú mienku, pozitívny názor, alebo prinajlepšom seba hodnotia v porovnaní s inými lepšie , hovoríme o autostereotype. Náprotivkom pojmu autostereotyp je heterostereotyp. Sú to predstavy, mienky a súdy, spočívajúce väčšinou na zjednodušených a zovšeobecnených súdoch, ktoré majú jednotlivci a skupiny o iných jednotlivcoch alebo skupinách, najmä o ich vlastnostiach, ktoré často ani nepoznajú. Heterostereotyp splýva s pojmom predsudok.

Preferované hodnoty neoliberálov

Sadizmus, vulgárnosť, primitivizmus a agresivita.

Premisa

Premisa - prvá časť logického súdu, východisková téza pri uvažovaní.

Presstitút

Presstitút - novinár, ktorý sa zapredáva akejkoľvek propagande, ktorý nepíše pravdu, ale píše to, čo od neho majiteľ či správca mainstreamového média požaduje, aby písal.

Presstitúti verzus konšpirátori

Presstitúti verzus konšpirátori - mediálny zápas, v ktorom sú v oboch táboroch padlí anjeli i bezcharakterní manipulátori, preto im nemožno bezvýhradne veriť, ale v jednom i drumohm prípade použivať vlastnú hlavu, skúsenosti, preverovať informačné zdroje a porovnávať. Zatiaľ čo presstitúti nehľadajú pravdu, neponúkajú reálny obraz sveta a neodhaľujú skutočné príčiny rôznych udalosti, len chránia systém a slúžia propagande na jeho udržanie, dehonestovaním ich protivníkov termínom konšpirátor im slúži na likvidáciu akéhokoľvek názoru, ktorý odporuje mainstreamovej masáži a vymývania mozgov.

Prezumpcia viny

Prezumpcia viny je "výdobytok" politickej korektnosti a tyranie kultúrnych marxistov, ktorí už nemusia odpovedať na argumenty svojho oponenta, namiesto argumentov detinsky nálepkujú oponenta nálepkami rasistu, homofóba a podobne.

Priama demokracia

Priama demokracia, niekedy označovaná aj ako pravá, alebo čistá demokracia, je formou demokracie, pri ktorej štátnu moc majú v rukách všetci občania.

Princíp bielej viny

Agresívni rasisti v médiách nám vnucujú názory v duchu "belošstvo samo o sebe je rasizmom, samotná biela pleť je vinou, je potrebné odvyknúť si od belošstva". Idiotizmus, ktorý naberá nenormálne rozmery sa neštíti ani vyjadreniu "pozabíjame vás biele svine".

Produkt

Produkt - je výsledkom umeleckej alebo vedeckej práce (obraz, socha, pesnička).

Profesionálni trolovia

Profesionálni trolovia - pôsobia napríklad ako "gorilofili, islamofili, erdoganfili, natofili" a sú platení zo zahraničia, Sorosom alebo NATOm. Týto ľudia nemajú absolútne žiadny problém s klamaním, nakoľko sú za to dobre platení.

Progresívne smetisko

Progresívne smetisko - takto je označovaná skupina ľudí, ktorí nikdy nemali vzťah k Slovensku, hrajú sa na slušných ľudí ale dokážu len urážať, klamať a polarizovať spoločnosť. So slušnosťou nemajú absolútne nič spoločné, sú len úbohými bábkami v rukách oligarchov o ktorých tvrdia, že neexistujú.

Prokrastinácia

Prokrastinácia je označenie pre chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr (na zajtra).

Propaganda

Propaganda (z lat. propagare – rozširovať) je rozširovanie názorov a informácií s cieľom zmeny názorov, ovplyvnenia, vyvolania alebo zosilnenia určitých postojov alebo konaní. Sprievodným javom propagandy je často skresľovanie faktov.

Protibelošskí aktivisti

Protibelošskí aktivisti dokážu obhájiť každý druh rasizmu okrem belošského.

Protislovenskí Judáši

Protislovenskí Judáši - svorka nenažratých opozičných politikov napojených na oligarchické kruhy s cieľom prevziať vládnu moc a zaviesť totalitárne metódy, cenzúru a udavačstvo pod záštitou liberálnej demokracie. Ich skutočným cieľom je nahonobiť čo najväčšie majetky pre seba a svojich nohsledov.

Protofašizmus

Protofašizmus - strata dôvery k demokracii a k jej inštitúciám. Keď spoločnosť ovládne pocit, že demokracia je to, čo si myslíme a čo chceme my, takýto stav sa volá protofašizmus. Je rovnako nebezpečný, ak prichádza z neonacistických kruhov ako aj z neoliberálnych kaviarní.

Protokoly sionských mudrcov

Jedná sa o cca 40 stranový dokument obsahujúci 24 protokolov. Autor dokumentu nie je známy. Sergej Nilus tvrdí, že "Protokoly sionských mudrcov" sú zápisom z tajných stretnutí židov, ktoré sa konali v rokoch 1902 – 1903. Počas takmer 120 rokov boli Protokoly mnohokrát označené za podvrh, pamflet či antisemitskú bibliu. Obsahovo Protokoly rozoberajú manipulatívne mechanizmy na získanie moci, bohatstva, ktoré v konečnom dôsledku vedú k ovládnutiu štátov či kontinentov. Protokoly sú veľmi pečlivo a dôkladne pripravené dokumenty, ktoré asi čistou "náhodou" opisujú politické procesy a mocenské boje súčasnosti.

Pseudo

Pseudo - nepravý, lživý.

Pseudointeligent

Pseudointeligent - pracuje povrchne, nerešpektuje ani humánne ani odborné etické normy, ba sú mu na smiech a obtiaž.

Psychóza

Psychóza - neuvedomovaná ťažká psychická porucha s neadekvátnym správaním.

Public relations (PR)

Public relations možno voľne preložiť ako "vzťahy s verejnosťou". PR je nástrojom politickej korektnosti na ohlupovanie ľudí.

Puritanizmus

Puritanizmus alebo puritánstvo (prívrženec sa volá puritán) bol radikálny protestantský smer v anglicky hovoriacich krajinách od 16. storočia. Pôvodní puritáni hlásali potrebu "očisty" náuky a bohoslužieb v zmysle kalvinizmu a kládli dôraz na súkromnú zbožnosť a verejnú mravnosť.

Pyramída moci

V slobodomurárstve sa uplatňuje pyramída moci. Nižšie stupne nevedia o skutočných cieľoch vysokých stupňov a nevedia, čo sa vo vysokých stupňoch deje. Nižšie stupne si myslia, že poznajú pravé ciele a pravý význam slobodomurárskej symboliky, ktorá im bola predložená, ale ten poznajú iba najvyššie stupne v hierarchii moci. Nižšie stupne slúžia ako pechota, ktorá ani netuší, čomu skutočne slúži. Rituálne vraždy, zneužívanie a satanizmus sú záležitosťou vysokých stupňov, ktoré môžeme zaradiť medzi neregulárne slobodomurárstvo.

Radikalizmus

Radikalizmus tvorí súhrn politických názorov, ktorých aplikácia v spoločnosti by viedla k rozsiahlym zmenám, avšak nie k likvidácií demokracie ako takej.

Rádionuklid

Rádionuklid - je rádioaktívna forma chemického prvku.

Raj na zemi

Neoliberálni tyrani a feministi sa nás snažia presvedčiť, že sebazničením bielej rasy dosiahneme raj na zemi.

Ranking

Ranking - v tej časti možno nájsť aktuálnu správu s rankingom vysokých škôl, ako aj staršie správy.

Rasa

Rasa je to, čím zoológovia označujú rôznorodosť alebo podskupiny druhov. Každá rasa (odroda) je charakterizovaná viac či menej rozdielnou kombináciou vrodených morfologických a psychologických vlastností. U rastlín, hmyzu a ne-ľudských cicavcov zoológovia bežne a neustále študujú procesy rasového odlišovania. Vytváranie novej rasy prebieha, keď sa jednotlivci po viacero generácii množia v jednej skupine medzi sebou oveľa častejšie než s jednotlivcami z inej skupiny. Tento proces je najzreteľnejší, keď títo jednotlivci žijú na geograficky rôznorodých územiach, pretože sa u nich vyvinie jedinečná, rozpoznateľná adaptácia (ako farba kože) zvýhodňujúca ich v ich špecifickom prostredí. Odlišovanie však prebieha aj za menej extrémnych okolností. Zoológovia a evolucionisti poukazujú na podobné odlišnosti u populácií ako u rás. U väčšiny druhov cicavcov zoológovia rozlišujú dve aj viac rás (poddruhov).

Rasizmus

Rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás. Rasistická ideológia sa môže prejaviť v rôznych aspektoch spoločenského života. Je spojená so segregáciou, hierarchickým rebríčkom, rasovou nadradenosťou a súvisiacimi spoločenskými javmi. Ukážkou extrémnej formy rasizmu je sionizmus praktikovaný v Izraeli.

Rasová segregácia

Rasová segregácia - vylučovanie občanov farebnej pleti z účasti na spoločenských inštitúciách v niektorých štátoch USA.

Rating

Rating - stanovenie sadzieb alebo dávok, tarifa; bodové hodnotenie rizík, medzinárodne ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti.

Reanimácia

Reanimácia - oživovanie, kriesenie, obnova základných funkcií, resus-citácia.

Recidíva (Recidivita)

Recidíva - opakovanie, návrat; opakovanie trestného činu tým istým páchateľom; návrat choroby.

Reforma

Reforma - obnovenie, zmena, náprava, oprava, zlepšenie,

Regionálna politika

Regionálna politika - koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónov.

Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj - súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi.

Registratúrny záznam

Registratúrny záznam je informácia, ktorú spoločnosť zaevidovala v registratúrnom denníku.

Rektálna speleológia

Rektálna speleológia je forma nekritického vnímania inej osoby, fanatického obdivovania jej názorov alebo skutkov. Takáto úbohá forma vnucovania chorých názorov verejnosti je realizovaná prostredníctvom mainstreamových médií a aktérmi sú moderátori, presstitúti a globalistickí politici.

Rekuperácia

Rekuperácia - spätné získavanie; zhromažďovanie energie, odpadových látok na opätovné využitie.

Relativizmus

Relativizmus - idealistický názor považujúci poznanie za podmienené, nie za objektívne pravdivé.

Relevancia

Relevancia - závažnosť, dôležitosť; právoplatnosť termínu.

Relevantný

Relevantný - dôležitý, závažný, podstatný, rozhodujúci.

Revízia

Revízia - môžeme vysvetliť ako preskúmavanie, prieskum , preverovanie alebo skúmanie.

Režim

Režim - vládna sústava, spoločenská sústava, systém; spôsob života; rozdelenie pracovnej doby, usporiadanie činností v priebehu dňa.

Rezolúcia

Rezolúcia - pod týmto pojmom môžeme rozumieť rozhodnutie, vyhlásenie alebo uznesenie.

Rigorózna skúška

Rigorózna skúška je typ štátnej skúšky vysokoškolského štúdia. Po jej úspešnom ukončení je absolventovi pridelený príslušný akademický titul (napríklad MUDr- doktor medicíny, JUDr- doktor práv, PhDr- doktor filozofie, RNDr- doktor prírodných vied a podobne). Okrem vypracovania a obhájenia rigoróznej práce, je absolvovanie rigoróznej skúšky podmienené i úspešným zložením ústnej skúšky. Rigorózna skúška sa nazýva i malý doktorát.

RNA-polymeráza

RNA-polymeráza je enzým, ktorý katalyzuje vznik fosfodiesterovej väzby medzi ribonukleotidmi a tým vytvára ribonukleovú kyselinu (RNA). Je to hlavný enzým podieľajúci sa na procese transkripcie (prepisu) genetickej informácie. Produktom jej činnosti je reťazec RNA označovaný ako primárny transkript.

Robotika

Robotika je veda zaoberajúca sa robotmi.

Rozdelenie Rímskej ríše

Rozdelenie Rímskej ríše - v roku 395 sa Rímska ríša rozdelila na Západ s hlavným mestom Rím a na Východ s hlavným mestom "Nový rím" - Konstantinopolis, nazývaný Slovanmi ako Carihrad.

Rozdiel medzi pohlaviami

Zásadný rozdiel medzi pohlaviami je, že jedno dokáže zabiť druhé holými rukami.

Rubikon

Rubikon je rieka na Apeninskom polostrove v severnom Taliansku. Je dlhá približne 80 km. Rieka bola považovaná za hranicu medzi rímskou provinciou Predalpská Galia a Itáliou. Zákon tak chránil republiku pred vnútornou vojenskou hrozbou. Keď Gaius Iulius Caesar v roku 49 pred Kr. rieku prekročil, tento zákon porušil, čím nevyhnutne vyvolal ozbrojený konflikt — občiansku vojnu.

Sadikiáda

Sadikiáda je vymyslená kauza imbecilných mediálnych humusákov proti sudcovi najvyššieho súdu. S použitím mediálneho teroru trvajúceho niekoľko rokov spriaznení presstitúti aj za cenu škody pre svojich zamestnávateľov neustále prinášali klamstvá. V kauze použili vymyslenú nahrávku, ktorú zrejme zostavil a zvukovo narozprával Grendel a jeho kolega.

Samaritán

Samaritán je ten kto ochotne a nezištne poskytne pomoc niekomu; milosrdný človek.

Samonenávidiaci sa beloch

Samonenávidiaci sa beloch je človek, ktorý bytostne nenávidí bielu rasu a každého bieleho človeka. K samonenávidiacim sa belochom patria ultraľavicoví extrémisti, antifa bojovníci a neoliberálne kruhy.

Samova ríša

Samova ríša bol kmeňový zväz Slovanov existujúcu v strednej Európe v rokoch 624 - 659. Spájal sa s osobou franského kupca Sama , ktorý si získal veľkú prestíž ako veliteľ počas bojov Slovanov s Avarmi, ovládajúcimi dlhé roky strednú a juhovýchodnú Európu.

Sarín

Sarín je vysoko toxická, nervovo-paralytická bojová chemická látka. Patrí medzi najtoxickejšie bojové otravné látky. Jeho triviálne pomenovanie je skratkou mien vedcov a vojakov, ktorí sa na jeho objavení a vývoji podieľali: Schrader, Ambros, Rüdiger a Linde.

Satanistické sekty

Satanistické sekty sú hierarchicky organizované skupiny. Na ich vrchole stojí vodca, ktorý zastáva funkciu prostredníka medzi skupinou a Satanom. V rámci deštruktívnych typov siekt sú satanistické sekty asi najnebezpečnejšie, predovšetkým z dôvodu negatívnej povahy, ktorou sa vyznačuje každý ich komponent, a ritualistických praktík smrti, ktoré niektoré z nich uskutočňujú.

Satanistické zločiny mládeže

Adolescenti, ktorí hľadajú únik, ho často nachádzajú v rozptýlení, ktoré poskytujú rolové hry alebo rituály, ktoré môžu vyústit v surové delikty. Rodina, škola, cirkev a štát už nestačí mladym ľuďom, ktorí sú priťahovaní magickým materializmom temného satanistického náboženstva, sľubujúceho smylnosť, moc a peniaze. Adolescenti stále častejsie končia fascináciou zlom a sú priťahovaní princípom temnoty. Zneuživanie drog, perverzná sexualita, zlosť, nenávisť a násilie hrajú zásadnú úlohu takmer vo všetkých satanistických zločinoch spáchaných mladými ľudmi.

Satanizmus

Satanizmus je všeobecný výraz, ktorý sa používa na označenie náboženstva venovaného uctievaniu Satana. Najstaršiu formu satanizmu predstavuje satanizmus náboženský. Dva hlavné prúdy satanizmu: 1. Neosobný satanizmus možno ho definovať ako racionalistický a materialistický. Satana nepovažuje za reálne existujúcu bytosť a ponúka vzburu človeka proti Bohu, resp. človeka reálne stavia proti viere v Boha, proti morálke, proti každej autorite a obmedzeniu. 2. Osobnostný satanizmus je definovaný tiež ako okultný. Človeku ponúka šťastie prostredníctvom uctievania satana ako duchovnej bytosti, z čoho potom vyplýva existencia kultu prejavujúceho sa obetami a najmä čiernou omšou, ktorá je v základe rúhavou paródiou na katolícku svätú omšu. Nahé telo ženy slúži ako oltár, na ktorý je položený kalich. V ňom sa rozpúšťa Eucharistia ukradnutá z katolíckych kostolov. Takisto sa uskutočňujú rituálne orgie, ktoré poukazujú na fakt, že sexuálny prvok zohráva v satanizme dominantnú rolu, pretože opakovanie styku oddeleného od plodenia satanisti vysvetľujú v magickom zmysle. Má dať osobe dušu, lebo podľa tejto ideológie nie všetci majú nesmrteľnú dušu, ale iba tí, ktorí sú schopní si ju postupne „vybudovať" pomocou príslušných techník a obradov.

Satanizmus a pedofília

Satanizmus a pedofília sa v rámci vládnej kontrolnej štruktúry vyskytuje v každej krajine. Jedná sa o globálnu sieť satanistov a pedofilov, ktorá je tvorená národnými satansko-pedofilnými sieťami. Títo ľudia otrocky slúžia kontrolnému systému a navzájom sa chránia, aby sa informácie o týchto aktivitách nerozširovali, pretože sú v tom namočení najrôznejší "systémoví architekti".

Satanské rituály

Satanistická ritualita je eklektická a zrejme pochádza z viacerých prameňov - z kníh, internetu alebo zo skúseností vyrozprávaných inými satanistami.

Schutzstaffel (SS)

Schutzstaffel - ochranné oddiely; tzv. čierne košele, organizácia založená roku 1925 Adolfom Hitlerom ako jeho osobná telesná stráž, neskôr elitná jednotka nemeckej armády.

Science business

Science business - využíva náznaky namiesto dôkazov. Science business má za cieľ vytvoriť pohodlnú cestu "oblbovania".

Scintilácia

Scintilácia - jav svetielkovania (záblesku), ktorý vzniká pri zániku ionizujúceho žiarenia v niektorých kryštáloch.

Segregácia

Segregácia - odlíšenie, odlúčenie, oddelenie; odlúčenie určitej časti obyvateľstva z rasových, náboženských a iných dôvodov.

Sekta

Sekta - náboženská skupina odštiepencov od základnej cirkvi; uzavretá politická alebo náboženská skupina.

Sekta Krišnu

Sekta Krišnu - hinduizmus prenikol do západného sveta ako sekta Krišnu.

Selektívna spravodlivosť

Selektívna spravodlivosť - reprezentuje politické súdnictvo, je podriadením práva politickej moci. Je výsmechom spravodlivosti (obludnou nespravodlivosťou), lebo postihuje iba jednu stranu - vopred vytypovanú skupinu, kým druhá požíva výsadu beztrestnosti. Používa sa aj v medzinárodnom práve a de facto robí z neho bezprávo.

Selektívny súcit

Selektívny súcit je podsúvaný mienkotvornými médiami. Základný problém spočíva v jednostrannosti tzv. štandardných médií. Jednu vyvolenú stranu obhajujú, ľutujú a prezentujú ako obeť. Keď sa však rovnaká udalosť stane na strane druhej, ktorú oni nemajú radi, tak sa o udalosti buď vôbec nezmienia alebo ju schvaľujú. Nie je možné prehliadnuť selektívny výber informácií, ktoré nám sprostredkúvajú.

Singularita

Singularita - jedinečnosť; ojedinelosť, výnimočnosť; bod anomálneho chovania fyzikálnej veličiny, kde dochádza k narušeniu časopriestoru, bod alebo miesto, v ktorom neplatia známe fyzikálne zákony.

Sionistická politika

Sionistická politika je politika na základe ideológie rasistického sionizmu, na jeho presadzovanie. Sionistickú politiku robí štát Izrael a jeho sionistickú politiku podporujú aj USA, Kanda a západná Európa.

Sionizmus

Sionizmus sa v prvom rade riadi svojou rasistickou a genocídnou ideológiou, na základe ktorej štát Izrael vznikol. Izraelskí politici a väčšina izraelských židov neustále démonizujú a dehumanizujú Palestínčanov a podnecujú voči nim nenávisť. Majú "radi" iba tých Palestínčanov, ktorí sa podriadia izraelským rasistickým pravidlám, vážia si sionizmus a sú súčasťou apartheidu. Sionizmus je v dnešnej dobe najnebezpečnejšia a najextrémnejšia forma rasizmu. V roku 1975 Valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu č. 3379, ktorá sionizmus označila za formu rasizmu. Rezolúcia č. 3379 bola v roku 1991 pod tlakom sionistov anulovaná.

Šírenie demokracie napalmom

Posvätnou úlohu USA je priviesť svetlo demokracie a slobody do celého sveta, aj keď tým svetlom musí byť v niektorých prípadoch žiara rozžeraveného napalmu.

Sitofóbia

Sitofóbia - chorobný strach z jedla.

Skatofágia

Skatofágia - požieranie výkalov. Skatofilný - žijúci na výkaloch, koprofilný.

Skepsa

Skepsa je jednou z najväčších cností vedca.

Skrytá tyrania

Skrytú tyraniu definujeme ako otvorenú spoločnosť, ktorú riadi tieňové politbyro. Na upevnenie moci využíva diktát finančného kapitalizmu.

Skúška troch sít

Skúška troch sít (Sokrates) - prvé sito sa volá Pravda, druhé sitosa volá Dobro, tretie sito sa volá Užitočnosť.

Skutoční fašisti (Budúci fašisti)

Skutoční fašisti - systémoví extrémisti (ultraľavičiarska zberba), ktorí sa štylizujú do pózy antifašistov, pritom sú skutočnými fašistami so všetkými ideologickými aj praktickými prejavmi. Stručne povedané: "Dnešní antifašisti sú zajtrajšími fašistami".

Skutočný extrémizmus a humanofóbia

Prejavy skutočného extrémizmu a humanofóbie reprezentujú čierne listiny v redakciách printových a elektronických médií, ostrakizujúce útoky masmediálných kurtizán a iných užitočných idiotov proti osobám pátrajúcim po pravdivom a objektívnom vysvetľovaní javov. Patria sem aj moderátorské snahy vnucovať svoj politický postoj a brať slovo inak zmýšľajúcim účastníkom besied, ako aj jednostranné diskusné relácie.

Slniečkár

Slniečkár - človek otvorený multikulti mysleniu, zastávajúci ľudské práva, pozitívnu diskrimináciu a politickú korektnosť. Podobné termíny: pravdoláskár, kaviarenský povaľač, vítač, kiskoid, havloid, Sorosov sluha, zapredanec USA, multikulti zvrátenec.

Sloboda

Sloboda je právo každého jednotlivca samostatne sa rozhodovať a konať podľa svojho vedomia a svedomia, a zároveň jeho povinnosť niesť zodpovednosť za svoje rozhodovanie a konanie.

Sloboda prejavu

Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu.

Slobodomurári

Slobodomurárstvo je viera, založená na okultnej judaistickej náuke obsiahnutej v kabale. V roku 1717 dostalo slobodomurárstvo agresívne protikresťanský základ učením J. Andersona, inak protestanského kňaza. Pravým dôvodom slobodomurárstva je prichystať sionistickú svetovládu.

Slováci

Slováci sú slovanský národ, ktorý tvorí väčšinu na Slovensku a menšinu v USA, Česku, Srbsku, Maďarsku a v niektorých ďalších krajinách. Medzi významnejšie útvary, ktorých Slováci boli súčasťou patria Samova ríša, Veľkomoravská ríša, Uhorské kráľovstvo, Rakúsko-Uhorsko, Česko-Slovensko a Slovenská republika.

Slovanský holokaust

Počas druhej svetovej vojny bolo vyvraždených okolo 30 miliónov Slovanov.

Slovenčina

Slovenčina patrí do skupiny západoslovanských jazykov (spolu s češtinou, poľštinou, hornou a dolnou lužickou srbčinou a kašubčinou). Po slovensky sa hovorí na Slovensku (5 miliónov ľudí).

Slovenská obrana judaistov

Slovenská obrana judaistov - obyvatelia Nitry v roku 1096 sa postavili na obranu nitrianskych judaistov počas útokov proti nim v prvej križiackej vojne (1096 - 1099), keď boli pogromy na nich v Česku a na Morave.

Slovenskí branci

Slovenskí branci je apolitická, nezisková organizácia, ktorá si kladie za úlohu rozvíjať u mladých ľudí lásku k vlasti, prírode a nášmu kultúrnemu dedičstvu prostredníctvom rôznych dobrovoľných a dobročinných akcií ako sú napríklad eko akcie, pomoc ľuďom pri prírodných katastrofách, branné cvičenia pre deti.

Slovensko

Slovensko bolo cca tisíc rokov súčasťou Uhorska - až do roku 1918, keď vznikla prvá Česko-Slovenská republika. Život na územi Slovenska bol podriadený uhorskej politike a legislatíve, ovládanej v posledných troch storočiach Maďarmi.

Slučková kvantová gravitácia

Slučková kvantová gravitácia je teória, ktorá sa snaží spojiť kvantovú teóriu a gravitáciu, alebo tiež kvantovú mechaniku a všeobecnú teóriu relativity, ktorá popisuje aj gravitáciu. Teóriu vytvoril Abhay Ashtekar, neskôr ju rozšíril Carlo Rovelli, Roger Penrose a Lee Smolin. Je alternatívou ku konkurenčnej teórii strún.

Slušná spoločnosť

Slušná spoločnosť - niečo povieme, niečo nie, nejakého rasistu tolerujeme, niekoho vyhlásime za rasistu len preto, že opisuje realitu. Kriminalitu budeme popierať a budeme sa tváriť, že sme slušná spoločnosť s transatlantickými koreňmi a európskymi hodnotami.

Socializmus

Socializmus je politická a ekonomická teória obhajujúca spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov, kontrolu celej výroby, distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob účasti na národnom bohatstve.

Sociológia

Sociológia veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch.

Sociopat

Sociopat - človek s poruchou osobnosti, duševnou poruchou.

Sodomia

Pojem sodomia je priamo odvodený od pasáže v Biblii (kniha Genesis) spomínajúcej hriešne správanie obyvateľov Sodomy. Ľudia so správaním im "podobným" sa označovali ako sodomiti (odtiaľ neskôr sodomia).

Solidarita

Solidarita - podporovanie sa navzájom, vzájomnosť, svornosť, družnosť.

Sonáta

Sonáta - komorná viacvetová inštrumentálna skladba pre sólový nástroj s doprovodom alebo bez neho.

Sorosove deti

Sorosove deti sú produktom kontroverznej iniciatívy za slušné Slovensko, ktorá nemá právnu subjektivitu. Juraj Šeliga tvrdí, že vraj ich nik neriadi, nemajú ani prepojenie na zahraničné financie, organizácie a nie sú vraj nijaké "Sorosove deti". Vzniesol tiež obvinenie za šírenie poplašnej správy a ohováranie. Okrem polemiky, prečo by spojenie so Sorosom malo byť "ohováraním", stojí za pozornosť fakt, že ide o vážny konflikt volenej, vládnej a neformálnej, mimovládnej sféry (aktivistov) bez oficiálnej legitimity. Po tom, ako sa mladí 18-roční študenti strápnili, najmä líder protikorupčných pochodov Dávid Straka, keď o kauze Gorila nevedel takmer nič, bolo jasné, že musí vzniknúť ďalšia iniciatíva a s ňou nový líder. O prepojení Farskej na Sorosom podporovanú debatnú asociáciu (SDA) sa vie. Šeliga začínal ako asistent vplyvného politika KDH Pavla Abrhana. Mladý fiškus však prešiel do tretieho sektora, konkrétne VIA IURIS.

Sortiment

Sortiment - je zloženie, štruktúra a vzájomný pomer jednotlivých druhov tovaru.

Spam

Spam - hromadne rozosielaná nevyžiadaná správa, často reklamného charakteru.

Spása

Uveriť v evanjelium a prijať spásu je najdôležitejší okamih v živote človeka. Lebo je to prechod zo smrti do večného života. Je to znovunarodenie sa.

Speciesizmus

Speciesizmus je pojem označujúci druhovú nadradenosť, teda stav, kedy sú prisudzované rozdielne práva či hodnoty na základe príslušnosti k určitému živočíšnemu druhu. Je často prirovnávaný k rasizmu alebo sexizmu. Je to nadvláda, diskrimninácia alebo vykorisťovanie zvierat zo strany ľudskej spoločnosti.

Spestrenie európskeho koloritu

Spolu s chimérou o spestrení európskeho koloritu však prichádza aj myslenie v duchu ignorovania akýchkoľvek pravidiel, netolerancie a presadzovania práva silnejšieho, násilného riešenia a náboženského diktátu.

Špinavosti pokryteckého systému

Prekrytie vlastných zvrhlostí nánosom vytrvalej propagandy o zverstvách iných však neodčiní zlo a špinavosti pokryteckého systému, nech už má akékoľvek vznešené politologické názvy, heslá a frázy. Zločin zostáva zločinom, či ho páchajú nacisti, komunisti alebo pseudodemokrati neschopní vlastnej sebareflexie a odmietnutia zločinu ako takého, bez ideologických nálepiek a zdôvodňovania nevyhnutnosti, či dokonca kalkulovania s časovým faktorom zabúdania.

Spis

Spis je súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli pri vybavovaní jednej veci a spoločnosť ich zaevidovala v registratúrnom denníku.

Spoločenské modly

Existujú spoločenské modly, o ktorých nás médiá pravidelne presviedčajú, že si zaslúžia bezhraničný obdiv a úctu. Prípadné výhrady k určitým ich činom alebo myšlienkam, či opodstatnená kritika ich nedotknuteľnosti je vnímaná ako zrada humanity, vznešených ideálov a poplatnosť nejakej negatívnej propagande.

Spoločenstvo (komunita)

Spoločenstvo alebo komunita - organizované zoskupenie ľudí alebo inštitúcií na základe spoločného presvedčenia/viery, pôvodu/etnicity/jazyka, spoločenského postavenia, spoločného fyzického priestoru alebo spoločných záujmov či potrieb.

Sponzor

Sponzor - mecenáš, podporovateľ vedy, umenia alebo športu; patrón, ochranca.

Sporadický

Sporadický - zriedka sa vyskytujúci, ojedinelý, rozptýlený, roztrúsený, občasný.

Správna sloboda prejavu

Liberálné postavičky majú vlastné predstavy o fungovaní slobody a ak nie je tá ich správna sloboda prejavu, tak je to o nenávisti. Ak si niekto dovolí povedať nepovolený názor, tak je automaticky nacista, fašista alebo nevzdelaný xenofób.

Spravodlivosť

Spravodlivosť je morálny princíp požadujúci rešpektovanie etickej i právnej normy, cnosť spočíva v rešpektovaní práv druhých.

Srdce ako kameň

Neoliberálnym stúpencom premenila nenávisť srdia v kameň, preto sa už nedokážu na žiadnu udalosť alebo ľudský osud pozrieť so štipkou citu alebo pochopenia. Už nevidia a nechápu obsah, plnia len príkazy svojich šéfov a realizujú svoje úlohy v rámci neľudskej propagandy.

Srež

Srež - ľadová hmota, zľadovatený sneh.

Stabilita

Stabilita - pevnosť, stálosť, ustálenosť; rovnováha.

Stabilizácia

Stabilizácia - ustálenie, upevnenie; uvedenie do pôvodného rovnovážneho stavu.

Stabilný

Stabilný - trvalý, stály, nemenný, pevný; nepohyblivý, neprenosný.

Staccato

Staccato - v hudbe: odrazeno, krátko, s nedodržaním celej dĺžky tónu.

Stalinizmus

Stalinizmus je politická teória a prax spojená s Josifom Vissarionovičom Stalinom. V zmysle socialitickej rétoriky bola teória stalinizmu pokračovaním leninizmu doplnená o koncepciu budovania socializmu v jednej krajine. Mnohými je stalinizmus považovaný za jednu z najhorších foriem totalitarizmu.

Štandardný model

Štandardný model fyziky častíc je zjednotený súbor teoretických poznatkov zahrňujúci väčšinu známych elementárnych častíc. V rámci modelu je možné zjednoteným spôsobom (zjednotenou matematickou formuláciou) popísať tri zo štyroch fundamentálnych interakcií: silnú, slabú, a elektromagnetickú.

Starí Slováci

Starí Slováci je u niektorých historikov, archeológov a jazykovedcov označenie pre predkov dnešných Slovákov žijúcich na území dnešného Slovenska a okolí zhruba pre obdobie 8. – 10. storo u niektorých autorov už od 6. storočia.

Štát Izrael

Izrael je typický koloniálny štát s totalitným fundamentalistickým apartheidným zriadením. Izrael má hlavnú zodpovednosť za to, že na Blízkom východe nie je mier. Je to systém násilnej nadvlády nad Palestínčanmi, je charakterizovaný všeobecným porušovaním ľudských práv a vojenskou agresivitou.

Status

Status - postavenie, stav; právny stav alebo pomery; stav chorého a protokol o ňom.

ŠtB

ŠtB - štátna bezpečnosť (tajná polícia v Československej socialistickej republike).

Stelárny

Stelárny - hviezdny, hvezdnatý.

Stepan Andrijovyč Bandera

Stepan Andrijovyč Bandera bol ukrajinský politik, jeden z vodcov ukrajinského národného hnutia na západnej Ukrajine v rokoch 1941-1959, hlava Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a neskôr i Ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá po druhej svetovej vojne bojovala za vytvorenie Ukrajinského štátu. Na sklonku života žil v exile v Mníchove v Západnom Nemecku. 15. októbra 1959 bol zavraždený agentom KGB Bogdanom Stašinským pomocou kyanidu. Bandera je vnímaný v krajinách Východnej Európy rozporuplne. Na západnej Ukrajine ho považujú za hrdinu, sú po ňom pomenované ulice a napr. v mestách Ľvov, Berežany či Bučač má sochu a bustu. Väčšina okolitých krajín ale i východná Ukrajina ho považuje za zradcu.

Štetl

Štetl - judaistická štvrť, kde žili judaisti, judaistické geto.

Štokholmský syndróm

Štokholmský syndróm je fenomén, ktorý opisuje situáciu, v ktorej rukojemníci začínajú vyjadrovať súcit a sympatiu voči páchateľom. V niektorých situáciách dochádza až k bodu, kde rukojemník ochraňuje páchateľa. Tieto pocity sú odborníkmi považované ako iracionálne, na človeka počas takejto situácie silne vplýva miera nebezpečenstva a strachu.

Stream

Stream - dátový prenos; kontinuálny tok dát.

Stresové ochorenie judaizmu

Stresové ochorenie judaizmu - podľa filozofa judaistického pôvodu G. Atzmona judaizmus charakterizuje Pre-traumatic Stress Disorder (Pre-TSD), čo je také duševné rozpoloženie, v ktorom páchateľ zločinu svoj skutok premieta na svoju obeť a takýmto spôsobom ospravedlňuje vlastný zločin.

Stupidita

Stupidita - stupídnosť, hlúposť, duševná obmedzenosť, tuposť, nedostatok inteligencie.

Štvavé kreatúry (Morbidní štváči)

Štvavé kreatúry pôsobia prevažne v propagandistických mainstreamových médiách a plnia úlohu vojnových štváčov a novinárov s podlými úmyslami.

Súkromné mimovládky

Súkromné mimovládky vytvorili paralelnú nikým nekontrolovanú vládu, ktorá vedie k presadzovaniu jednostranných totalitárnych riešení. Schizofrénnosťou existencie týchto súkromných mimovládok je, že hoci sú finančne vyživované od vlády USA, tam by nemohli pôsobiť, nakoľko v USA platí Foreign Agents Registration Act (FARA) z roku 1938.

Sukuba (sukubus)

Sukuba - v stredovekých ľudových poverách smilný démon, najčastejšie ženského pohlavia, ženský démon, zvrhlá čarodejnica

Supersymetria

V časticovej fyzike je supersymetria symetriou, ktorá vzťahuje elementárne častice jedného spinu na iné častice, ktoré sa líšia polovicou spinu a sú známe ako superpartneri. V teórii s neporušenou supersymetriou existuje pre každý typ bozónu korešpondujúci typ fermiónu s rovnakou hmotnosťou a vnútorným kvantovým číslom a naopak.

Svastika

Svastika - hákový kríž je prastarý symbol takmer na všetkých kontinentoch. V Indii sa považuje za symbol šťastia a spásy. Dnes je v západnej kultúre pravotočivá svastika známa prevažne ako symbol nacizmu.

Svetoobčan

Aj v upadajúcich Aténach, po porážke v Peloponézskej vojne, hlásal kynik Diogenes že je „svetoobčan“, pretože zviazanosť s pragmatickou morálkou obce pociťoval ako nedokonalú.

Svetovláda

Obranné pakty, integračné snahy, mocenské bloky. Volanie po globálnom riešení svetových problémov. Kto ich vyvolal a kto ich chce riešiť? Svetové bratstvo, spravodlivosť, záchrana planéty Zem. Toto všetko dnes nastoľujú mnohé svetové iniciatívy a organizácie. Zároveň sme však svedkami neustálych nepokojov, vojen a násilia i neustáleho prehlbovania priepastných rozdielov medzi mocou a chudobou ľudstva. Tí, ktorí vedú tento pohyb, nie sú celkom identifikovateľní. Avšak postupne sa vynárajú na povrch diania, ako keď sa postupne zaostruje objektív kamery. Moc politiky, financií a médií postupne zatláča dnešné ľudstvo do úzkej uličky. Popularizácia zla, sexu, peňazí, konzumu a bezbrehého liberalizmu pokračuje šialeným tempom. A všetci autori tohto projektu proti Bohu chcú „dobro a zlatý vek ľudstva“.

Syndróm hybris

Syndróm hybris - strata súdnosti sprevádzaná pocitom výnimočnosti, strata kontaktu s realitou, posadnutosť mocou.

Systém lži a bezprávia

Systém lži charakterizujú najmä súdne procesy v znamení pokusov o bezprávie. Čoraz častejšie sa stávame svedkami toho, ako štátny úradník, v tomto prípade zástupca štátu, chce poškodzovať človeka, na ktorého strane bolo jednoznačné deklarované právo. Systém lži a bezprávia reprezentuje ministerstvo "skrivodlivosti a šikany" (pôvodne ministerstvo spravodlivosti).

Tabu

Tabu - niečo neprípustné, zakázané, o čom sa nehovorí.

Takzvané ľudské práva

Takzvané ľudské práva môžu existovať iba ako idei, ktoré nikdy nemôžu byť realizované v praktickom živote. Čo znamenajú pre radového občana otrocky pracujúceho za pásom za minimálnu mzdu? Čím sú pre presstitúta, keď dostane právo písať vedľa hodnotných diel akékoľvek nezmysly. Demokratické práva nie sú pre chudobného človeka ničím iným len horkým kúskom irónie.

Tendenčný obraz o rasizme

V rámci tendenčného obrazu o rasizme je vžitá predstava, že biely človek ubližuje a pácha násilie na ľudoch inej farby pleti, prisťahovalcoch z tretieho sveta, dopúšta sa antisemitizmu alebo útočí na Cigánov.

Teológia

Teológia je náuka o Bohu. Predmetom teológie je boh a veda, ktorej predmetom je náboženstvo, sa nazýva religionistika. Podľa Augustína je teológia veda podávajúca to, čím sa spásonosná viera rodí, živí, obraňuje, posilňuje a zachováva. Podľa Tomáša Akvinského je teológia posvätná náuka, ktorá vychádza zo zásad zjavených Bohom; prísne sa odlišuje od filozofie, autorita je v teológii na prvom mieste.

Teória strún

Teória strún je jednou z možných teórií všetkého zjednocujúcou všeobecnú teóriu relativity a kvantovú mechaniku. Teória strún predpokladá, že základnými stavebnými kameňmi hmoty nie sú bezrozmerné častice, ale jednorozmerné uzavreté alebo otvorené struny, ktorých rôzne vibrácie zodpovedajú rôznym druhom častíc. Interakcie v rámci strunovej teórie sa redukujú na spájanie a rozpájanie strún. Ďalším objektom vyskytujúcim sa v teórii strún sú D-brány. Strunové teórie vyžadujú dodatočné priestorové dimenzie. Ich existencia je postulovaná, pričom nepozorovanie týchto dimenzií je zabezpečené mechanizmom kompaktifikácie do malých veľkosti.

Teória všetkého

Teória všetkého (jednotná teória poľa) je hypotetická teória, ktorá by zjednotila fyzikálny pohľad na makro a mikrosvet. Vychádza z predpokladu, že vesmír je možné pochopiť na základe jednotného fyzikálneho prístupu.

Think tank

Think tank - termín, označujúci organizáciu, jej časť alebo skupinu pseudoexpertov, zaoberajúcu sa vysoko synergistickým výskumom a poradenstvom v oblasti vedy, technológie, priemyslu, alebo podnikania. Think tank obvykle pôsobí na základe objednávok alebo požiadaviek oligarchov alebo falošných mimovládok zastupujúcich záujmy cudzích mocností.

Totalitarizmus

Totalitarizmus uplatňuje zásady totality v politike. Totalita je režim štátu založený na totálnom presadzovaní štátnej ideológie či moci vo všetkých oblastiach, často aj násilnými a bezprávnymi metódami.

Transkripcia

Transkripcia je proces, pri ktorom sa genetická informácia obsiahnutá v DNA prepisuje do poradia nukleotidov v RNA. Prebieha podľa rovnakých princípov ako replikácia, teda párovaním komplementárnych báz. Vždy sa prepisuje iba jedno vlákno DNA. Transkripcia je prvým krokom proteosyntézy.

Transsexualita

Transsexualita je porucha pohlavnej identity, ľudia sa cítia inak, než akého sú pohlavia.

Tretí sektor ako piata kolóna

Funkciu piatej kolóny v SR plní sektor nikým nevolených súkromníkov (nevládne organizácie NGO) ako ideálny prostriedok pre "plazivé" a dlhodobé ovplyvňovanie verejnej mienky, mediálneho priestoru a politickej scény. Nikým nezvolení sami seba pasujú do úlohy morálnych a odborných autorít, ktoré sa vyjadrujú čo je správne pre demokratickú a občiansku spoločnosť. Svojou nedemokratičnosťou sa podobajú komunistickým spolkom. Predstavitelia NGO sú väčšinou obskúrne figúrky, hnané kariérizmom a túžbou po moci. Táto skupina "nímandov" zneužíva slová ako magické zaklínadlá - inštitút, agentúra, akadémia, centrum, rada, výskumný.

Tretia ríša

Tretia ríša (Drittes Reich) je dnes označenie celého obdobia nacistického Nemecka, ale v samotnom nacistickom Nemecku sa názov používal viac-menej len do konca 30. rokov.

Trianonská trauma

Dohoda v Trianone stanovila hranice Maďarska a Česko-Slovenska po prvej svetovej vojne. Mocnosťami vymedzenú hranicu Maďari z ich pohľadu nepovažovali za spravodlivú. Bol to historický akt, s ktorým sa dodnes nevyrovnali. Po Viedenskej arbitráži 1938 dokonca južné slovenské územia s pomocou hitlerovcov nezákonne okupovali.

Trinásť aktov agresie

USA sa dopustili trinástich aktov agresie a z nich šesť bolo priamou vojenskou intervenciou. Vodca Tretej ríše Adolf Hitler do roku 1941 uskutočnil štyri. Spojené štáty v rámci geopolitických plánov neoconov uskutočnili trikrát viac aktov agresie a šesťkrát viac vojenských zásahov ako Hitler v predvojnovom období. Proti americkému hegemónovi však neexistuje vojenská koalícia.

Udavač

Udavač je ten kto niekoho udáva, vačšinou so zištným zámerom. Synonymá: donášač, špiceľ, bonzák. V totalitárnych systémoch majú udavači svoju neoceniteľnú hodnotu a za svoje odporné konanie sa stávajú beztrestnými.

Udavačstvo ako fenomén

Udavačstvo sa stalo po vzore totalitných režimov moderným fenoménom a nástrojom likvidácie nepohodlných osôb v podmienkach neoliberálnej demokratúry. Chorobne po moci bažiaci politici verejne vyzývajú občanov k vzájomnému udavačstvu. Ľudsky zvrátené osoby chodia po školách, aby šírili dôležitosť udavačstva ako novej a najvyššej morálnej hodnoty. Tradičná morálka je v ich očiach prežitok a mala by byť trestná.

Ukrajinská povstalecká armáda (UPA)

Ukrajinská povstalecká armáda - známa tiež pod zaužívaným názvom Banderovci, podľa vodcu Stepana Andrijovyča Banderu bola ozbrojená zložka Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN). Spočiatku bojovali proti Červenej armáde, ale keď sa ich na sklonku roka 1941 Nemci pokúsili rozpustiť, prešli na partizánsky spôsob boja.

Ultravítači

Ultravítači - fanatickí stúpenci multi-kulti utópie, úplne odtrhnutej od reality.

Unipolárny svet

Predstave unipolárneho sveta zodpovedá koncepcia Nového svetového poriadku. Hoci je to neodškriepiteľný fakt, o ktorom hovoria americkí politici od prezidentov cez viceprezidentov až po senátorov, treba o tom radšej čušať, inak vám hrozí diskreditácia v podobe výčitiek "užitočných idiotov" zo sféry príletu mimozemšťanov a kruhov v obilí.

Urbanizmus

Urbanizmus - zaoberá sa problematikou rozvoja osídlenia na všetkých úrovniach od zonálnej, cez sídelnú, regionálnu až po kontinentálnu.

Uroborus (Ouroboros)

Uroborus je staroveký symbol znázorňujúci hada alebo draka, ktorý je vlastný chvost. Pochádza z antickej egyptskej ikonografie, uroborus vstúpil do západnej tradície prostredníctvom gréckej magickej tradície a bol prijatý ako symbol v gnosticizme, hermetizme a v alchýmii.

Úroková úžera

Úroková úžera (úžernícke úroky) - požičanie peňazí (tovaru alebo iných vecí) za prehnane vysoký úrok.

Úspech v politike

Základným predpokladom úspechu v politike je utajenie svojich zámerov, slová by sa nemali zhodovat s činmi diplomata.

Útok na slovenskú identitu

Útok na slovenskú identitu sa vedie z dvoch hlavných strán – zo strany českého nacionalizmu a zo strany ľavičiarskych “multikultúrnych“ intelektuálov. Z vyznávačov leninského internacionalizmu sa po zrútení železnej opony stali nadšení globalisti a svetoobčania.

ÚV KSS

ÚV KSS - ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska.

Územná spolupráca

Územná spolupráca - spolupôsobenie sociálno-ekonomických partnerov pri zvyšovaní úrovne hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v nadväznosti na územie regiónu.

Úžera

Úžera - požičiavanie peňazí na vysoké úroky, požadovanie vysokých úrokov od dlžníka za požičané peniaze.

Užitoční idioti

Užitoční idioti na priamy pokyn a podľa inštrukcií alebo z vlastnej vôle v rámci svojho svojrázneho vnímania sveta, nepripúšťajú žiadne spochybnenie dogiem tzv. slobodného sveta predstavovaného jeho U. S. Excelenciou.

Vagabund

Vagabund - tulák; v prenesenom zmysle darebák.

Vagabundáž

Vagabundáž - tuláctvo, potulka.

Vágnosť

Vágnosť - nejasnosť, neurčitosť.

Vágny

Vágny - neurčitý, neistý; nejasný, nepresný.

Vajda

Vajda - náčelník cigánskeho kmeňa.

Vajdelot

Vajdelot - kňaz pohanských Prusov.

Večné posty presstitútov

Presstitúti bývajú na svojich postoch veční, pretože každé nové vedenie má rado poslušných, úslužných a bezzásadových, veď sú použiteľní na všetko. Problém nastáva, ak novodobí cenzori a mediálne politbyro potrebujú na dané miesta vlastných overených presstitútov zo svojho predchádzajúceho prostredia alebo vyvolené osoby na základe kamarátskych vzťahov a pod tlakom svojich nadriadených.

Veda

Vedou sa rozumie vo všeobecnosti získavanie poznatkov vedeckou metódou a tiež aj súbor poznatkov získaných takýmto výskumom.

Vekové obmedzenie presstitútov

Obec presstitútov nemá vekové obmedzenie - od čerstvých absolventov škôl po dôchodcovský vek. Niekto je presstitútom od školských lavíc bez ohľadu na vplyv prostredia a iný zasa, prevalcovaný prostredím bezvýhradnej poslušnosti, úspechu, kariéry a nadštandardných výhod, nájde v pozícii mediálnej prostitútky zmysel svojej existencie.

Veľká Cheopsova pyramída

Veľká Cheopsova pyramída je jedna z pyramíd, najväčšia z egyptských pyramíd a jediný dodnes existujúci div sveta zo siedmich divov sveta. Leží na pyramídovom poli pri egyptskej Gíze takmer v jednej línii s Menkaureho pyramídou a Rachefovou pyramídou.

Verbálna komunikácia

Verbálna komunikácia - ide o prenos informácii pomocou reči, slov.

Verejné obnažovanie

Pre neoliberálov je verejné obnažovanie prejavom slobody a nadpriemernej inteligencie.

Vierovo-kmeňová súdržnosť sionistov

V II. Slovenskej republike sú viacerí judaisti na úrovni vierového kmeňa prvotnopospolnej spoločnosti s implantovným syndrómom strachu a neurózy - predtraumatické stresové ochorenie judaizmu (Pre-TSD) a trpiaci syndrómom hybris - stratou súdnosti a pocitom výnimočnosti. Ich skupinová Stupidita je dôsledkom nákazy sociálnej fosílie - malomocenstva rasistického fosílneho Talmudu. Nie sú schopní objektívnej prezentácie javov na Slovensku a vo svete. Ich cieľom slúžia aj slovensko-judaistické internetové noviny Delet.sk, ako aj iné amorálne tupoidné médiá tzv. hlavného bučiaceho prúdu - mainstreamu - elektronické a printové.

Virtuálny koncentračný tábor

Úlohu virtuálneho koncentračného tábora plnia sociálne siete s tvrdou cenzúrou. Cieľom týchto táborov je vytvoriť masu, ktorá nebude mať ani potuchy o tom, že je za ostnatým drôtom virtuálneho koncentráku, v ktorom sa bude s mohutnou silou presadzovať iba to, čo je v záujme globalistickej elity.

Vlastenectvo

Vlastenectvo je láska k vlasti.

Vlastizradný potkan

Vlastizradný potkan je označenie pre prezidenta, ktorý svojou protištátnou činnosťou hrubo poškodzuje záujmy Slovenskej republiky a hrubým spôsobom ignoruje vôľu občanov SR, zaťahuje SR do možného vojenského konfliktu mocností. Podporuje činnosť mimovládnych organizácií, ktoré pracujú pre záujmy USA, NATO a ovplyvňujú verejnú mienku nielen v prospech USA a NATO, ale neváhajú tiež hanobiť slovenský národ, jeho kultúru a tradície.

Vnucovanie liberálnej demokracie

Globalizácia a vnucovanie amerického modelu liberálnej demokracie vytvárajú celosvetovú totalitu, keďže na rozdiel od železnej opony medzi dvoma systémami, už niet kam utekať, pretože univerzálny model výroby súhlasu je všadeprítomný.

VNZR

VNZR - veľká novembrová zamatová revolúcia (pád komunistického režimu v Československu).

Vojenský rabín

Vojenský rabín - rabín, ktorého úlohou je ideologicky podporovať rasistické sionistické ťaženie izraelskej armády. Na tričku vojakov izraelskej armády je obraz tehotnej palestínskej ženy a pod obrázkom nápis "One shot two killed" (Jedna strela, dvaja zabití), čo nepotrebuje komentár.

Vojnoví štváči

Niektorí politici v parlamente sa utrhli z reťaze a verejne vyzývajú k zbrojeniu rečami typu "vojna je niekedy potrebná sväté vojny sa nedajú viesť", či analógie na Putina s Hitlerom, ktorých implikácia je, že treba včas viesť vojnu, kým nebude neskoro, sú už na hrane a nie je to nevinné. Propagovať vojnu je zakázané a niektorí vojnoví štváči na Slovensku už strácajú kontrolu nad svojou zvrátenosťou.

Vortex

Vortex - plochý atmosferický alebo hydrosferický vír.

VOSR

VOSR - veľká októbrová socialistická revolúcia (komunistický prevrat v Rusku).

Vox populi, vox Dei

Vox populi, vox Dei - hlas ľudu, hlas boží.

Vplyv presstitútov

Vplyv presstitútov priamo úmerne súvisí s pasivitou a ľahostajnosťou verejnosti, nedostatkom času, úsilia alebo odvahy vznášať protiargumenty na priehľadné lži a do očí bijúce zavádzanie.

Vraždiaci satanisti

Počet stúpencov démona rastie, a to konkrétne v Latinskej Amerike. Neváhajú vraždiť najmä kresťanov a hlavne kňazov. Každý rok v tom istom čase - na Veľký piatok, ktorý satanisti označujú ako Luciferov sviatok, uskutočňovali hrozné činy, hanobiac kostoly a cintoríny, ktoré využívali na svoje vlastné rituály.

Vudu (Voodoo)

Vudu je nejednoznačné označenie pre skupinu náboženských kultov, ktoré vychádzajú zo spoločných koreňov v západnej Afrike. Tam sa dodnes praktizuje prastaré náboženstvo "vodun", spočívajúce v uctievaní predkov a nebeských božstiev. Termínom "vudu" sa označuje náboženský kult rozšírený na Haiti a v Dominikánskej republike.

Vulgárnosť

Vulgárnosť - neslušnosť, hrubosť, nízkosť. Synonymá: obscénnosť, oplzlosť, chlipnosť, nemravnosť, ordinárnosť.

Výrobok

Výrobok - je každá vec, ktorá je vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na trh.

Výskum

Výskum je systematická tvorivá vedecká činnosť, ktorej cieľom je poznať príčiny a podmienky existencie konkrétnych prírodných a spoločenských javov. Výskum sa usiluje o poznanie skutočností doposiaľ nepoznaných na podklade analýzy skutočností už známych.

Waffen SS

Waffen-SS - bolo ozbrojené krídlo nacistickej strany. Jeho útvary zahŕňali mužov z nacistického Nemecka, spolu s dobrovoľníkmi a odbojníkmi z okupovaných území. Waffen-SS rástol z troch plukov na viac ako 38 divízií počas druhej svetovej vojny.

Wahhábizmus

Wahhábizmus - je konzervatívna islamská teológia je oficiálnou ideológiou kráľovstva Saudskej Arábie, založeného v roku 1932. Wahhábizmus dominuje každému aspektu saudskej spoločnosti. Tradičné tresty ako napríklad mrzačenie zlodejov a kameňovanie sú súčasťou tresnej praxe.

Xenofília

Xenofil je človek, ktorý trpí nezriadenou náklonnosťou voči všetkému cudziemu. Samotná láska k všetkému cudziemu by nebola až taká nebezpečná, lenže xenofil je väčšinou aj oikofób.

Zamestnanci Denníka N

Zamestnanci Denníka N - satanisti plní zla a nenávisti.

Zásobáreň presstitútov

Nekonečnú zásobáreň presstitútov tvoria hypotekárni a lízingoví žurnalisti, schopní pre splátky za byt, dom, auto či dovolenku vykonať službu na požiadanie, a to bez akýchkoľvek vnútorných hraníc. Argumentujú nutnosťou zabezpečiť svoju rodinu alebo iba svoj životný štandard.

Zastupiteľská demokracia

Zastupiteľská demokracia predstavuje účasť občanov na štátnej moci prostredníctvom zvolených zástupcov.

Zbohatlíci z davu

Dav je slepý, zbohatlíci, ktorí povstali z davu, derúci sa k moci, sú vo vzťahu k politike rovnako slepí ako samotný dav. Človek z davu, keby bol aj génius, nepochopí z politiky nič.

Zenbudhizmus

Zenbudhizmus - je snahou o dosiahnutie osvietenstva skrz meditácie s morálnou disciplínou a hlása, že každý človek má Budhu v sebe, ide iba o to prebudiť ho správnym životom.

Židovský podiel na obchode s bielym mäsom

Židia dodnes zastávajú rozhodujúcu pozíciu v svetovom obchode s nútenou prostitúciou, ktorej obeťami sa stávajú hlavne slovanské ženy – rusky, ukrajinky – a ktoré smerujú okrem iného do bordelov v Izraeli.

Židovský rasizmus

Židovský rasizmus – viera, teória, alebo doktrína, že židia sú nadradení všetkým rasám a mali by si udržiavať kontrolu vo všetkých vzťahoch.

Zločiny z nenávisti

Zločiny z nenávisti sú beštiálne zločiny páchané na občanoch väčšinovej spoločnosti, o ktorých mainstream mlčí. Takéto konanie má priniesť neoliberálnym tyranom boľševickú extázu.

Známy argument feministiek

Známy argument a falošná dilema našich feministiek: "Potraty nemožno zakázať, dôležité je ale to, či sa budú vykonávať v nemocniciach alebo v pivniciach neoliberálov."

Zombie

Pojem zombi sa odvodzuje od kultu voodoo, v ktorom označuje úplne zotročenú osobu najčastejšie pod vplyvom omamných látok, slepo či nevedome vykonávajúcu príkazy iného človeka, ktorý ju ovláda. Takto bol zombi chápaný v kultúre od druhej polovice 20. rokov 20. storočia až do konca 60. rokov, kedy bol nakrútený film Gerogea Romera Noc živých mŕtvol (1968), v ktorom bol zombi ukázaný ako nemŕtvy: mŕtvola, ktorá vystupuje z hrobu a snaží sa uspokojiť svoju túžbu po krvi jedením čerstvého ľudského mäsa alebo mozgu.

Žonglér

Žonglér - artista prevádzajúci obratné cviky rukami a nohami; v prenesenom zmysle človek meniaci stanoviská a názory.

Obľúbené články

Odporúčame knihy

Presstitúti versus konšpirátori
Dudáš Slovník
Utópia
Mocenské systémy
Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku
Držte hubu a krok
Je štátny prevrat na víkend domov neprídem
Láska k moci a moc lásky
Mediálne krysy požierajú čistú myseľ a zdravý rozum
Metastázy globálneho kapitalizmu
Exorcisti a psychiatri
Po kapitalizme - ekonomická demokracia
Antiglobalista
Posledný exorcista - satan vo Vatikáne
Nezvládneme to
Biblia
Diabol kúzla zbavený
Súdnosť
Znamenie exorcistu - farár, Ty nič nevieš!
Necenzurované - eseje a úvahy
Lexikón menej známych a mätúcich sekulárnych a náboženských pojmov
Európa v islamskej rakve
Testament exorcistu
Žoldnieri a žongléri v medzinárodnej politickej aréne
Kto je skutočný diabol
George Orwell 1984
Európske diktatúry medzi dvoma vojnami
Sto najlepších statusov Ľuboša Blahu
Kolaps a jeho dôsledky
V boji proti diablovi - skúsenosti exorcistu
Exorcista vypřáví
Kauza Ježiš
Kauza stvoriteľ
Kauza Kristus
Kauza viera
Lekcie k listu Pavla rimanom
Otec Pio
Vítezit boží mocí
Zlí duchové a exorcismy
Poraziť diabla skrze Ježiša
Silnejší než zlo
Sunagóga satanova
Spomienky exorcistu
Eseje o kríze
Posledný exorcista
Prekrásny nový svet
Adaptačné procesy
Dialektika globalizácie
Eseje o globalizácii
Európska únia na križovatke
Európsky sociálny model
Globalizácia svetovej ekonomiky
Globálne zdroje
Hľadanie novej reality
Impérium kapitálu
Malé a stredné podniky
Matrix kapitalizmu
Medzivojnové európske diktatúry
Najhlúpejšia generácia
Necenzurované
Nereálne očakávania
Nové rozhrania spoločnosti a ekonómie
Pradoxy pokroku
Jeden svet - Etika Globalizácie
Stručné dejiny sveta
Pradoxy prosperity
Práva národa
Revoltujúci Sizyfos
Slovenská republika
Sociálna spravodlivosť a identita
Spoločnosť 5.0
Moje probuzení
Štvrtá priemyselná revolúcia
Súčasné trendy ekonomickej globalizácie
Wall street
Zamatovo nežná tyrania
Hnutí Occupy
Jakými tvory jsme?
Kapitalizmus - veľmi stručný úvod
Pravda o odvolanom arcibiskupovi
Západní terorismus

Tričká

Leták

Hrozba extrémnych ideológií

Neoliberálny extrémizmus 45%
45% Complete (success)
Islamofašizmus 75%
75% Complete
Ultra-ľavicový extrémizmus 60%
60% Complete (warning)
Genderový rasizmus 85%
85% Complete (warning)
Ekoterorizmus 20%
20% Complete (danger)

Na zamyslenie

  • Pre liberálov je Kočner epicentrom sveta
  • Liberalizmus a záchrana prírody nejde dokopy.
  • Liberáli predali Slovensko za misku šošovice
  • Totalitný sen
  • Narastajúca panika v radoch liberálnych extrémistov a obavy z nepredvídateľných výsledkov budúcoročných volieb na Slovensku spôsobili, že neoliberálni exponenti infiltrovaní v orgánoch prokuratúry, v NAKA a na súdoch zahodili aj posledné zvyšky nestrannosti a objektívneho rozhodovania.
  • Matovičovci likvidujú tisíce obchodov v prospech zahraničných reťazcov.
  • Alkoholik a pavián Stanke hovorí, že registrované partnerstvá neohrozujú tradičnú rodinu
  • Sionistický psychopatizmus
  • Benčík - senilný udavač fašistického typu.
  • Vnucovanie totality
  • Muž, ktorý bol včera žena, porodil syna. Ale, na rodnom liste tohto nešťastného dieťaťa chce byť uvedený ako otec. Žena, ktorá sa stala chlapom, porodila dieťa a chce v dokladoch, aby bola uvedená ako otec. Onô “Freddy McConnell“ zažaloval britskú vládu. Sudca rozhodol, že matka už neznamená žena.
  • Každým ďalším dňom sa budeme presvedčovať, že Európska únia je diktatúra v najrafinovanejšej podobe
  • Kultúrna vojna sionofašizmu
  • Protigorilie protesty tentoraz nikto nebude rozháňať vodným delom, ako kedysi Lipšic. Pretože teraz nie sú namierené proti pravici, ktorá Gorilu spáchala a Lipšic nemusí Gorilu kryť.
  • Presstitúti slúžia svojim pánom, ktorí financujú celé toto trápne liberálne divadlo
  • Štát musí bojovať proti hoaxom liberálov
  • Právnou rečou: ak Trump nechal zavraždiť generála a novinár Schutz to schvaľuje, tak vlastne Schutz je vrah generála. Je to tá istá logika. Vrahom je aj ten, kto schvaľuje vraždu. Hanobičom je aj ten, kto schvaľuje hanobenie. Logika všetkých urválkov sveta. Absurdné!
  • Liberalizmus je nové náboženstvo a liberálkovia by najradšej upálili každého, kto v toto náboženstvo neverí.
  • Napadnutie Juhoslávie bez mandátu OSN v roku 1999 zo strany NATO definitívne strhlo masku “obranného“ vojenského paktu
  • Neoliberálni duševní maloroľníci
  • Pčolinský kedysi robil Lipšicovi pravú ruku a poslal vodné delá na protestujúcich proti Gorile. Chaloš je brácho poslanca a manžel poslankyne. Rodinkárstvo ako delo. Budú ešte tajné služby slúžiť Slovensku alebo istej rodinnej mafii?
  • Prečo chcú všetky vlády dospieť ku kontrolovanej spoločnosti?
  • Dobrák Sulík, by zrušil vlaky zadarmo, obedy zadarmo a kvôli svojmu teplému rožku by nahnal predavačky do obchodov aj počas sviatkov
  • Neoliberáli zradcovsky pošliapavajú národno-štátne záujmy.
  • Žaba sa stále cíti príjemne, až do chvíle, kým sa uvarí. Ale to už je neskoro na precitnutie a útek. Presne toto sa deje práve v týchto dňoch v našej vlasti.
  • Čo je však trestné na otvorenej výmene názorov a ozrejmovaní faktov a udalostí?
  • Je choré, že Kiska, čo sa mojkal s Porošenkom, ktorý glorifikoval banderovcov, sa tu tvári ako bojovník proti fašizmu.
  • Obrovská liberálna chobotnica, ktorá má chápadlá všade.
  • Liberáli povraždili za jeden deň viac ľavičiarov, než popravil Robespierre za dva roky svojich politických oponentov
  • Budúca prezidentka žije mimo reality, na agresívnom liberálnom smetisku
  • Pedofília je, vždy bola, aj vždy bude zvrátenosť, nemôžme ju zľahčovať a pedofilov ospravedlňovať
  • Pomätenec Smatana
  • Jediný koncept progresívneho liberála Hlinu je nadávať druhým do fašistov.
  • Štátodeštrukčná dzurindiáda
  • Práve kvôli liberálnej mafii ľudia strácajú dôveru v sudcov, políciu, médiá či politikov.
  • Búchanie na bránu neoliberálneho nešťastia.
  • Sú spôsoby ako aj potratový turizmus zastaviť
  • Havel asistoval pri rozpredaji národného majetku do zahraničia
  • Trubanove stádo tupých komparzistov.
  • Mimovládka IVO, na čele s Bútorom a Mesežnikovom ako najväčší aktuálny problém rieši ”migračnú politiku v čase globalizácie”.
  • Našou odmenou bude to, čo neoliberáli nikdy nezískajú - sebaúcta
  • Smatana vidí za katalánskym referendom Putina
  • Komunizmus je vízia spoločnosti, v ktorej nebude útlaku, nerovnosti, vykorisťovania a nedostatku.
  • Slovo gój znamená nežid (doslova dobytok).
  • Liberálny teror sa vyostruje.
  • Neoliberálni fašisti nesmú prejsť!
  • Benčík je známy bloger, ktorý často lustruje ľudí s nepohodlnými názormi a následne ich nahlasuje ich zamestnávateľom. Dôchodcovi z Ružomberka Benčíkovi preto na internete prischla prezývka “udavač“.
  • Konečným cieľom eurofanatikov je zrušiť národné štáty.
  • Arcipokrytec Havel, ku ktorému sa neoliberáli hlásia
  • Ideologický apartheid
  • Ľudia s neutrois rodom môžu mať akúkoľvek sexualitu
  • Ppár milionárov tu nechutne bohatne, kým milióny ľudí žijú z ruky do úst.
  • “Moshe Menuhin“ vnuk “Shneura Zalmana z Liadi“, ktorý bol zakladateľ “chabadského hassidizmu“.
  • Bez Európskej únie by sme nemali cesty, bez Európskej únie by sme nemali električky, bez Európskej únie by sme ani elektrinu nemali, možno by sme boli ešte niekde na stromoch.
  • Len kritické myslenie vyformuje inteligentného, informovaného občana
  • Kriminalizovanie názorov je znakom neslobody, tyranie a totalitnej cenzúry.
  • Nebezpečný je pokrytecký liberalizmus, ktorý ľudí udupáva a potom sa čuduje, že v nich rastie odpor.
  • Nový politik chce prevziať moc. Nič iné
  • Od temných koreňov totality k dnešnému liberalizmu.
  • Musíme ukončiť hegemóniu USA
  • Filantrop, ktorého meno “nesmieme“ vysloviť má plán pre Európu i Afriku
  • Liberálna ochlokracia.
  • Každý človek má právo dostať šancu prežiť svoj život!
  • Nenechaj sa terorizovať Machmi a im podobnými, len preto, že systém je teraz inak naklonený.
  • Z toho, že človek nesúhlasí s americkým terorizmom voči generálovi Iránu, nevyplýva, že ide konvertovať na islam.
  • Keď miluješ Ameriku a liberalizmus, budú ťa vynášať do nebies. Ak ich kritizuješ, si nepriateľ národa. Z toho dvojakého metra sa až krúti hlava.
  • Nie je problém nachovať chudobných, je problém nachovať bohatých.
  • Každá totalita potrebuje svoje Hanzelové
  • Tancovali ste na hroboch dvoch mladých ľudí a nahuckali Bratislavčanov do ulíc, aby ste prevzali moc - ako také hyeny.
  • Zo SME textov obhajujúcich pedofilov súdnemu človeku zostáva rozum stáť
  • Liberálne dobro je šíriť demokraciu na krídlach bombardérov
  • Lekcie z liberalizmu - cenzúra, teror, klamstvá, pokrytectvo, svojvôla a prepisovanie dejín.
  • Vnucovanie násilia
  • Kiska, Matovič a Sulík sú plní zvrátených úmyslov, ktoré sú extrémne protislovenské a protidemokratické
  • Liberáli sa doma vysmievajú kresťanstvu, ale v Tibete obhajujú ten najextrémnejší konzervativizmus, aký si viete predstaviť.
  • Skutočná revolúcia má pomôcť ľuďom, nie úžerníkom, nie kapitalistom
  • Renomovaní presstitúti
  • Tí, čo majú kontrolovať politikov, sú ešte horší ako skorumpovaní ministri a poslanci
  • Musíme sa vyhraniť proti liberálnemu extrémizmu
  • Ten kto dodržuje dopravné predpisy ten je slobodný človek. Dopravné predpisy v Cirkvi je Desatoro. Kto dodržuje Desatoro je rozumný a slobodný.
  • Konšpiráciou pre Nicholsonovú je každá informácia nepríjemná pre liberálnu ideológiu
  • To je tak, keď sa hráš na ľudomila, ale nakoniec sa vždy ukáže, že si len milionár a podvodník bez štipky sociálneho cítenia. Sociálny netvor Igi.
  • Totalitná demokracia
  • Najväčší vplyv majä tieňové štruktúry, tí ktorí sú v pozadí.
  • Úžera je akt nespravodlivosti
  • Liberáli sú predsa o niečom presvedčení. A keď je liberál presvedčený, že parlament nemá rokovať, tak tomu aj násilím zabráni.
  • Liberálne dobro je nenávidieť Slovákov
  • Je jedno kto pri Čaputovej bude, hlavne nech sú úprimní a otvorení a nech majú primeranú teplotu
  • Obete liberálneho teroru.
  • Pravicové dutohlávky nechápu, že pod “boľševizmom“ sa obrazne chápe aj dogmatické a totalitné myslenie
  • Potratárske opice typu Pietruchová
  • Vždy najviac jančia liberáli a mafiáni, pretože tí radi svoje prachy zneužívajú na kupovanie si vplyvu a voličov.
  • Matovič chce do politiky zaviesť skúšky na detektore lži. Kiska nesúhlasí, podľa Trubana ide o populizmus.
  • Benčík - úbohá ľudská udavačská troska
  • Denník Náckov
  • Na oltár zisku sa klame, kradne, podvádza a keď treba obetovať nejaký národ, dôjde aj na to.
  • Zabudnite na 25 tisíc bytov - bol to čistý volebný podvod!
  • V televízii vedia, že hlúpym masám pravdu netreba hovoriť
  • Treba brániť akúkoľvek menšinu a väčšina je tá zlá
  • Už mám dosť veľa rokov, aby som hovoril, čo si myslím.
  • PS - Pedofilní Sionisti
  • To čo páchajú Američania je neuveriteľne kruté. Vyzvime ich k ľudskosti. Zastavte blokádu! Pomôžte kubánskemu, venezuelskému a nikaragujskému národu! Zastavte umieranie!
  • Liberalizmus majú predsa všetci radi, okrem extrémistov, čo chcú viesť vojny a obhajujú diktátorské režimy.
  • Je chybou Fica, že si nespokojní voliči nevybrali Sulíka či Matoviča, ale práve Kotlebu
  • Putin je všade! Aj v každom zvierati!
  • Bratislavská kaviareň je ako Sodoma, Progresívne Slovensko ako Gomora
  • Neoliberáli keď sa nevedia dostať k moci, vreštia a kričia ako na kare za mŕtveho
  • Matovič ako premiér ignoroval úplne logickú a urgentnú žiadosť Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na testovanie zamestnancov, ktorí sa starajú o tých - osobitne v čase koronavírusu - najzraniteľnejších. Výsledkom sú traja mŕtvi. Ako by povedal Matovič - mohli žiť. Igor Matovič by premiéra, ktorý takéto niečo spáchal, celkom isto nazval vrahom. Zhodou okolností - týmto premiérom je on sám.
  • Matovičova vláda nechce pomôcť zamestnancom. Ona z nich chce urobiť otrokov. Útočia na pracujúcich ľudí, útočia na odbory, útočia na naše práva.
  • Jedinou úlohou nacistov z Globsecu (militantnej mimovládky) je mobilizovať verejnú mienku proti Rusku
  • Namiesto toho, aby sme mali dobré vzťahy s východom aj západom, nová vláda z nás ide urobiť amerického ratlíčka, ktorý bude poslušne nenávidieť Rusko a Čínu. Je to nemorálne, neprezieravé a hlúpe.
  • Historický kreténizmus
  • Po štyroch rokoch “poctivej“ práce už Sulíka, Matoviča, Hlinu a Trubana predbehol aj Kotleba
  • V Hollywoode budú pískať a my budeme skákať. A odhadzovať naše zvyky a tradície. Našu hĺbku a korene.
  • Progresívni neofašisti.
  • Truban ako bývalý politik SaS-ky, Sulík ako bývalý poradca Mikloša, dokonalé, všetko Miklošove deti
  • Ak by demokracia využila represívne možnosti k odstráneniu radikalizmu a extrémizmu, sama by prestala existovať a zmenila sa na diktatúru. Stratila by charakter demokracie.
  • Slovensko potrebuje, aby ho v zahraničí začal konečne zastupovať niekto iný ako judášsky alibista neminister Lajčák.
  • Boľševický vrah z našej obce
  • Útok na kresťanskú spoločnosť pokračuje.
  • Je tu množstvo vírusov, ktoré sa šíria po celom svete a sú nebezpečnou nákazou ľudstva. Rozpad rodín, množstvo nevinných detí zavraždených v lone svojich matiek a upálených v spaľovniach biologického odpadu. A mohli by sme pokračovať vo vyratúvaní smrteľných vírusov dnešného sveta. Eutanázia, legalizovanie drog, vraždenie kresťanov.
  • Neoliberálna ceta do šimpanzieho kráľovstva, je to cesta prírody vedúca do zatratenia.
  • Hnutie Oľano nie je demokratická strana. Potvrdil to aj sám Igor Matovič.
  • Cieľom je dostať za mreže členov tzv. kriminálneho Syndikátu, resp. osoby v pozadí tzv. temného štátu, ktorí sa systematicky podieľali na obchode s ľuďmi v rámci pedofilnej siete globálnej elity
  • Oľga Pietruchová je taktiež zástankyňou potratov a podporuje aj LGBTI extrémistov
  • Chcete, aby vám vládli liberálni fašisti, ktorí nenávidia seniorov?
  • Švédsky profesor navrhuje kanibalizmus na pomoc v boji proti klimatickým zmenám.
  • Liberálni fanatici sa čoraz viac stávajú agresívnymi a nebezpečnými pre svoje okolie.
  • Hitler nechal zavraždiť asi 24 tisíc kresťanov pre ich odmietanie vojenskej služby
  • Napríklad redaktori Denníka N ostali mentálne 12-ročné deti dodnes
  • Slováci zobuďte sa! Libtardi útočia na slušných pracujúcich ľudí.
  • Nicholsonová - kráľovná konšpiračných teórií
  • Matovič, čo je kresťansko-konzervatívne na politikoch OĽaNO ako Remišová či Viskupič?
  • Neoliberálne prázdne nádoby, ktoré pre Slovensko nikdy nič neurobili
  • Pokrytecké tolerovanie zvrhlosti a násilia.
  • Americký tajtrlík Guaido vyzval k štátnemu prevratu, čo je zjavná vlastizrada
  • Nikým nevolení vyšetrovatelia robia politiku. Nikým nevolená SAV-ka sa mieša do politiky. Nikým nevolené mimovládky tu určujú, čo je správne. Nikým nevolení novinári z tlačovín Penty a Esetu tu šíria zlobu a ovplyvňujú orgány štátu.
  • Protislovenskí paraziti
  • Fotka s vojnovým štváčom Kristolom, diskvalifikuje z verejného života Beblavého aj Farskú
  • Prvou a najväčšou obeťou islamu sú sami moslimovia
  • Keď sa už stíhajú politici za názor, liberálny teror sa rozbehol naplno.
  • Čaputovej kult dosiahol rozmery Gottwalda, Stalina či Pol Pota, pritom ešte nič neurobila
  • Neoliberáli dnes vytvárajú dojem, že každý, kto nechce všemocný Brusel, musí byť radikál či extrémista
  • Treba sa opýtať Čaputovej, Fica, Lajčáka, Pellegriniho ale aj Danka s Bugárom, či je oficiálnou politikou SR podpora nacizmu a fašizmu, keď sa Slovensko zdržalo hlasovania v OSN pri rezolúcii odsudzujúcej oslavy nacizmu a prekrúcania histórie.
  • Mediálne bahno a hnus
  • Kiska chce prevziať moc ako nejaký juhoamerický diktátor z vojenskej junty
  • Odteraz už môže každá vláda robiť iba to, čo jej vo voľbách ublíži. Musí trestať ľudí - treba pomáhať Pente ako Radičovej vláda, znižovať dane najbohatším ako Sulík, privatizovať ako Dzurinda a ošklbávať dôchodcov ako Beblavý.
  • Milo je bezcharakterný zapredaný hnoj
  • Útlocitní liberáli, ktorí majú plné ústa slobody, demokracie, ľudských práv a tolerancie, sa s radosťou prizerajú masovému vraždeniu chudobných ľudí
  • Presstitútske protikresťanské monštrá
  • Intelektuálni trpaslíci
  • Neomarxistické lumpenšpičky
  • Problémom Slovenska nie je extrémizmus, ale zneužívanie moci extrémnymi liberálmi, ktorí sa infiltrovali do štátnych orgánov. Zakročme proti nim, kým tu nevytvoria liberálnu totalitu.
  • Perverzné lži mainstreamu
  • A čo tak prikázať američanom odsúdiť americké vojnové zločiny?
  • Soros tiež podporuje programy a organizácie, ktoré presadzujú čoraz prísnejšiu kontrolu zbraní; požaduje zrušenie trestu smrti, podporuje „manželstvá“ osôb rovnakého pohlavia a propagáciu homosexuality na školách.
  • Pri Kaníkovských reformách nevadilo, že sa inšpiroval fašistami z Čile?
  • Soltész svojím odpudivým výrokom zjavne generalizoval ľudí na základe ich farby pleti, hanobil ich a šíril voči ním nenávisť.
  • Mať reklamu na potrat a nemať informácie k rozhodnutiu?
  • Amerika je vojna. My chceme mier!
  • Názory presadzované politickými mimovládkami sú v podstatných témach menšinové
  • Kisku treba čím skôr zavrieť a bude po zle
  • V Denníku N sedia imbecilovia, ktorí od predsedu eurovýboru očakávajú rektálny alpinizmus k bruselským inštitúciám a zrádzanie záujmov vlastného národa
  • Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme chrániť Slovensko a pracujúcich ľudí. Potrebujeme funkčný, profesionálny a sociálny štát.
  • Bráňme Rusov pred nenávisťou, lebo nás tá neoliberálna nenávisť raz zožerie všetkých
  • Truban otvorene vyhlásiť, že chce odstaviť určitú vrstvu občanov na základe ich veku. Je to niečo, čo sme tu doteraz nepočuli ani od najradikálnejších a najuletenejších fanatikov.
  • Je mnoho spôsobov, ako pomôcť ľuďom bez otvorenia hraníc a privedenia každého sem na náš úkor (kým sa nestaneme menšinou vo vlastných krajinách).
  • Účelový výklad dejín
  • Nech len neoliberáli prskajú. Nech na nás posielajú políciu. Nech nás lynčujú. Pravdu nezabijú.
  • Rasista Matovič neváhal zneužiť prvé sväté prijímanie na volebnú agitáciu pre svojho dosadeného kandidáta v eurovoľbách
  • Matovič zapaľuje sviečočky pred úradom vlády za obete Penty a pritom mu Penta robila program v zdravotníctve.
  • Európska únia je dnes v štádiu, že nutne potrebuje reformu, ak má dostať novú dynamiku a ak nemá skončiť ako nekonečný seriál nič neriešiacich samitov
  • Pietruchovej kráľovstvo krivých zrkadiel sa nakoniec rozbije
  • SAV sa stala pobočkou podradnej bratislavskej kaviarne.
  • Vypnite kapitalizmus. Toto si Slovensko nezaslúži.
  • Pani Čaputová, vy nie ste obeť. Vy ste nástroj zla.
  • Matoviča a jeho vládu liberálne oligarchické plátky neuveriteľne šetria, keby bol v koži Fica či Pellegriniho nevydržal by ani polminúty, keby na neho médiá spustili to, čo na nich.
  • Nová generácia frázistov
  • Rovnováha, právo a suverenita, sú základné piliere mierovej politiky
  • Keď prídeš o robotu, štát ti nedá ani euro a ty nebudeš mať ako uživiť svoju rodinu, potom pochopíš, že za hejt proti Ficovi si nič nekúpiš.
  • Žiadny extrém nie je dobrý a najkrajnejším extrémom je súčasný opozičný liberálny fašizmus
  • Liberálny pán držiaci transparent s nápisom “tolerancia“ vrieskal “ČO JE TY BASTARD!“ stále dookola, ako by v ňom bol sám Satan z pekla
  • Demokracia v konzume.
  • Nebudeme pritakávať amerikanizácii, ktorá rozpúšťa našu krásnu kultúru a jedinečnosť
  • Potrat je ťažký zločin.
  • Mediálni pasáci
  • Len pravda nás oslobodí od všetkého zlého, aj od korupcie a zabíjania. Skúmajme teda, či máme lásku k pravde, ostatné cesty sú slepé uličky
  • Superšíritelia neoliberálnej nákazy.
  • Neviňte za rómsky problém tých, ktorým ničí život. Nikto viac nepomáha nárastu tzv. anticiganizmu, než slniečka z mimovládok, ktoré chcú trestať každého, kto vôbec upozorní na to, že tu je problém.
  • Sulík je jediný politik na Slovensku, ktorý s obvineným vrahom Kočnerom natočil koprodukčný film Raňajky u Mariána. Ale dnes sa hrá na najväčšieho bojovníka proti Kočnerovi a mafii.
  • Tak ako existuje životné minimum, malo by existovať aj životné maximum, za ktorým už peniaze neslúžia na osobnú spotrebu, ale na deštruktívne ovplyvňovanie politiky štátu.
  • Zala má potrebu robiť zo seba krčmového hejtera a používať pejoratívne výrazy
  • Dá sa proti boľševizmu bojovať boľševickými metódami?
  • Totalita pod rúškom demokracie
  • Zuzanke sa zjavne zapáčili spôsoby severokorejského lídra, je to taká naša Kim Ča-Put.
  • Situácia sa vyhrocuje, a kým na jednej strane pôsobia feministické, ateistické a LGBTI hnutia, na strane druhej sa stavajú na odpor kresťania spolu so zástancami klasických hodnôt.
  • Arcisionisti
  • Sa čuduejte, že tí ľudia vás nenávidia, vy liberálne stádo?
  • Demeš je logika dejín?
  • Neoliberálny potratár čelí trestu smrti za masové vraždenie novorodencov, Hanzelová by mala bojovať za jeho práva!
  • Sulík, ale nič nepredstiera - je to ťažký neoliberálny pravičiar, ktorý by najradšej zrušil všetky sociálne opatrenia, aby mohol znížiť dane veľkopodnikateľom.
  • Neverte predstaviteľom mimovládnych organizácii, ktorí hovoria, že chcú zlepšiť fungovanie a nezávislosť justície
  • Neoliberálni sodomiti nevidia problém v tom, že deti vychovávané homosexuálmi nikdy neuvidia svoju mamu
  • Opoziční liberálkovia chcú zo svojej duševnej obmedzenosti ťažiť
  • Američania si po roku 1991 zvykli žiť nad pomery a zvykli si, že pomocou USD môžu parazitovať na medzinárodnom obchode, vyciciavať celý svet a žiť na úkor druhých
  • Zvrátení neoliberáli učia detičky o medzirasovom sexe
  • Supertotalitarizmus sionofašizmu
  • Duševný mrzák Matovič, dokedy budeme musieť trpieť tohto sociopata?
  • Liberáli experimentujú s deťmi v homosexuálnych vzťahoch
  • Skorumpovaná politická kasta a politikom podriadení a politikmi nasadení sudcovia a prokurátori sa snažia premeniť našu vlasť na diktatúru a totalitu.
  • Neoliberáli tlieskajú keď antifa zapaľuje policajtov zaživa
  • Musíme odvrátiť bezpečnostné hrozby neregulovanej migrácie a terorizmu
  • Truban keď fetoval, stalo sa, že mal tzv. bad trip, čiže depresiu z užitia drogy
  • Nepriatelia Ruska, ktorí nedoceňujú ruské schopnosti robia osudovú chybu, spravili ju švédsky kráľ Karol XII., Napoleon, Hitler a spravili ju aj americké rusofóbne elity
  • Európska integrácia je kontroverzný proces, ktorý má svoje výhody aj nevýhody
  • Posledné desaťročia sa západnou spoločnosťou šíri neustále silnejúca filozofia kultúry smrti. Táto filozofia sa napĺňa presadzovaním a šírením potratov, eutanázie, prehnaných práv homosexuálnych párov (LGBTI), propagáciou násilia, materializmu, egoizmu, ateizmu, vtláčaním pocitu bezmocnosti a márnosti a končí dystopickým videním budúcnosti.
  • Keď sa vyplaví neoliberálne bahno z kanálov Facebooku, na Slovensku nastane raj.
  • Ku Kiskovi nastúpil udavač.
  • Označenie niekoho za “nacistu“ alebo “fašistu“ je veľmi tvrdé vyjadrenie, ktoré je podstatne agresívnejšie ako označenie aktivít niektorých členov rómskeho etnika za “vyciciavanie sociálneho systému“ a za “asociálov“.
  • Z Tódovej sa stáva kráľovná hoaxu
  • Liberálne dobro je tancovať na hroboch dvoch mladých ľudí
  • Hlúpi presstitúti a primitívni blbci pôsobiaci ako natofili
  • Fanatickí vítači pritvrdzujú
  • Slniečkár je len naivnučký chmulo, ale libtard je aktívny pretláčateľ retardovanej sorosovej agendy.
  • Sulík kričí: “Chyťte Sulíka!“ Matovič kričí: “Chyťte Matoviča!“
  • Kolaterálne obete neoliberálov
  • Ako správny liberál zdôrazňuj, že v roku 1945 vyhrala sloboda, demokracia, liberalizmus a Amerika
  • Matovič trpí paranojou, ako mnohí najkrvavejší diktátori v dejinách.
  • I keď kravu ovešiaš zlatom, stále zostane kravou, že pani Hanzelová
  • Neoliberáli sú sami obeťami, ich život k tomu donútil, vychovali ich tak
  • Čaputová, ktorá si nebola schopná ani len zákonne dokončiť koncipientskú prax, dnes ide mudrovať o Ústavnom súde?
  • Liberáli pravdu nikdy neporazia
  • Pre liberálov sú pracujúci ľudia len čvarga
  • Liberálna demokracia je zákerný systém, ktorý okráda a likviduje národy a štáty.
  • Sorosove deti
  • Matovič je tyran. Obyčajný šialený tyran.
  • Tódová je najtrápnejšia postavička slovenskej žurnalistiky. Jednostranná, neobjektívna, nevzdelaná. Ona je čisté N - nevie, nerozumie a nenávidí.
  • Liberálny nadčlovek a pavián Stanke v mene “slobody“ ohrozoval na živote malé deti
  • Korporácie všetkých krajín v boji za LGBTI agendu spojte sa.
  • Aktuality.Sk sa v kilometrovom článku venovali obhajobe oligarchov PS/Spolu a Kiskových žaluďov. To je čisté morálne dno – obhajovať oligarchov a pracháčov.
  • Paraziti mimovládok
  • Pomenovanie a náprava musí byť bez aplikácie kolektívnej viny voči jednotlivcom, pri zachovaní ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a slobôd.
  • Bloger Denníka N (Benčík), liberálny aktivista a udavač inak zmýšľajúcich ľudí bude na kandidátke strany Žaludi.
  • Paraziti súčasného systému
  • Ak povieme genderistický hnoj, je to urážka hnoja.
  • Historické bezvedomie
  • To čo pácha slniečkarsky prokurátor Honz, to je niečo také nehorázne. Je najvyšší čas prehodnotiť celé pôsobenie NAKA, špeciálnej prokuratúry a hlavne protiextrémistickej legislatívy.
  • Liberálne dobro je velebiť generačný rasizmu
  • Už len čakáme, kedy liberáli postavia svoje Jáchymovy. Urválkov už majú.
  • Kapitalizmus je nechutné náboženstvo
  • Ak povedia, že “Blaha klame“, väčšina Slovákov dobre vie, že to znamená, že hovorí pravdu, lebo Markíza klame prakticky dennodenne.
  • Ultraliberáli vytvoria nástojčivú emóciu, že je len jedno dobro, jedna pravda, jeden kráľ - ten, koho určí Eset
  • Liberálni neorasizmus
  • Ľudské práva a geopolitika stoja veľmi často v príkrom protiklade
  • Neoliberalizmus nám prináša doposiaľ nevídanú toleranciu voči kriminalite a kult násilia, podporovaný médiami
  • Pre liberálnych radikálov sú bežní ľudia len lovná zver, ktorú možu okradnúť alebo znásiniť
  • Radikalizuje sa aj vulgárna ultraliberálna dvojkoalícia PS/Spolu.
  • Liberálny pavúkosexuál
  • No čo, Rusi mali Ivana Hrozného, my zase máme Ivana Harakterného.
  • Kedy Čižnár začne stíhať Pavla Demeša?
  • Súkromné mimovládky
  • Superboháči vám síce budú tvrdiť, že pracujú pre ľudí, ale mali by ste si lepšie všímať, pre ktorých.
  • Ultraliberálni fašisti.
  • Neoliberálna gender párty plná dobra a porozumenia
  • Grétka zosobňuje túto ekostupiditu, ten ekofašizmus, ale ona je tá manipulovaná. Je to zneužívaná osoba.
  • Čaputová nemôže slúžiť len jednej skupine ľudí – genderistom, ktorých je menšina.
  • Snahou Havranoidov a ich súložníkov je podsúvanie pedofílie ako normálnej veci
  • LGBTI transčaputovci
  • Toto nie je modernizácia. Toto je amerikanizácia. Je to kultúrna samovražda. Musíme sa proti tomu postaviť.
  • Liberálne dobro je štvanie do agresívnej vojny
  • Sionistické a sionizované médiá
  • Takýto je svet Igora Matoviča. Ak pracuješ, si parazit, ak podnikáš, môžeš všetko.
  • Keď mohol Obama dostať Nobelovku za nič, môže aj Čaputová dostať cenu za presunutie smetiska pod okná niekoho iného
  • Pravdou ostáva, že vražda novinára najväčší politický osoh priniesli partii okolo Progresívneho Slovenska.
  • Matovič je len mentálne chorá politická prostitútka, ktorá vytĺka kapitál z čoho sa dá, aj za cenu rasizmu či fašizmu z jeho strany
  • Takzvaná krištáľová noc v Nacistickom Nemecku sa vyznačovala tým, že fanatickí Hitlerovi stúpenci páchali rôzne výtržnosti, vandalizmus a slovne aj fyzicky napádali svojich oponentov a židov. Niečo podobné aj, keď ztiaľ v menšom, predvádzajú liberáli v súčasnosti.
  • Matovič ľuďom hovorí, že je sociálnejší ako Smer. Mohol to ukázať. Namiesto toho chodí páliť sviečky a predvádza sa pred kamerami. Pre ľudí však nevie pohnúť prstom.
  • Pračaputovskí erdoganofili
  • Patologické luhanie sionistov
  • Dejiny a ľudská spoločnosť sa obrátili proti židovskej pýche a ich predstavám o vyvolenom národe, ale oni si do dnešného dňa nevedia uvedomiť, že privilégium židovského národa ako vyvoleného padlo a že ukrižovali vlastného Mesiáša
  • Hlboká iracionálnosť globálneho kapitalizmu
  • Liberálkovia by ešte mohli začať propagovať aj zbrane za to, že tomu tučniakovi zo Zomri nejaká americká zbrojovka pošle kupóny na žrádlo.
  • Zmysel existencie slovenskej pravice je kopať do Fica. Tento cieľ odrazu stratili a všimnite si, akí sú odrazu prázdni. Riešia len svoje fleky a vzájomne sa hejtujú, že kto je väčší zlodej. Inak nič.
  • Je amorálne snažiť sa cez médiá pretláčať ľuďom do hláv ten “jediný správny“ ideologický názor, médiá majú popisovať realitu, nie ju tvoriť.
  • Anti-gender bytosti.
  • Pre ženu je potrat často zúfalé “riešenie“ a nie slobodné rozhodnutie, pretože jej blízki odmietnú priamo alebo nepriamo pomôcť
  • Sfanatizovaní progreívni stúpenci vulgárnym spôsobom narúšajú mítingy legitímnej demokratickej strany po celom Slovensku.
  • Aké peniaze berie Smatana za svoje degenerované eskapády?
  • Zdanlivou výhodou paktovania so Satanom pre mocibažných je protipól jeho hodnotovej sústavy. Nielenže nežiada od svojich stúpencov morálnu čistotu v srdci a v mysli, ale naopa, legitimzuje ich márnivosť, závisť, egoizmus, zlomyseľnosť, podlosť, pudy a vášne ako nástroje vhodné na dosahovanie akýchkoľvek zámerov.
  • Milionári z firmy Eset financujú Denník N (to sú tí, čo od rána do večera kopú do Smeru).
  • Neoliberáli vôbec nemusia rozmýšľať, stačí iba nenávidieť Rusko
  • Liberálna tlač ide puknúť od zlosti
  • Po hlúpučkých článkoch v SME je už asi každému jasné, že mafián Kiska je chránenec Penty.
  • Kiska je zjavne zúfalý, preferencie padajú a už každý na Slovensku ho má za mafiána. Okrem Šeligu.
  • Pedofilné protištátne médiá na Slovensku
  • Autokratický monarchický sionista Masaryk
  • Čaputovej liberálny džihádizmus
  • Primitívni slniečkárski vojnoví štváči
  • Kultúra púštnych zbojníkov - Islam
  • Pedofilné gangy prisťahovalcov
  • Leško je starý komunista, ktorý dnes robí poradcu prezidentky Čaputovej. Mihočková, rovnako ako on, roky hejtuje Smer a nenávidí Fica.
  • Žaluďo-degeneráti
  • Valášek potvrdil, že je americký vojnový štváč ako Kiska
  • Hlina v priamom prenose celému národu ukázal svoje nízke IQ.
  • Zvieratá sa chovajú lepšie k svojmu potomstvu ako neoliberáli
  • Michal Šimečka tvrdí, že mestá, kde boli teroristické útoky, sú bezpečnejšie, ako tie slovenské
  • Multi-kulti zvrátenosti
  • Tak isto ako Zomri, aj EÚ je kultúrne čím ďalej tým viac dekadentná a odpudzuje normálne obyvateľstvo
  • Nemali by sme si pripustiť k telu fetákov ako je Fialová, hlupákov rovnakého typu, ktorí pôsobia v tejto hereckej branži, riešme v prvom rade krimitalitu a jej extrémne liberálne podoby
  • Ekonomická demokracia je trhová ekonomika s demokraciou na pracovisku a spoločenskou kontrolou investícií
  • Neoliberálni obhajcovia perverznosti a zvrátenosti.
  • Čo je tá logika dejín? Demeš je logika dejín? Keď určitými prostriedkami pripravuje a ohlupuje ľudí?
  • Davy neoliberálnych fašistov.
  • Načo sa baviť s človekom, ktorý si ani neprečíta svojho obľúbeného autora
  • Kosodrevina propaguje fašizmus, nakoľko sa nachádza 1488 metrov nad morom, mala by byť zakázaná
  • Lesba je nálepka, ktorú vynašiel muž, aby ju mohol prilepiť na každú ženu, ktorá sa opováži byť mu rovnou
  • Podľa slniečkárov si chudobní ľudia nenávisť zaslúžia
  • Smatana - najvtipnejšia postavička slovenskej rusofóbie
  • O zlaté teľa sa trasie Kiska aj Čaputová, rovnako ako sa trasie Sulík pre rožky
  • Zuckerberg pochválil Macronov cenzorský návrh regulovať Facebook
  • Musíme sa odvrátiť od modelu globalizácie.
  • Neoliberáli v svojej nafúkanosti sa pokúšajú obísť Stvoriteľa
  • Slovensko vidí rozpustilú liberálnu mládež s nulovou úctou k parlamentu. Vidí syna privatizéra, ktorý kedysi bral invalidom palice, ako dnes násilne bráni Smeru, aby pomohol seniorom.
  • Nie je antisemitizmus povedať, že Osvienčim oslobodila Červená armáda a že ruský národ si vytrpel vo vojne najviac. Ani to, že prvých v Osvienčime splynovali práve vojakov ZSSR.
  • Dôveryhodnosť liberálnych konšpiračných médií sa rovná nule
  • Amerika nie je všemocná. A teror nemôže trvať naveky.
  • Matovič nedokáže nič pozitívne dať, dokáže len nenávidieť a rozdeľovať
  • Keď sa zhúli Sulík, je to riadny hujík
  • Kiska zneužil Slovákov, zneužil vraždu, lebo je to slušné
  • Len jedna pravda, jedna ideológia, jeden svetonázor. Liberalizmus!
  • Neoliberálna zvrátená škodoradosť.
  • Do “krištáľovej noci“ sa zapájajú aj liberálne médiá, ktoré slovne lynčujú ľudí s nepohodlnými názormi. Nedávnou obeťou sa stal napríklad kňaz Marian Kuffa, ktorého prepojili so stranou Mariana Kotlebu a spustili jeho verejnú diskreditáciu.
  • Idiotskí presstitúti
  • Čo myslíte, komu bude Kiska slúžiť, ak by zostavil vládu?
  • V čom Nicholsonová iná ako fašisti, keď chce ničiť symboly našich osloboditeľov?
  • Humanitní vzdelanci prestali byť strážcovia duchovnosti a slúžia duchovnej organizácii politických nenávistí a tým zrieknutie sa ideálov všeľudskej kultúrnosti a civilizovanosti.
  • Liberálni humanisti chcú strieľať chudobných ľudí
  • Len tam je mier, kde je rovnováha a kde nie je Kiska
  • Totalita chrapúnstva
  • Čaputová nemôže ukazovať prstom na tých, ktorých si želá za mrežami. Ona nie je grófka Báthoryčka, že si môže robiť, čo sa jej zachce. Ľudia na Slovensku nie sú jej poddaní.
  • Novinársky odpad, to sú len žoldnieri finančných skupín
  • Ateisti sa tak radi odvolávajú na logiku, no chýba im aj tá základná a detská
  • Sorosovská Barbie so svojím kočovným cirkusom na čele s Nvotovou, robili koncert pre havloidov pri prvej štátnej návšteve
  • Proamerické monštrá ako Demeš
  • Kiska zbohatol na úžere – na tom, že ničil chudobné rodiny. Vyháňal ľudí z bytoviek, pripravil ich o dôstojnosť a bývanie.
  • Neoliberálna tortúra je proti kresťanstvu.
  • Neoliberálne obludy nemajú s ľudskosťou nič spoločné
  • Neoliberáli majú na svojich rukách krv ale svedomie nemajú
  • Milovník krabicového vína - Schutz
  • Liberálne dobro je zneužívať neziskové organizácie na protislovenskú činnosť
  • Načo by Čaputová hovorila o Saudskej Arábii, ktorá masakruje jemenské deti?
  • Neviem, či existuje niečo hlúpejšie, ako sú tie trápne akože antifašistické pózy slovenských liberálov.
  • Neoliberálna neheterosexualita
  • Tupóza sionistov
  • Plejáda tých najzvrátenejších liberofašistov a liberonacistov.
  • Čo príde ďalej? Zatiaľ tu máme LGBTI zvrátenosti, vraždy nenarodených detí, glorifikáciu pedofílie v SME, nasledovať by mohlo ľudožrútstvo, povinná nekrofília a nakoniec genocída Slovákov!
  • Agresia USA, zločiny a vyvražďovanie národov
  • Podpaľačstvo z nenávisti.
  • Tiež nie je fér potrestať nevinné dieťa za sklamanie z rozvodu, či rozchodu, pani Pietruchová
  • Liberálne utrpenie má tiež svoj monopol
  • Nad emocionálnou úrovňou ľudového sa nachádza národ, patriaci celkom do sféry vedome uchopenej a vnímanej kultúry.
  • Slovo “liberálne“ treba chápať v zmysle pluralitné. Pluralizmus akceptuje a postuluje názorovú rozmanitosť a kladie dôraz na rešpekt k iným názorom.
  • Kto dal presstitútom právo zarábať na nešťastí iných a uháňať slušných ľudí
  • Nedopusťme znova fašizmus v podobe liberálnej tyranie, milióny mŕtvych nás varujú
  • Niekto tu zjavne potrebuje mať zo Slovenska svoju poslušnú kolóniu
  • Podvodníci Kiska a Matovič, narkoman Truban a vymetač politických strán Beblavý nie sú alternatíva, šíria len nenávisť.
  • Naša prezidentka prešla v New Yorku cez priechod pre chodcov!
  • Genderistka Nicholsonová nemá žiadne právo dehonestovať, degradovať a diktovať slušným ľuďom ako majú žiť a čo si majú myslieť
  • Každá totalita potrebuje svojich Šebejov
  • Z bezprávia nemôže vzniknúť právny štát.
  • Priepasť medzi liberálmi a zvyškom spoločnosti sa prehlbuje
  • Slovensko malo na čele štátu regulárneho mafiána, ktorého dnes obhajujú také kreatúry ako Reichel a Černák, mafiáni, masoví vrahovia.
  • Agendou potratárskych a feministických organizácií je zabíjanie nenarodených detí, pod záštitou ľudských práv
  • Stúpenec “slušného“ Slovenka by kľudne na ulici skopal starenku, lebo ju nenávidí za to, že volí Smer
  • Myšlienka existencie transrasovosti je úplne mimo zdravého rozumu
  • Sulík je žolíkom pracháčov
  • Načo je nám národný štát, keď máme geniálnu Európsku úniu? Z Európskej únie sa robí božstvo.
  • Sulík sa vysmieva chudobným ľuďom, ktorí potrebujú ochranu a solidaritu
  • Čaputová bude museť dávať pozor, aby nezakopla o svoju nízku inteligenciu
  • Čo si má čo Čaputová predvolávať na koberček generálneho prokurátora či policajného prezidenta? Nemá na to žiadne právo. Ani vzdelanie. Ani morálnu spôsobilosť.
  • Perverzní potetovaní “moderní“ politici ponúkajú pedofilným homosexuálom inú marketingovú náhradu: ničiť život zdravým deťom, a to na základe zákona!
  • Budeš nekriticky obhajovať Západ, alebo ti je bližšie Rusko či Čína?
  • Odporná bosorka Nicholsonová sa už trasie vládnuť aj so svojimi spolupútnikmi, všetci sú bez štipky citu a hanby
  • Dúfajme, že Štrasburg unesie Nicholsonovej ťažkú múdrosť
  • Po novom “ožratý pavián Stanke“
  • Mordor sa trasie v základoch. Z Matovičových kandidátov totiž Sauronovo oko dostalo záchvat smiechu.
  • Chápeme, že záchodový pavúk Čaputovej nebude oponovať, veď by ho doma manželka Hanzelová prerazila. Prezidentka si nemá čo dovoľovať kopať do iných politikov: ona má spájať, nie rozdeľovať.
  • Neoliberáli sa stretávajú so ženami zlej povesti.
  • Neoliberálni bastardi s taškami na hlavách
  • Nacistický trol Daniel Milo je platený z našich peňazí, z peňazí všetkých občanov SR za to, aby šíril nenávisť a vojnovú demagógiu
  • Toto je prachsprostý kriminálny akt, ak niekto obhajuje pedofilov
  • Agresivita demokratického štátu
  • A je hanbou, ak sa niekto hrá na ekonóma a vo svojej diplomovke dokázal použiť len štyri knižky. A to boli pravdepodobne jediné knihy v živote, čo Sulík vôbec prečítal.
  • Neoliberáli sú trinástou komnatou nacizmu
  • Liberáli dennodenne potvrdzujú, že iba kryjú vrahov, fašistov a vojnových zločincov
  • Nacistickí libtardi ako Klus
  • Heréza modernizmu.
  • Ľudia chcú mier a chápu, že nenávistné výzvy neoliberálov proti Rusku smerujú k vojne, nie k mieru
  • Politickí lokaji

NA DVERE KLOPE
LIBERÁLNA
TOTALITA

LIBERÁLNA
MAFIA
LINČUJE

NEOLIBERÁLNI
POLITRUKOVIA
ATAKUJÚ

PRERAZILI
DNO
PROTISLOVENSKOSTI

OHAVNÁ
SPOLUPRÁCA
NA VRAŽDE